دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، بهمن 1401، صفحه 1-216 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانک‌ها

صفحه 217-268

10.30497/ifr.2022.242110.1679

محمد یاراحمدی؛ محمدحسین بیاتی؛ محمدجواد شریف‌زاده


طراحی شاخص عدالت در بانکداری اسلامی با رویکرد تحلیل محتوا و روش تصمیم‌گیری فازی

صفحه 269-308

10.30497/ifr.2023.243933.1805

محمدجواد محقق‎نیا؛ حسین سیلسپور؛ شیما احمدی


شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌ها و آسیب‌های فقهی– حقوقی و اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 309-344

10.30497/ifr.2022.242166.1681

محمدحسین شریعتی نیا؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

امکان‌سنجی اجرای معاملات اجتماعی در بازار سرمایه ایران

صفحه 345-380

10.30497/ifr.2023.244488.1832

معصومه علیزاده؛ سید محسن سجادی


علمی - پژوهشی (نهادهای مالی اسلامی)

ارائه الگوی مناسب تأمین‌مالی‌جمعی و بوم مدل کسب‌وکار برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: سامانه میدون)

صفحه 381-424

10.30497/ifr.2022.243456.1730

هادی سوری‌تبار؛ محمد توحیدی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی شرکت‌های دانش بنیان در شرایط تحریم ایران با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

صفحه 425-472

10.30497/ifr.2023.244237.1807

حامد تاجمیر ریاحی؛ سعید مرادی