ارزیابی تحلیلی شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف؛ (با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب)

نوع مقاله : همایش ملی بانکداری اسلامی ایرانی - مرکز مطالعات بانک ملی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران؛ ایران

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه، پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ریسک اعتباری ازجمله مهم­ترین ریسک­هایی است که نظام بانکی با آن مواجه است. هدف از این مقاله، بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب است. این مقاله تأثیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی، لگاریتم کل دارایی، شاخص حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی (در حکم رشد اقتصادی) را به‌عنوان متغیّرهای مؤثر بر ریسک اعتباری در بین بانک­های اسلامی و متعارف (50 بانک منتخب) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته پانلی و در دوره زمانی 2019-2012 میلادی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص‌های نسبت خالص تسهیلات به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل رابطه منفی و معنادار؛ شاخص حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شاخص رشد اقتصادی رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانکداری اسلامی ندارد. نتایج در بانکداری متعارف نشان می­دهد که متغیّر کفایت سرمایه، دارایی کل، رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب رابطه منفی و معنادار با ریسک اعتباری در بانکداری متعارف دارد. همچنین بین نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی و ریسک اعتباری بانک‌های متعارف رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Evaluation of Indicators Affecting Credit Risk in Islamic and Conventional Banking; (with Emphasis on Good Governance Index)

نویسندگان [English]

 • somayeh Naserzadeh 1
 • Asghar Abolhasani Hastiani 2
 • Bita Shaygani 3
 • Samira Motaghi 3

1 PhD Student, Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Economics Payam Noor University, Tehran; Iran

3 Associate Professor, Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Credit risk is one of the most important risks faced by the banking system. The purpose of this article is to analyze the factors affecting credit risk in Islamic and conventional banking. We examine the effect of capital adequacy ratio, net ratio of loans to total assets, logarithm of total assets, good governance index and GDP growth (in terms of economic growth) as variables affecting credit risk in Islamic and conventional banking (50 selected banks) using the minimum method of Panel Generalized Squares (FGLS) and in the period of 2012-2017 in 8 countries of the world. The results of the research show that in Islamic banking, there is a negative and significant relationship between credit risk and the indicators of the ratio of net loan to total assets, capital adequacy and total assets but a positive and significant relationship with the good governance index. Also, economic growth index has no significant relationship with Islamic banking risk. The results in conventional banking show that the variables of capital adequacy, total assets, economic growth and good governance index have a negative and significant relationship with credit risk in conventional banking. Also, there is no significant relationship between the ratio of net loans to total assets and the risk of conventional banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Credit Risk
 • Islamic Banking
 • Conventional Banking
 • Good Governance
 • FGLS Method
 • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1402