تغییردوره انتشار نشریه علمی «تحقیقات‌ مالی‌ اسلامی»

تغییردوره انتشار نشریه علمی «تحقیقات‌ مالی‌ اسلامی»

*دوره انتشار نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»* از *ابتدای دوازدهمین سال فعالیت خود* باهدف چابک‌سازی و افزایش سطح کمی مقاله‌ها و به موجب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، *از دوفصلنامه به فصلنامه تغییر یافت*

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» اولین نشریه تخصصی مالی اسلامی در کشور است که با همت گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام راه‌اندازی گردید و در حال حاضر توسط گروه مالی اسلامی دانشکده معارف اسلامی مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، با همکاری انجمن علمی مالی اسلامی ایران و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی- ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی نظام جمهوری اسلامی ایران و در زمینه‌ها و محورهای تخصصی ذیل منتشر می‌شود:
🔶 تئوری‌های مالی اسلامی؛
🔶 قواعد فقه مالی اسلامی؛
🔶 فقه مالی اسلامی؛
🔶 حقوق مالی اسلامی؛
🔶 ابزارهای تأمین مالی اسلامی؛
🔶 ابزارهای مدیریت ریسک اسلامی؛
🔶 تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی؛
🔶 نهادهای مالی اسلامی؛
🔶 بازار سرمایه اسلامی؛
🔶 بانکداری اسلامی؛
🔶 بیمه‌های اسلامی؛
🔶 حسابداری مالی اسلامی؛
🔶 قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی؛
🔶 صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی؛
🔶 سایر موضوعات مرتبط.