دوره و شماره: دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

همایش ملی بانکداری اسلامی ایرانی - مرکز مطالعات بانک ملی

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌ها

صفحه 1-36

10.30497/ifr.2023.244172.1776

اعظم احمدیان


نقش یکپارچگی حکمرانی در بانکداری اسلامی؛ (با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مالزی)

صفحه 37-72

10.30497/ifr.2023.244139.1769

علی الهیاری‌فرد؛ محمود گنج‌بخش


بررسی کارآیی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت تورم در شرایط ناترازی نظام بانکی و تحلیل ناترازی مبتنی‌بر الزامات بانکداری اسلامی

صفحه 73-102

10.30497/ifr.2023.244287.1819

محمد شیریجیان؛ محمدرضا فرزین؛ منیژه هادی‌نژاد؛ مرجان دامن‌کشیده


هیأت مرکزی شریعت و ساختار نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی؛ با تأکید بر استانداردهای بین‌المللی و تجارب کشورها

صفحه 103-148

10.30497/ifr.2023.244187.1784

لیلا محرابی


ارزیابی تحلیلی شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف؛ (با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب)

صفحه 149-174

10.30497/ifr.2023.244301.1820

سمیه ناصرزاده؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ سمیرا متقی


حاکمیت شرکتی و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش تقلب در بانکداری اسلامی

صفحه 175-204

10.30497/ifr.2023.244149.1800

لیلا زمانیان‌فر؛ محمدرضا مهدیار اسماعیلی