اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین حسن‌زاده سروستانی
استادیار، گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت مالی

سردبیر

غلامرضا مصباحی‌مقدم
استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فقه اقتصادی

اعضای هیات تحریریه

رضا تهرانی
استاد گروه مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مدیریت مالی و بیمه

علی رضاییان
استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت رفتاری سازمانی

فریدون رهنمای‌رودپشتی
استاد، مدیریت مالی ، مهندسی مالی ، حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مالی و حسابداری

غلامرضا مصباحی‌مقدم
استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

فقه اقتصادی

حسن آقانظری
استاد، گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

اقتصاد اسلامی و حقوق اسلامی

غلامرضا گودرزی
استاد، گروه علوم تصمیم و سیستم‌های پیچیده، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت تحقیق در عملیات

محمد توحیدی
دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت مالی

علی سعیدی
دانشیار، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

مدیریت مالی و حسابداری

احمد شعبانی
دانشیار، گروه اقتصاد پولی و مالی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

اقتصاد اسلامی

سعید صحت
دانشیار، گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مدیریت ریسک و بیمه

محمد طالبی
دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت مالی

غلامعلی معصومی‌نیا
دانشیار، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد ایمان سستره میحاجت
استاد، گروه بانکداری شریعت، دانشگاه محمدیه؛ و رئیس بانکداری اسلامی الیوسر؛ جاکارتا، اندونزی

بانکداری اسلامی

شاریق نثار
استاد، گروه مطالعات و تحقیقات، پژوهشگاه مدیریت رضوی، بمبئی، هند

اقتصاد

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدحسین قوام
استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت مالی

مدیر داخلی

عباس پورحسن یامی
مدیر داخلی

اقتصاد اسلامی