ارائه الگوی مناسب تأمین‌مالی‌جمعی و بوم مدل کسب‌وکار برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: سامانه میدون)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (نهادهای مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدریتی مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

حمایت از راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران براساس نقش مهم آن‌ها در اقتصاد کشور باهدف اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد درون‌زا و مردمی، جایگاه ویژه‌ای دارد که از مهم‌ترین این حمایت‌ها، تأمین مالی منابع موردنیاز کسب‌وکارهای یاد شده است. براساس بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تأمین شرایط و فعال‌سازی منابع مالی به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل همکاری‌های جمعی ابلاغ گردیده و ازجمله راه‌های تحقق این امر، جمع‌آوری جریانات وجوه خرد مردمی در قالب تأمین‌مالی‌جمعی است. پژوهش حاضر به‌منظور طراحی الگوی عملیاتی جمع‌سپاری مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بامطالعه موردی کسب‌وکارهای مراجعه‌کننده به سامانه میدون انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده‌ها کیفی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی محسوب می‌شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی الگوی تأمین‌مالی‌جمعی و بوم مدل کسب‌وکار پلتفرم‌های موفق خارجی و داخلی موردبررسی قرار گرفت. سپس جهت انتخاب مدل مناسب تأمین‌مالی‌جمعی سامانه میدون، پرسشنامه‌ای طراحی و الگوهای تأمین‌مالی‌جمعی از منظر بازیگران اصلی پلتفرم‌ یعنی سرمایه‌پذیران، سرمایه‌گذاران و صاحبان پلتفرم با استفاده از مدل تاپسیس اولویت‌بندی گردید. سپس با تشکیل گروه کانونی، نتایج رتبه‌بندی‌های یادشده بررسی و مدل نهایی پلتفرم تأمین‌مالی‌جمعی میدون مشخص و براساس آن، بوم مدل کسب‌وکار پلتفرم طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Operational Model and Business Model Canvas of Crowdfunding for Small and Medium-Sized Enterprises (Case Study: Meidoun Platform)

نویسندگان [English]

 • Hadi Souri Tabar 1
 • Mohammad Tohidi 2

1 M.A in Islamic Studies and Financial Management, Department of Finance, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Finance, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

It is important to Support and develop start-ups and SMEs in Iran, because the development of entrepreneurship can play an important role in the economic development of the country. According to the first paragraph of the general policies of resistance economy, there is a need for providing conditions and activating financial resources in order to develop entrepreneurship and maximize the participation of individuals in economic activities by facilitating crowdsourcing and among the ways to achieve this, is crowdfunding. This study tries to design an operational model for crowdsourcing small and medium-sized businesses with an emphasis on Meidoun website. The website uses various media capacities, such as TV competitions, to finance small and medium-sized businesses. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the nature of data collection. In this research, firstly, Successful domestic and foreign crowdfunding models and their business models were examined. Then, to select the best crowdfunding model, a questionnaire based on the criteria of entrepreneurs and investors was designed. In the next step, using TOPSIS model, the crowdfunding models were ranked based on the opinion of experts. Then, with the formation of the focus group, the results of the mentioned rankings were reviewed and the final model of the platform was determined, and based on that, the business model canvas of the platform was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crowdfunding
 • Resource Equipping
 • Resource Allocation
 • Medium and Small Businesses
 • SMEs
 • Business Model Canvas
 1.  

  1. آزادرنجبر، رضا؛ چاوشی، سیدکاظم؛ و منطقی، خسرو (1395). مدلسازی تأمین مالی جمعی موفق: مطالعه موردی در ایران. اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
  2. Azad Ranjabr, R; Chavoshi, S, K; & Manteghi, Khosrow (2015). Modeling Successful Crowdfunding: a Case Study in Iran. The First International Conference on New Research Achievements in Management, Accounting and Economics (In Persian).

   3.        امیربیک، مرضیه؛ برادران، محمدمهدی؛ حسینی‌واعظ، سیدجلال‌الدین؛ و انوشه، سیدسجاد (1400). بررسی و تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان‌های دینی (نمونه موردی حرم مطهر رضوی). تحقیقات مالی اسلامی. 10 (2)، 603-642. doi: 10.30497/ifr.2021.240861.16

  1. Amir Beik, M., Baradaran, M. M., Hoseini Vaez, S. J., & Anoushe, S. S. (2021). Studying and Providing a Model for the Development of Collective Financing in Religious Organizations (Case Study of Holy Razavi Shrine). "Islamic Finance Researches" (IFR), 10(2), 603-642. doi: 10.30497/ifr.2021.240861.1618 (In Persian).
  2. بهاری‌فر، حامد؛ شهرابی، محسن؛ و جلال، محمد (1395). الگوهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط. تأمین‌مالی‌جمعی: مفاهیم، مدل‌ها و ملاحظات قانون‌گذاری. ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  3. Beharifar, H; Shahrabi, M; & Jalal, M., (2015). Financing Patterns of Small and Medium Enterprises. Crowdfunding: Concepts, Models and Legislative Considerations. Iran, Tehran: Islamic Council Research Center. (In Persian).
  4. بهرامی، مازیار؛ و نبی‌زاده، احمد (1396). الگوهای نوین تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان. اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در کرج.
  5. Bahrami, M;& Nabizadeh, A., (2016).New Models of Financing and Investing in Entrepreneurial Projects and Knowledge-based Companies.The First National Conference on Modern Management Studies in Karaj.
  6. حاجی غلام سریزدی، علی؛ رجب‌زاده قطری، علی؛ مشایخی، علینقی؛ و حسن‌زاده، علیرضا (1397). ارائه مدل بوم‌شناسی کسب‌وکار تأمین مالی جمعی در ایران، کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 10(19)، 307-342.
  7. Haji Gholam Saryazdi, A., Rajabzadeh Ghatari, A., Mashayekhi, A. N., & Hassanzadeh, A. (2018). Providing a Business Model of Crowdfunding in Iran. Journal of Business Administration Researches, 10(19), 307-342.
  8. حافظیان، عبدالعزیز؛ خدامرادی، محمد. (1396). بررسی مدل کسب‌وکار وبسایت دیوار. دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری در اهواز.
  9. Hafezian, A; & Khodamoradi, M., (2016). Examining the Business Model of Dewar Website. The Second Annual Conference of Economics, Management and Accounting in Ahvaz (In Persian).
  10. حسینی، حسین؛ نظام دوست، حسین؛ و محسنی، بهنام.(1393) . تأمین مالی جمعی. ایران، تهران: فرابورس ایران.
  11. Hosseini, H; Nizam Dost, H; & Mohseni, B., (2014). Crowdfunding. Iran, Tehran: Farabors Iran (In Persian).
  12. دفتر توسعه کارآفرینی (1393). مقدمه‌ای بر تأمین مالی جمعی. ایران، تهران: دفتر توسعه کارآفرینی.
  13. Entrepreneurship Development Office (2014).An Introduction to Crowdfunding.Iran, Tehran: Entrepreneurship Development Office (In Persian).
  14. زرندی، سعید؛ افشارپور، محسن؛ و عساکره، سجاد. (1395). انقلاب تأمین مالی جمعی بستری برای تأمین مالی کسب‌و‌کارهای نوپا. ایران، تهران: بورس.
  15. Zarandi, S; Afsharpour, M; & the soldier, S., (2015). The Crowdfunding Revolution is a Platform for Financing Start-up Businesses. Iran, Tehran: Bors (In Persian).
  16. شرکت تأمین سرمایه آرمان (1393). نگاهی اجمالی به مدل‌های تأمین مالی جمعی و کاربرد آن در تأمین مالی طرح‌های کارآفرینی. ایران، تهران: شرکت تأمین سرمایه آرمان.
  17. Arman Capital Funding Company (2014).An Overview of Crowdfunding Models and its Application in Financing Entrepreneurial Projects.Iran, Tehran: Arman Capital Funding Company (In Persian).
  18. صلواتیان، سیاوش؛ تقوا، محمدرضا؛ و گودرزی، میلاد (1397). طراحی بوم مدل کسب‌و‌کار رسانه‌های اجتماعی نوپای بومی با جهت‌گیری راهبرد تمرکز پورتر. توسعه کارآفرینی، 11(1)، 81-100. doi: 10.22059/jed.2018.67281
  19. Salvatian, S;Taqwa, M, R,& Guderzi, M., (2017).Designing the Canvas of the Nascent Native Social Media Business Model with the Orientation of Porter's Focus Strategy.Entrepreneurship Development, 11(1), 81-100.doi: 10.22059/jed.2018.67281 (In Persian).
  20. عبدالهی، علی؛ و محسنی، مریم (1396). ارائه چارچوبی مفهو‌می ‌برای مدل کسب‌و‌کار مبتنی بر رویکردهای نوین مدیریتی. در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع در تهران.
  21. Abdulahi, A; & Mohseni, M., (2016). Providing a Conceptual Framework for the Business Model Based on New Management Approaches. In the third International Conference on Management and Industrial Engineering in Tehran (In Persian).
  22. عبدل‌آبادی، صادق؛ موحدی، محمدمهدی؛ و حسینی، مهسا (1398). طراحی بوم مدل کسب‌وکارهای کاربردی اینترنت اشیاء با رویکرد .AHP-BMC دومین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین در مدیریت کسب‌وکار در تهران.
  23. Abdulabadi, S; Mohadi, M, M; & Hosseini, M., (2018). Canvas Design of Applied Business Model of Internet of Things with AHP-BMC Approach. The Second National Conference of New Ideas in Business Management in Tehran (In Persian).
  24. فرجی، فرشته؛ احسانی‌فر، تهمینه؛ نادری، نادر؛ و رضایی، بیژن (1393). بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی. 1(4)، 91-104.
  25. Faraji, F; Ehsanifar, T; Naderi, N; & Rezaei, B., (2014). Examining the Role of Entrepreneurship in Economic Development. Entrepreneurship Studies and Sustainable Agricultural Development. 1(4), 91-104 (In Persian).
  26. قربانی، رضا (1391). مدل‌های کسب‌و‌کار جدید در صنعت نشر دیجیتال چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو. ایران، تهران: کتاب مهر.
  27. Ghorbani, R., (1391).New Business Models in the Digital Publishing Industry, Challenges and Opportunities Ahead.Iran, Tehran: Kitab Mehr (In Persian).
  28. کشتکار، مهدی؛ پیشوایی، میرسامان؛ و محمدی، امیرسالار (1391). جمع‌سپاری. ایران، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
  29. Keshtkar, M; Peshwai, M; & Mohammadi, A., (1391). Jamsepari. Iran, Tehran: Ezman Industrial Management (In Persian).
  30. نصر، احمدرضا؛ اطهری اصفهانی، زیبن السادات؛ و غربا، مبینا (1395). مصاحبه با گروه‌های متمرکز. کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم در شیراز.
  31. Nasr, A, R; Athari Esfahani, Z; & Gharba, M., (2015). Interviews with Focus Groups. World Conference of Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of the Third Millennium in Shiraz (In Persian).
  32. نصیری، علی‌اصغر. (1398). طراحی مدل کسب‌و‌کار بازاریابی اینترنتی دیجیتال. کنفرانس ملی آینده پژوهی. مدیریت و توسعه پایدار در تهران.
  33. Nasiri, A, A., (2018). Designing a Digital Internet Marketing Business Model. National Future Research Conference. Management and Sustainable Development in Tehran (In Persian).
  34. ورزرندی، محمد ابراهیم؛ و شهریاری، مجید (1394). مطالعه تطبیقی ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بانک‌های تجاری کشور، دانش سرمایه‌گذاری، 157-166.
  35. Varzarandi, M, I; & Shahriari, M., (2014). A Comparative Atudy of Venture Investment Financial Instruments in the Country's Commercial Banks, Investment Knowledge, 157-166.
  36. Ahlers, G.K.C., Cumming, D., Gunther, C., & Schweizer, D. (2015). Signaling in Equity Crowdfunding. Entrepreneurship Theory and Prcatice, 955-980.
  37. Bocken, N. M, Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A Literature and Practice Review to Develop Sustainable Business Model Archetypes. Journal of cleaner production, 17-65.
  38. Cordova, A., Dolci, J., & Gianfrate, G. (2015). The Determinants of Crowdfunding Success: Evidence from Technology Projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 115-124.
  39. Ernst, Y. (2013). Avoiding a Lost Generation: Young Entrepreneurs Identity Five Imperatives for Action. G20 young Entrepreneurs.
  40. Gerber, E. M., Hui, J.S., & Yi Kuo, P. (2013). Crowdfunding: Why People are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms. Northwest University.
  41. Hainz, C. (2018). Fraudulent Behavior by Entrepreneurs and Borrowers. In D. &. (Eds.), the Economics of Crowdfunding: Startups, Portals and Investor Behavior. Cham: Springer International Publishing.
  42. Hemer, J. (2011). A Snapshot on Crowdfunding. Germany: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI.
  43. Horisch, J. (2015). Crowdfunding for Environmental Ventures: an Empirical Analysis of the Influence of Environmental Orientation on the Success of Crowdfunding Initiatives. Journal of Cleaner Production, 107, 636-645.
  44. Jacob, H., (2015). Crowdfunding for Environmental Ventures: an Empirical Analysis of the Influence of Environmental Orientation on the Success of Crowdfunding Initiatives, Cleaner Production, 107, 636-645.
  45. Kleemann, F; Voß, G. & Rieder, K., (2015). Kleemann et al Crowdsourcing 2008.
  46. Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2010). An Empirical Analysis of Crowdfunding. Journal of Business Venturing.
  47. Lin, M, & Viswanathan, S. (2016). Home Bias in Online Investments: An Empirical Study of an Online Crowdfunding Market. Management Science, 62 (5), pp 1393-1414.
  48. Mäschle, O. (2012). Which Information Should Entrepreneurs on German Crowdinvesting-platforms Disclose? Thuenen-Series of Applied Economic Theory.
  49. Mollick, E. (2015). The Kickstarter Fulfillment Report [Online]. Retrieved from Kickstarter.com.
  50. (2015), Case Study on Crowdfunding, OECD SME and Entrepreneurship Papers No. 4, Center for Entrepreneurship, SMEs and Local Development.
  51. Shneor, R., Zhao, L., & Flaten, B.T. (2020). Advances in Crowdfunding: Research and Practice. Palgrave Macmillan.
  52. Valanciene, L., & Jegeleviciute, S. (2014). Crowdfunding for Creating Value: Stakeholder Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 599-604.
  53. Zheng, H., Li, D., Wu, J., & Xu, Y. (2014). The role of multidimensional Social Capital in Crowdfunding: A Comparative Study in China and US. Information and Management51(4), 488-496. https://doi.org/10.1016/j.im.2014.03.003

  Zvilichovsky, D., Inbar, Y., & Barzilay, O. (2015). Playing Both Sides of Market: Success and Reciprocity on Crowdfunding Platforms. Social Sciense Electronic Publishing.

 • تاریخ دریافت: 29 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1401