سرقت علمی

مقدمه
مطابق منشور اخلاقی نشریات علمی دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام، نشریات علمی «تحقیقات مالی اسلامی» به‌عنوان عضوی از نشریات جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از «منشور و موازین اخلاق پژوهش» مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب هیأت وزیران جهوری اسلامی ایران و پیروی از «راهنمای کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE)» ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای است.

تعریف
سرقت ادبی» به سادگی به این معنا است: استفاده از کار دیگری بدون ارجاع دادن به آنها یا ارائه ایده موجود از شخص دیگری به عنوان ایده جدید و بدیع.

موارد سرقت علمی

 1. کار دیگران را مال خود کنید؛
 2. کپی کردن کلمات یا ایده‌های شخص دیگری بدون دادن ارجاع؛
 3. دادن اطلاعات نادرست در مورد منبع؛
 4. تغییر کلمات اما کپی کردن ساختار جمله یک منبع بدون ذکر ارجاع؛
 5. کپی کردن کلمات یا ایده‌های زیادی از یک منبع که اکثریت کار شما را تشکیل می‌دهد، چه ارجاع بدهید یا نه.
 6. تصاویر و اشکال: استفاده از تصویر، شکل‌ها و نمودارها در کار خود بدون دریافت مجوز مناسب و ارائه استناد مناسب، سرقت ادبی است. نویسندگان باید در صورت لزوم برای استفاده از هر یک از تصاویر، اشکال و غیره از صاحب اثر اجازه کتبی بگیرند.

پیشگیری و مبارزه با سرقت علمی
نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» در راستای پیشگیری و مبارزه با سرقت علمی» از طریق سامانه سمیم نور نسبت به مشابهت یابی مقاله‌ها اقدام می‌نماید.

برخورد با سرقت علمی

 1. مورد مشکوک به انتشار تکراری در یک مقاله ثبت شده.
 2. مورد مشکوک به انتشار تکراری در یک مقاله انتشار یافته.
 3. مورد مشکوک به دستبرد علمی در یک مقاله ثبت شده.
 4. مورد مشکوک به دستبرد علمی در یک مقاله انتشار یافته.
 5. مواجهه با موارد مشکوک به وجود نویسنده‌ی شبح، مهمان یا اهدایی.
 6. مواجهه با موارد مشکوک به تعارض منافع افشا نشده در مقاله ثبت شده.
 7. مواجهه با موارد مشکوک به تعارض منافع افشا نشده در مقاله انتشار یافته.
 8. مواجهه با موارد مشکوک به مشکل اخلاقی در مقاله ثبت شده.
 9. مواجهه با موارد مشکوک به داور که از ایده‌ها یا داده‌های نویسنده را به نام خود ضبط کرده.

سایر

 1. چگونه مشکلات مرتبط با نویسندگی را کشف کنیم؟