اصلاح مقاله‌های منتشر شده

مقدمه
پس از انتشار مقاله و باگذاشت زمان، ممکن است متوجه ایراد یا نقص در مقاله شوید، لذا جهت اصلاح به موارد زیر توجه فرمائید.

اصلاح محتوایی
چنانچه محتوایی مقاله‌تان دارای ایراد یا نقص بوده، صرفاً نویسنده مسئول مستندات و توضیحات را به ایمیل نشریه ارسال نماید. فرآیند مربوطه به شرح زیر است:

  1. ارسال درخواست و مستندات اصلاح مقاله از نویسنده مسئول به ایمیل دفتر نشریه.
  2. بررسی درخواست توسط سردبیر، در صورت لزوم اظهارات و مقاله داوری مجدد خواهد شد.
  3. اصلاح یا عدم اصلاح مقاله.

اصلاح نویسندگان
چنانچه تغییر در نام و مشخصات نویسندگان موردنیاز است به موارد زیر توجه فرمائید:

  1. اضافه شدن نویسنده دیگر به فهرست نویسندگان.
  2. حذف شدن نویسنده دیگر از فهرست نویسندگان.
  3. اصلاح مشخصات نویسندگان: مشخصات نویسندگان به هیچ وجه تغییر داده نمی‌شود.