بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی شرکت‌های دانش بنیان در شرایط تحریم ایران با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

تأمین مالی‌ یکی از عوامل رشد اقتصادی و توسعه کشور است. سهولت تامین مالی در شرکت‌های پیشرو و دانش بنیان باعث جهش اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر هدف تحریم‌ اقتصادی آن است‌ که‌ اقتصاد را از منتفع شدن از بازارهای جهانی‌ کالا و خدمات و سرمایه‌ محروم نماید. با توجه‌ به‌ تحریم‌های اقتصادی، ریسک‌ سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یافته است و به تبع آن تأمین مالی با مشکلاتی روبرو است که راهبردهای اقتصاد مقاومتی می‌تواند در مدیریت این مشکلات کارساز باشد. در این مطالعه عوامل مؤثر بر راهکارهای تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم ایران در بستر اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که اصلاحات قانونی، راﻫﻜﺎرﻫﺎی برون‌رفت از ﺗﺤﺮﻳﻢ مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، مشوق‌های مالی اعطایی از جانب کشور میزبان، مشوق‌های مالی اعطایی کشورهای صادرکننده سرمایه، سرمایه‌گذاری در سبد سهام، ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ سرمایه‌گذاری در ﻛﺸﻮر، فاکتورهای اقتصادی بلندمدت میان‌مدت و کوتاه‌مدت متناسب با عدالت اقتصادی، عوامل سیاسی و امنیت را در میان مدیران و کارشناسان بر تأمین مالی خارجی در شرایط تحریم تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Foreign Financing of Knowledge-Based Companies Under Iran Sanctions

نویسندگان [English]

 • Hamed Tajmir Riahi 1
 • Saeed Moradi 2

1 Assistant Professor, Department of Economics and Islamic Banking, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 M.A. Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Financing refers to the process of concentrating financial resources or capital in the medium and long term. The purpose of economic sanctions is to deprive an economy from benefiting from the global markets of goods, services and capital. Today, the topics related to the types of project financing contracts are important topics in international economy and financial management. Considering the political conditions of the country as well as economic sanctions, the risk of investing in the country is high. In this study, the influencing factors on the ways of foreign financing in the conditions of Iran sanctions have been investigated using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS). The results show that legal reforms, solutions to overcome the sanctions, financial incentives granted by the host country, financial incentives granted by capital exporting countries, investment in the stock portfolio, reducing the risk of investment in the country, long-term, medium-term and short-term economic factors, political and security factors. Among managers and experts, it has an effect on foreign financing in the conditions of sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing
 • Sanctions
 • Foreign
 • Investment
 • Knowledge-Based Companies
 • Economic Moghavema
 1. ابراهیمی محسن؛ و زیرک، معصومه (1391). رابطه علی شاخص مقاومتی و سرمایه‌گذاری در ایران: تحلیلی تجربی از اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی. بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی. ۱۲ (۹ و ۱۰)، ۲۵-۴۶.
 2. Ebrahimi, M, Zarek, M., (2012). Causal Relationship Between Resilience Index and Investment in Iran: an Empirical Analysis of Economics Based on Resilience Approach. Economic Issues and Policies, 12 (9 and 10): 25-46 (In Persian).
 3. حمزه، اسماء؛ و عطاطلب، فاطمه (1397). بررسی اثر تحریم بر صنعت بیمه با تأکید بر تورم و مشکلات نقل انتقالات پولی. اقتصاد مالی، 12(45)، 147-165.
 4. Hamzeh, A, & Atatalab, F., (2018). Investigating the Effect of Sanctions on the Insurance Industry with an Emphasis on Inflation and Money Transfer Problems, Journal of Financial Economics, 12(45), 147-165 (In Persian).
 5. سلاطین، پروانه؛ و جهانی، طاهره (1401). نااِطمینانی درآمد نفت و نابرابری توزیع درآمد با تأکید بر نقش تحریم‌ها در اقتصاد ایران. سیاست‌گذاری اقتصادی، 14(27)، 303-338.
 6. Sultan, P; & Jahani, T., (2021). Uncertainty of Oil Income and Inequality of Income Distribution with Emphasis on the Role of Sanctions in Iran's Economy. Economic Policy, 14(27), 303-338 (In Persian).
 7. سعادت‌مهر، مسعود (1398). شناسایی موانع غیراقتصادی جذب سرمایه‌گذاری. جامعه‌شناسی و اقتصادی و توسعه، 8(2)، 257-278.
 8. Saadatmehr, M., (2019). Identifying Non-Economic Barriers to Attract Investment. Sociology and Economics and Development, 8(2), 257-278 (In Persian).
 9. شفیعی، علی؛ و میرابی، حمیدرضا (1399). طراحی و اعتباریابی مدل تأمین مالی در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد. اقتصاد مالی، 14(51)، 83-114
 10. Shafiee, A, & Mirabi, H, (2020). Design and Validation of Financing Model in Large Companies of Steel Industry. Financial Economics, 14(51), 83-114 (In Persian).
 11. فیضی چکاب، غلام؛ تقی‌زاده، ابراهیم؛ و فهیمی، عزیز‌اله (1394). بررسی موانع و کاستی‌های تأمین مالی خارجی در حقوق ایران. پژوهش حقوق خصوصی، 3(11)، 149-179.
 12. Faizi Chekab, G; Taghizadeh, I; & Fahimi, A., (2014). Examining the Obstacles and Shortcomings of Foreign Financing in Iranian Law. Private Law Research, 3(11), 149-179 (In Persian).
 13. مومنی، منصور؛ و فعال قیومی، علی (1388). مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده‌های حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(58)، 103-112.
 14. Momeni, M, & Faal Qayyumi, A., (2018). Comparison of Types of Regression Analysis for Accounting Data. Accounting and Auditing Reviews, 16(58), 103-112 (In Persian).
 15. یاراحمدی، مسعود؛ و جلائی، سید عبدالمجید (1393). ارائه روش تأمین مالی در صنعت خودروسازی با رویکرد رقابت‌پذیری در شرایط تحریم. ایران، تهران: دومین کنفرانس بین‎المللی اقتصاد در شرایط تحریم.
 16. Yarahmadi, M; & Jalai, S, A., (2014). Providing Financing Methods in the Automotive Industry with a Competitive Approach in the Conditions of Sanctions. Iran, Tehran: The Second International Conference on Economics under Sanctions (In Persian).
 17. Abdioglu, N., Khurshed, A., & Stathopoulos, K. (2013). Foreign Institutional Investment: Is Governance Quality at Home Important?. Journal of International Money and Finance, 32, 916-940.
 18. Alcantara, L. L., & Mitsuhashi, H. (2012). Make-or-Break Decisions in Choosing Foreign Direct Investment Locations. Journal of International Management, 18(4), 335-351.
 19. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and Economic Growth: the Role of Local Financial Markets. Journal of International Economics, 64(1), 89-112.
 20. Amara, N., Landry, R., & Doloreux, D. (2009). Patterns of Innovation in Knowledge-Intensive Business Services. The Service Industries Journal, 29(4), 407-430.
 21. Askari, H., Forrer, J., Teegen, H., & Yang, J. (2002). Economic Sanctions and US International Business Interests. PSL Quarterly Review, 55(220).
 22. Chang, S. C., & Boontham, W. (2017). Post-Privatization Speed of State Ownership Relinquishment: Determinants and Influence on Firm Performance. The North American Journal of Economics and Finance, 41, 82-96.
 23. Ciesielska, D., & Kołtuniak, M. (2017). Outward Foreign Direct Investments and Home Country’s Economic Growth. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 482, 127-146.
 24. Cleeve, E. A., Debrah, Y., & Yiheyis, Z. (2015). Human Capital and FDI Inflow: An Assessment of the African Case. World Development, 74, 1-14.
 25. Development, F. O. R. (2015). "Financing for Development - FDI Can be an Important Source of External Development Financing for LDCs". LLDCs and SIDs 20: 1–10.
 26. Ghahroudi, M. R., Turnbull, S., & Hoshino, Y. (2010). Assets Growth, Foreign Ownership and Type of Industry in Multinational Companies. International Business Research, 3(4), 244.
 27. Gheissari, A. (Ed.). (2009). Contemporary Iran: Economy, Society, Politics. Oxford University Press.
 28. Golub, S. S. (2003). Measures of Restrictions on Inward Foreign Direct Investment for OECD Countries.
 29. Guzman, T. A. (2013). New Economic Sanctions on Iran, Washington’s Regime Change Strategy. Global Research. Retrieved, 5.
 30. Haidar, J. I. (2017). Sanctions and Export Deflection: Evidence from Iran. Economic Policy, 32(90), 319-355.
 31. Ianchovichina, E., Devarajan, S., & Lakatos, C. (2016). Lifting Economic Sanctions on Iran: Global Effects and Strategic Responses. World Bank Policy Research Working Paper, (7549).
 32. Ichor, C; Blonigen, B., & Ma, A. C O., (2012). Can Better Institutions Attract More Foreign Direct Investment? Evidence from Developing Countries. International Research Journal of Finance and Economics, 82: 142–158.
 33. Jhounz, A., de la Fuente, J. M., & Duran, J. J., (2018). Is There an East-West Structure in the Location of FDI in Europe? The Role of Institutions and Political Risk. Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, 3(1): 5–23.
 34. Kar, S. (2013). Exploring the Causal Link Between FDI and Human Capital Development in India. Decision, 40, 3-13.
 35. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008. World Bank Policy Research Working Paper, (4978).
 36. Landry, S. H., Smith, K. E., Swank, P. R., Zucker, T., Crawford, A. D., & Solari, E. F. (2012). The Effects of a Responsive Parenting Intervention on Parent–Child Interactions During Shared Book Reading. Developmental Psychology, 48(4), 969.
 37. Lee, Y. S. (2018). International Isolation and Regional Inequality: Evidence from Sanctions on North Korea. Journal of Urban Economics, 103, 34-51.
 38. Lu, Y., Tao, Z., & Zhu, L. (2017). Identifying FDI Spillovers. Journal of International Economics, 107, 75-90.
 39. Musibah, A. S., Shahzad, A., & Fadzil, F. H. B. (2015). Impact of Foreign Investment in the Yemen's Economic Growth: the Country Political Stability as a Main Issue. Asian Social Science, 11(4), 102.
 40. Shahzad, A., & Al-Swidi, A. K. (2013). Effect of Macroeconomic Variables on the FDI Inflows: The Moderating Role of Political Stability: An Evidence from Pakistan. Asian Social Science, 9(9), 270.
 41. Smedlund, A. (2006). The Roles of Intermediaries in a Regional Knowledge System. Journal of Intellectual Capital, 7(2), 204-220.
 42. Soltani, E., & Wilkinson, A. (2011). The Razor's Edge: Managing MNC Affiliates in Iran. Journal of World Business, 46(4), 462-475.
 43. Tan, K. G., & Tan, K. Y. (Eds.). (2015). Foreign Direct Investment and Small and Medium Enterprises: Productivity and Access to Finance. World Scientific.
 44. Tang, C. F., Yip, C. Y., & Ozturk, I. (2014). The determinants of foreign Direct Investment in Malaysia: A Case for Electrical and Electronic Industry. Economic Modelling, 43, 287-292.
 45. Villaverde, J., & Maza, A. (2015). The Determinants of Inward Foreign Direct Investment: Evidence from the European Regions. International Business Review, 24(2), 209-223.
 46. Voltzes, M., & Sinkovics, R. R. (2009). Infrastructure or Foreign Direct Investment? An Examination of the Implications of MNE Strategy for Economic Development". Journal of World Business, 44(2), 144–157.
 47. Xu, X., Zhang, W., & Li, L. (2016). The Impact of Technology Type and Life Cycle on IT Productivity Variance: A Contingency Theoretical Perspective. International Journal of Information Management, 36(6), 1193-1204.
 48. UNCTAD annual report 2020, https://unctad.org/annual-report-2020
 • تاریخ دریافت: 26 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1402