داوران

داوران نشریه علمی تحقیقات مالی اسلامی

داوران دوره پنجم (سال 1394-1395): امیرحسین اعتصامی، حبیب انصاری‌سامانی، محمد توحیدی، نادر جعفری هفت‌خوانی، محمدهادی حبیب‌الهی، حسین حسن‌‌زاده سروستانی، محمودرضا خواجه‌نصیر، رسول خوانساری، احسان ذاکرنیا، مجید رضایی دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، احمد شعبانی، مهدی صادقی‌شاهدانی، سعید صحت، احمدرضا صفا، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، محمود عیسوی، رضا غلامی جمکرانی، میثم فدایی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، مهدی قائمی‌اصل، وهاب قلیچ، محمدحسین قوام، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، حسن کیایی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، حسین میثمی، سیدمحمدجواد میرطاهر، سیدحسین میرمعزی، کامران ندری، داوود نصرآبادی و محمدنقی نظرپور.
داوران دوره ششم (سال 1395-1396): محسن اسماعیلی، میثم بیات، حامد تاجمیر ریاحی، سیدعلی تقوی، محمد توحیدی، محمداسماعیل توسلی، علیرضا چیت‌سازیان، مجید حبیبیان، حسین‌ حسن‌زاده سروستانی، رسول خوانساری، مجید رضایی دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی، علی سعیدی، محمد سلیمانی، احمد شعبانی، مصطفی شهیدی‌نسب، مهدی صادقی شاهدانی، علی صالح‌آبادی، احمدرضا صفا، محمد طالبی، مهدی طغیانی، حسین عبداللهی‌زاده، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، محمدامین علینقی لنگری، حسین عیوضلو، رضا غلامی جمکرانی، سعید فراهانی‌فرد، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی، وهاب قلیچ، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، حسن کیایی، میثم لطیفی، قاسم محسنی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، سحسین میثمی، سیدمحمدجواد میرطاهر، کامران ندری و محمدنقی نظرپور.
داوران دوره هفتم (سال 1396-1397): محمدرسول آهنگران، میثم بیات، عادل پیغامی،‌حامد تاجمیرریاحی،‌سیدعلی تقوی، محمد توحیدی،‌حسین حسن‌زاده سروستانی، محمود حکمت‌نیا، امیر خادم‌علیزاده،‌مجید رضایی‌دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، احمد شعبانی، سیدسعید شمسی‌نژاد، مهدی صادقی‌شاهدانی، علی صالح‌آبادی، محمد صفری، سیدحسین عبداللهی‌زاده، محمدمهدی عسکری، محمد علیزاده، حسین عیوضلو، رضا غلامی‌جمکرانی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی،‌ وهاب قلیچ،‌ مجتبی کاوند، حسن  کیایی،‌غلامرضا گودرزی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، کامران ندری، محمدنقی نظرپور و محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط.
داوران دوره هشتم (سال 1397-1398): حمیدرضا اسمعیلی‌گیوی، میثم بیات، عادل پیغامی، حامد تاجمیر ریاحی، سیدعلی تقوی، محمد توحیدی، حسین حسن‌زاده سروستانی، رسول حشمتی، امیر خادم‌علیزاده، محمودرضا خواجه‌نصیر، رسول خوانساری، مجید رضایی‌ دوانی،  فریدون رهنمای‌رودپشتی، ابوذر سروش، علی سعیدی، حامد سلطانی‌نژاد، مصطفی سمیعی‌نسب، محمدسجاد سیاهکارزاده، احمد شعبانی، سیدسعید شمسی‌نژاد، مصطفی شهیدی‌نسب، مهدی صادقی شاهدانی، علی صالح‌آبادی، سعید صحت، محمد صفری، محمد علیزاده، محمدامین علینقی لنگری، محمود عیسوی، رضا غلامی جمکرانی، میرفیض فلاح‌شمس لیالستانی، حسین فهیمی، وهاب قلیچ، مجتبی کاوند، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، علیرضا ناصرپور و کامران ندری.
داوران دوره نهم (سال 1398-1399): صادق الهام، احمد بهاروندی، عادل پیغامی، حامد تاجمیر ریاحی، محمد توحیدی، علیرضا چیت‌سازیان، حسین حسن‌زاده سروستانی، امیر خادم‌علیزاده، رسول خوانساری، علیرضا رام‌روز، مجید رضایی‌دوانی، فریدون رهنمای‌رودپشتی، علی سعیدی، یونس سلمانی، محمدسجاد سیاهکارزاده، محمدرضا سیمیاری، احمد شعبانی، مصطفی شهیدی‌تبار، علیرضا صبوری، سعید صحت، محمد طالبی، حامد عباسی، محمد علیزاده، رضا غلامی جمکرانی، سعید فراهانی‌فرد، وهاب قلیچ، محمدحسین قوام، مجتبی کاوند، اکبر کشاورزیان، قاسم محسنی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامعلی معصومی‌نیا، سیدعباس موسویان، علی مهدوی‌پارسا، حسین میثمی، کامران ندری و علی نعمتی.
داوران دوره دهم (سال 1399-1400): حسین عیوضلو، سیدسعید شمسی‌نژاد، سعید فراهانی‌فرد، مجید رضایی دوانی، حسین حسن‌زاده سروستانی، محمدهادی عسکری، مهدی صادقی شاهدانی، علی سعیدی، محمد توحیدی، مهدی نوری، محسن رضایی صدرآبادی، وهاب قلیچ، رسول خوانساری، حسین میثمی، سیدعلی تقوی، اصغرآقا مهدوی، فریدون رهنمای رودپشتی، مهدی الهی، کامران ندری، عادل پیغامی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمدنقی علینقی لنگری، علیرضا رام‌روز، سیدیحیی علوی، ساسان مهرانی، حسین شیرمردی احمدآباد، رضا  یارمحمدی، احمد شعبانی، خلیل نوروزی، عبدالمحمد کاشیان، علیرضا نواب‌پور، علی صالح‌آبادی، امیرحسین اعتصامی، سیدمحمد امین‌زاده، محمد سلیمانی، مصطفی شهیدی‌نسب، اکبر کشاورزیان، سیدمهدی موسوی بررودی، علی احمدوند، محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط، میرفیض فلاح‎‌شمس لیالستانی، محمدرضا سیمیاری، محمدرضا عطاردی، محمد نعمتی، محمد صفری، حامد تاجمیر ریاحی، سیدعلی حسینی، امیر خادم علیزاده، احمدعلی قانع، احسان ذاکرنیا، صادق الهام، علی نعمتی، غلامعلی معصومی‌نیا، سید احسان خاندوزی، مجتبی کاوند.

جدول اسامی و مشخصات داوران مقاله‌ها به تفکیک سال، در فهرست مقاله‌های هر دوره نشریه در قالب pdf درج شده‌اند.

فهرست کلی و مشخصات داوران

نام داور رشته تخصصی مشخصه و وابستگی علمی
محمدرسول آهنگران استاد، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران
امیرحسین اعتصامی پژوهشگر، مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران
صادق الهام استادیار، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
سیدمحمد امین‌زاده علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی) موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران
عادل پیغامی دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
حامد تاجمیرریاحی استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سیدعلی تقوی استادیار، گروه مدیریت صنعتی،‌دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محمد توحیدی دانشیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
محمدهادی حبیب‌الهی دانش‌آموخته دکتری، مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
حسین حسن‌زاده سروستانی استادیار گروه مالی، دانشکده معاف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
سید امراله حسینی استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
سید عقیل حسینی استادیار دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
سیدعلی حسینی استادیار، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
احسان ذاکرنیا دانش‌آموخته دکتری، مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علیرضا رام روز استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
محمدجواد رضائی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
محسن رضائی صدرآبادی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
مجید رضایی دوانی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
مهدی رعایائی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ابوذر سروش دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
علی سعیدی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
محمد سلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
یاسر سلیمانی دانش‌آموخته دکتری آینده پژوهی، دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران
مصطفی سمیعی‌نسب استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمدرضا سیمیاری دانش‌آموخته دکتری مالی دانشگاه شهید بهشتی
احمد شعبانی دانشیار، گروه اقتصاد پولی و مالی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
سید سعید شمسی نژاد استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
مصطفی شهیدی‌نسب دانشجوی فوق دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد شیریجیان دانش‌آموخته دکتری، اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علی صالح‌آبادی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علیرضا صبوری دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
سعید صحت دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد طالبی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
ماندانا طاهری علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی) استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی عسکری استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
حسین عیوضلو دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
رضا غلامی جمکرانی دانشیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
میرفیض فلاح شمس لیالستانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
مهدی قائمی اصل استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
احمدعلی قانع دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
وهاب قلیچ استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. لینک پابلون: https://publons.com/researcher/4869133/wahhab-qelich/
محمدحسین قوام استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
عبدالمحمد کاشیان دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
مجتبی کاوند پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران
قاسم محسنی پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران
سعید مسعودی‌پور دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علی مصطفوی ثانی دانش‌آموخته دکتری معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی . اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
غلامعلی معصومی‌نیا دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرشته ملاکریمی خوزانی استادیار، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران
اصغرآقا مهدوی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
علی مهدوی پارسا دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام
میثم موسایی استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین میثمی استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لینک پابلون: https://publons.com/researcher/4115143/mo-meysami/
رضا میرزاخانی دانش‌آموخته دکتری فقه‌الاقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
سید محمدجواد میرطاهر علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی) دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی
سید حسین میرمعزی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کامران ندری استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
علی نعمتی دانش‌آموخته دکتری، مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
محمد نعمتی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد نوروزی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
رضا یارمحمدی دانش‌آموخته دکتری، مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار دانشگاه مفید، قم، ایران