دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 26، مرداد 1402 

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نظریه مساهمت ابتدایی در سود تحول در مفهوم شرکت و بستری برای تحقق بانکداری اسلامی

10.30497/ifr.2023.244422.1828

سید امراله حسینی؛ محمد زارعی محمودآبادی


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

شناسایی معیارهای اقتصادی گزارشگری توسعه پایدار مبتنی بر متون اسلامی در سطح شرکت ها

10.30497/ifr.2024.244470.1831

مرتضی یوسفی؛ رسول برادران حسن زاده؛ علیرضا رادبین؛ محمدعلی ربی پور؛ سعید حسن زاده دلگشا


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تاکید بر نقش ریسک مالی در کشورهای منتخب اسلامی

10.30497/ifr.2023.245107.1853

حدیث دالوندی؛ حبیب انصاری سامانی؛ علی لامع


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی

10.30497/ifr.2024.244444.1830

اکرم تفتیان؛ فریده نور محمدی


تحلیل تاثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران

10.30497/ifr.2024.243950.1758

حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل توسط بیمه‌گذاران شرکتی

10.30497/ifr.2024.245189.1857

مجید نیلی احمدآبادی؛ لیلی نیاکان؛ مهسا حیدری احمدی