بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانک‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، اقتصاد نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار «نجات از بیرون» به احیای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می‌کند؛ بنابراین لازم است که به‌منظور درونی‌سازی هزینه‌های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به‌روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار «نجات از درون» پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان‌های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می‌کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می‌نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله‌ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال‌های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده‌های جاری و پس‌انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از «ابراء دین» یا «قواعد محجور شدن مدیون» نمی‌توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به «تراضی طرفین» دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده‌های مدت‌دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده‌های مدت‌دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه­گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می­توان قواعد «نجات از درون» را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Study of the Means of Salvation from within in the Field of Stopping and Bankruptcy of Banks

نویسندگان [English]

 • Mohammad Yarahmadi 1
 • Mohammad Hossein Bayati 2
 • Mohammad Javad Sharifzadeh 3

1 PhD Student, Oil and Gas Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Adalat University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Iranian government has revived banks and credit institutions by using public resources and borrowing from the CB under the "bail out"; But this method puts the pressure  on all people. The present study has studied the jurisprudence of the tool of "bail-in". Bail-in is a tool that,  absorbs the losses incurred in the debt column of the bank balance sheet, and converts part of the existing liabilities into bank shares. The method of jurisprudential study is multi-stage Ijtihad; According to this method, after examining the financial relations under the relevant jurisprudential topics, the research results were presented to 6 members of the jurisprudential-economic elite and the central research questions were consulted by 8 imitation authorities and the research result was approved by the majority of elites and scholars. The first result of this research is that in current and savings deposits that have the nature of Al-Qarz, the value of Al-Dain can not be forcibly reduced under any jurisprudential title, whether it is "Ibraa Al-Dain" or "Al-Hajr". The conversion of Al-Dain into shares also requires the "consent of the parties." Therefore, it is necessary that both central issues of the means of Bail-in, namely the coercive reduction and coercive conversion of religion, be stipulated in the contract. In case of long-term deposits that have the nature of a Al-Vakalat, whether the property of the subject of the power of attorney has been or has not been destroyed, in case of bank bankruptcy, it is not possible to reduce the bank liability. The solution to this problem is that the bank must condition the reduction and conversion of the obligation while concluding a power of attorney for long-term deposits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jurisprudence
 • Iflaas
 • Jurisprudential Study
 • Bank
 • Interest-Free Banking
 • Islamic Banking
 • Bankruptcy of Bank
 1. ابن‌حمزه، محمد بن علی (۱۴۰۸ق). الوسیلة إلی نیل الفضیلة (چاپ اول). ایران، تهران: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره).
 2. Ibn Hamzah, M, bin A.; (1987). Al-Wasila to Neil Al-Fadilah (First Edition). Iran, Tehran: Grand Ayatollah Marashi Najafi Public Library. (In Arabic).
 3. ابن‌منظور، محمد بن مکرم (بی‌تا). لسان العرب (چاپ اول). لبنان، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
 4. Ibn Manzoor, M, bin M.; (Bita). Arab Language (First Edition). Lebanon, Beirut: Dar al-Fakr for Printing and Publishing and al-Tawzi'ah. (In Arabic).
 5. ‏‫ابن‌سعید، یحیی بن احمد (۱۴۰۵ق). الجامع للشرائع (چاپ اول). ایران، تهران: مؤسسه سید الشهداء(ع).
 6. Ibn Sa'id, Y, Ibn A.; (1984). Al-Jamae Lal-Shar'ee (First Edition). Iran, Tehran: Seyed Al-Shahada Institute. (In Arabic).
 7. ‏‫امامی، حسن (۱۳۴۰ق). حقوق مدنی. ایران، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 8. Emami, H.; (1921). Civil Rights. Iran, Tehran: Islamic Bookstore. (In Persian).
 9. ‏‫باقری، محمود؛ و شوشی‌نسب، نفیسه (۱۳۹۰). محدودیت‌های تملک سهام بانک‌ها در ایران با مطالعه تطبیقی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 4(15)، 1-20.
 10. Bagheri, M, & Shooshinasab, N. (2011). Limitations on Bank Ownership in Iran with Comparative Study. Comparative Law Studies; 15 (2) :1-20. (In Persian).
 11. بانک آینده (۱۳۹۸). گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و بانک آینده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ۱۳۹۷ (صورت مالی). ایران، تهران: بانک آینده.
 12. Ayande Bank (2018). The Report of the Independent Auditor and the Legal Inspector Along with the Consolidated Financial Statements of the Group and the Ayande Bank for the Financial Year Ending on March 29, 2017 (Financial Statement). Iran, Tehran: Ayande Bank. (In Persian).
 13. بانک پارسیان (۱۳۹۹). صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه بانک پارسیان منتهی به 29/12/1397. بازیابی 07/02/1401: ir/b10888
 14. Parsian Bank (2019). 12-month Consolidated Financial Statements of Parsian Bank as of 03/20/2019. Retrieved 07/02/1401: B2n.ir/b10888. (In Persian).
 15. بانک توسعه صادرات ایران (۱۴۰۰). صورت‌های مالی بانک توسعه صادرات ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹. ایران، تهران: بانک توسعه صادرات ایران.
 16. بانک سرمایه (۱۳۹۹). گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و بانک سرمایه برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 (صورت مالی). ایران: بانک سرمایه.
 17. ‏‫بانک ملی ایران (۱۴۰۰). صورت مالی بانک ملی حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹. ایران، تهران: بانک ملی ایران.
 18. ‏‫بحرانی، یوسف بن احمد (۱۳۶۳). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة (چاپ اول). ایران، تهران: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.
 19. Bahrani, Y, bin A., (1984). Al-Hadaiq Al-Nazrah fi Akhmat al-Utrah al-Tahira (First Edition). Iran, Tehran: Jama'at al-Madrasin in Al-Hawza Al-Alamiya Boqm, Al-Nashar al-Islami Foundation. (In Persian).
 20. ‏‫بن‌مصطفى الزحیلی، وهبه (۱۴۰۹ق). الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها) (چاپ چهارم). سوریه، دمشق: دارالفکر.
 21. Bin Mustafa al-Zahili, W., (1988). Islamic Jurisprudence and its Proofs (Including the Shariah Proofs and Religious Opinions and the Most Important Jurisprudential Theories and the Investigation of the Prophetic Hadiths and Their Conclusions) (Four Edition). Syria, Damascus: Dar al-Fekr. (In Arabic).
 22. بهمند، محمد؛ و بهمنی، محمود (۱۳۹۰). بانکداری داخلی ۱: تجهیز منابع (چاپ هجدهم). ایران، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران.
 23. Bahmand, M; & Bahmani, M., (2011). Domestic Banking 1: Mobilizing Resources (18th Edition). Iran, Tehran: Higher Banking Institute of Iran. (In Persian).
 24. ‏‫تقدیر، محمدکاظم (۱۳۹۲). تور ایمنی؛ نگاهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی ورشکستگی نظام بانکی: عوامل سقوط بانک و تأثیر آن بر اقتصاد. تازه‌‌های اقتصاد، 10(140)، 37-40.
 25. Taghdir, M, K., (2012). Safety Net; A Look at the Legal and Economic Aspects of the Bankruptcy of the Banking System: the Factors of Bank Collapse and Its Effect on the Economy. Economic News, 10(140), 37-40. (In Persian).
 26. ‏‫تقی‌نتاج، غلامحسن؛ و ابراهیمی، آیت‌اله (۱۳۸۸). بررسی تطبیقی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی و روش ارزش افزوده بانک. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(4)، 95-108.
 27. Taghinataj, G; & Ebrahimi, A., (2008). A Comparative Study of How to Calculate the Fixed Interest of Banks' Term Deposits Based on the Instructions of the Central Bank and the Bank's Added Value Method. Accounting and Auditing Research, 1(4), 95-108. (In Persian).
 28. ‏‫حاجی‌عزیزی، بیژن؛ زنگنه، مجتبی؛ و مؤمنی، عابدین (۱۳۹۰). جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی). فقه و مبانی حقوق اسلامی، 11(44)، 35-54.
 29. Haji Azizi, B; Zanganeh, M; & Momeni, A., (2011). The Position of Obligation Conversion in Imami Jurisprudence (Civil Sector). Islamic Jurisprudence and Fundamentals of Law, 11(44), 35-54. (In Persian).
 30. حسینی‌حائری، کاظم (۱۴۲۳ق). فقه العقود (چاپ دوم). ایران، تهران: مجمع الفکر الإسلامی.
 31. Hosseini-Haeri, K., (2002). Fiqh Al-Aqud (2nd Edition), Iran, Tehran: Islamic Thought Forum. (In Arabic).
 32. حسینی ‏‫خامنه‌ای، سیدعلی (بی‌تا). استفتائات، دین و قرض. بازیابی 08/08/1400 از ‪https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=157#1760‎
 33. Hosseini Khamenei, S, A., (Beta). Esteftaat, Din and Gharz. Retrieved 08/08/1400 from https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=157#1760 (In Persian).
 34. ‏‫حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۴ق). تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة) (چاپ اول). ایران، تهران: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام.
 35. Hali, H, bin Y., (1993). Tadzkirah Al-Fiqaha (Ta Al-Hadith: Al-Taharah Ili Al-Jaala) (First Edition). Iran, Tehran: Al-Al-Bayt Institute, Peace be Upon Him. (In Persian).
 36. حلی، حسن بن یوسف (۱۳۷۷الف‌). تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (جلد اول و دوم) (ابوالحسن شعرانی: مترجم). ایران، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 37. Hali, H, bin Y., (1998A). Commentary on the Learned in Ahkam al-Din (Volume 1 and 2) (Abul Hasan Shearani: Translator). Iran, Tehran: Islamic Bookstore. (In Persian).
 38. ‏‫حلی، حسن بن یوسف (۱۳۷۷ب‌). تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (چاپ پنجم) (ابوالحسن شعرانی: مترجم). تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 39. Hali, H, bin Y., (1998B). Commentary on the Learned in Ahkam al-Din (Volume 5) (Abul Hasan Shearani: Translator). Iran, Tehran: Islamic Bookstore. (In Persian).
 40. خراط‌ها، محمدطه؛ و شریف‌زاده، محمدجواد (۱۳۹۸). نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون‌ربا ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 20(49)، 217-246.
 41. Kharratha, M., & Sharifzadeh, M. (2019). Bail-in: Legal and Economic Feasibility Study of Applying Bail-in Tool in Iran Usury-free Banking. The Islamic Law Research, 20(1), 217-246. doi: 10.30497/law.2019.2546‏‫‏‫‏‫‏‫ . (In Persian).
 42. خویی، ابوالقاسم؛ و خویی، محمدتقی (۱۴۰۹ق). مبانی العروة الوثقی (چاپ اول). ایران، تهران: لطفی.
 43. Khoei, A; & Khoei, M, T., (1988). The Basics of al-Arwa al-Waghti (First Edition). Iran, Tehran: Lotfi. (In Arabic).
 44. رملی، شهاب‌الدین (1404ق). نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج. لبنان، بیروت: دارالفکر.
 45. Ramli, S (1983).End of the end of the Book.Lebanon, Beirut: Dar al-Fekr.(In Arabic).
 46. ‏‫روحانی، سید صادق (۱۳۸۳). استفتائات. ایران، تهران: حدیث دل.
 47. Rouhani, S, S.; (2013). Esteftaat. Iran, Tehran: Hadith Del. . (In Persian).
 48. طباطبایی یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم (۱۳۹۲). العروة الوثقی (جلد 1 و 2). ایران، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(ره).
 49. Tabatabaei Yazdi, M, K, bin A., (1392).Al-Arwa Al-Waghti (Volumes 1 and 2). Iran, Tehran: Institute for Editing and Publishing the Works of Imam al-Khomeini. . (In Persian).
 50. موسوی خمینی، روح‌الله (۱۳۹۲). تحریرالوسیلة (چاپ دوم). ایران، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(ره).
 51. Mousavi Khomeini, R.; (2012).Tahrir al-Wasila (Second Edition). Iran, Tehran: Organization for Editing and Publishing the Works of Imam Al-Khomeini.‏‫ . (In Persian).
 52. موسوی خمینی، روح‌الله (۱۳۸۳). تحریرالوسیلة (چاپ دوم) (علی اسلامی و محمد قاضی‌زاده: مترجمان). ایران، تهران: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی. (نشر اثر اصلی ۱۳۸۴ق).
 53. Mousavi Khomeini, R., (2004).Tahrir al-Wasila (Second Edition) (Ali Eslami and Mohammad Ghazizadeh: Translators). Iran, Tehran: Qom Seminary Seminary Community, Islamic Publishing Office. (Published the Original Work in 2004). . (In Persian).
 54. ‏‫سبحانی‌ تبریزی، جعفر (۱۳۸۹). استفتائات. ایران، تهران: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام.
 55. Sabhani Tabrizi, J., (2008).Esteftaat. Iran, Tehran: Imam Sadiq Institute. . (In Persian).
 56. ‏‫شوشتری، محمدتقی (۱۳۶۴). النجعة فی شرح اللمعة (چاپ اول). ایران، تهران: مکتبه الصدوق.
 57. Shushtri, M, T., (1994). Al-Naj'a fi Sharh al-Lama'a (First Edition). Iran, Tehran: Maktaba al-Sadooq. . (In Persian).
 58. ‏‫صدر، سید محمدباقر (۱۳۸۹). بانک بدون ربا. ایران، تهران: فرهنگ سبز.
 59. Sadr, S, M, B.; (2008).Bank Without Interest. Iran, Tehran: Farhang Sabz. . (In Persian).
 60. ‏‫عیسائی تفرشی، محمد؛ و شیروانی، خدیجه (۱۳۹۸). آغاز فرایند ورشکستگی بانک‌ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا و ایران). حقوق خصوصی، 35(16)، 151-170.
 61. Issaei Tafreshi, M., & Shirvani, K. (2019). Commencement of Banks Insolvency Procedure (The United States and Iranian Law Comparative Study). Private Law, 16(2), 151-170. doi: 10.22059/jolt.2020.282879.1006740 (In Persian).
 62. ‏‫فرهنگ‌نامه اصول فقه (۱۳۸۹). ایران، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى و دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
 63. Dictionary of Principles of Jurisprudence (2008).Iran, Tehran: Islamic Science and Culture Research Institute and Islamic Propaganda Office of Qom Seminary.(In Persian).
 64. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۶).
 65. Law on the Implementation of General Policies, Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran (2008). (In Persian).
 66. ‏‫قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران (۱۳۱۱).
 67. Trade Law of the Islamic Republic of Iran (1311). (In Persian).
 68. ‏‫قانون عملیات بانکی بدون‌ربا جهوری اسلامی ایران (۱۳۶۲).
 69. Islamic Republic of Iran Law on Usury-Free Banking Operations (1362). (In Persian).
 70. ‏‫قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۱۴).
 71. Civil Code of the Islamic Republic of Iran (1314). (In Persian).
 72. ‏‫کریم‌زاده، جمال‌الدین؛ رضازاده، حسن؛ و مجدزاده، بهروز (۱۳۹۵). بررسی مبانی مفهومی ورشکستگی بانک‌ها. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 7(26)، 261-277.
 73. ‏‫گلپایگانی، محمدرضا (۱۳۸۰). مجمع المسائل (چاپ دوم). ایران، تهران: دارالقرآن الکریم.
 74. Golpaigani, M, R., (2008).Al-Masal (Second Edition). Iran, Tehran: Dar al-Qur'an al-Karim. (In Persian).
 75. مبلغی، احمد؛ مهریار، محمد؛ و واثقی، محسن (۱۳۹۹). شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون. جستارهای فقهی و اصولی، 6(18)، 153-179.
 76. Moballeghi, A., Vaseghi, M., & Mehryar, M. (2020). The Comparative Survey of Separation between Insolvency and Iflas Institutions and Its Effects in Jurisprudence and Law. Islamic Law, Jurisprudence and Methodology, 6(1), 151-179. doi: 10.22034/jrj.2019.53325.1632 (In Persian).
 77. ‏‫محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸ق). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام (چاپ دوم). ایران، تهران: اسماعیلیان.
 78. Mohaghegh Heli, J, bin H.; (1987).Islamic Laws in Halal and Haram Issues (Second Edition). Iran, Tehran: Ismailian. (In Persian).
 79. ‏‫محقق داماد، مصطفی (۱۳۸۱). قواعد فقه (بخش مدنی) (چاپ پنجم). ایران، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 80. Mohaghegh Damad, M., (2002).Rules of Jurisprudence (Civil Section) (5th edition). Iran, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt). (In Persian).
 81. ‏‫محقق داماد، مصطفی (۱۳۸۴). قواعد فقه (بخش مدنی - مالکیت و مسئولیت) (چاپ 12). ایران، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
 82. Mohagheq Damad, M., (2005). Rules of Jurisprudence (Civil Section - Ownership and Responsibility) (12th edition). Iran, Tehran: Islamic Sciences Publishing Center. (In Persian).
 83. ‏‫مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۰). ربا و بانکداری اسلامی (چاپ دوم). ایران، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام.
 84. Makarem Shirazi, N., (2001).Usury and Islamic Banking (Second Edition). Iran, Qom: Madrasah of Imam Ali bin Abi Talib (Peace be Upon Him). (In Persian).
 85. ‏‫مکارم شیرازی، ناصر؛ حامدی، محمدرضا؛ و مکارم، مسعود (۱۳۸۰). النکاح (مکارم) (چاپ اول). ایران، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام.
 86. Makarem Shirazi, N;Hamidi, M, R;& Makarem, M., (2001). Al-Nikah (Makaram) (1st edition). Iran, Qom: Madrasah of Imam Ali bin Abi Talib (Peace be Upon Him). (In Persian).
 87. ‏‫منتظری، حسینعلی (۱۳۶۷). مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی ولایة الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة) (چاپ اول). ایران، تهران: کیهان.
 88. Mantazari, H, A., (1997). Fundamentals of Islamic Jurisprudence (Studies in Wilayat al-Fiqih and Jurisprudence of Islamic State) (First Edition). Iran, Tehran: Keihan. (In Persian).
 89. ‏‫موسویان، سید عباس؛ و خوانساری، رسول (۱۳۹۵). اجتهاد چند مرحله‌ای؛ روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی. اقتصاد اسلامی، 16(63)، 5-38.
 90. Mousovian, S, A;& Khansari, R., (2015).Multi-stage Ijtihad;Research Method of Inferring Economic Jurisprudence Issues.Islamic Economy, 16(63), 5-38. (In Persian).
 91. میثمی، حسین؛ و موسویان، سیدعباس (۱۳۹۳). بانکداری اسلامی (مبانی نظری- تجارب عملی) (جلد اول، چاپ سوم). ایران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 92. Maisami, H; & Mousaviyan, S, A., (2013). Islamic Banking (Theoretical Foundations - Practical Experiences) (First Volume, Third Edition). Iran: Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (In Persian).
 93. ‏‫نوری همدانی، حسین (۱۳۸۸). هزار و یک مسأله (مجموعه استفتائات) (جلدهای ۱ و 2). ایران، تهران: مهدی موعود(عج).
 94. Nouri Hamdani, H., (2008). One Thousand and One Issues (Collection of Inquiries) (Volumes 1 and 2). Iran, Tehran: Mehdi Mouad. (In Persian).
 95. ‏‫هاشمی شاهرودی، محمود (۱۳۹۲). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام (چاپ اول). ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
 96. Hashemi Shahroudi, M., (2012). The Encyclopediaof Jurisprudence According to the Religion of the Ahl al-Bayt (First Edition). Iran: Islamic Jurisprudence Encyclopedia Institute on the Religion of Ahl al-Bayt, Peace be Upon Them. (In Persian).
 97. ‏‫یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم؛ و حکیم، محسن (۱۳۷۴). مستمسک العروة الوثقی (چاپ اول). ایران، تهران: دار التفسیر.
 98. Yazdi, M, K, bin Abdulazim;& Hakim, M., (1995).Mustamsk al-Arwa al-Waghhi (First Edition).Iran, Tehran: Dar al-Tafsir.(In Persian).
 99. ‏‫یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم؛ و شبیری زنجانی، موسی (۱۳۷۷). نکاح (موسی شبیری زنجانی: مترجم) (چاپ اول). ایران، تهران: مؤسسه پژوهشی رأی‏ پرداز.
 100. Yazdi, M, K, bin Abdulazim;& Shabiri Zanjani, M.; (1998).Nikah (Mousa Shabiri Zanjani: Translator) (First Edition).Iran, Tehran: Voting Research Institute.(In Persian).
 101. ‏‫یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم؛ و قمی، عباس (۱۳۸۱). غایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی (علیرضا اسداللهی‌فرد: مترجم). ایران، تهران: صبح پیروزی.
 102. Yazdi, M, K, bin Abdulazim; & Qomi, A., (2008). Ghaya al-Qaswi in the Translation of al-Arwa al-Waghaghi (Alireza Asadollahifard: Translator). Iran, Tehran: Sobh Pirouzi. (In Persian).
 103. یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم؛ و موسوی سبزواری، عبدالاعلی (۱۴۱۳ق). مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام (چاپ 4). ایران، قم: عبد الاعلی سبزواری.
 104. Yazdi, M, K, bin Abdulazim; and Mousavi Sabzevari, Abdul Ali (1992). Mahezab Al-Ahkam fi Bayan Halal wa Haram (4th edition). Iran, Qom: Abdul-Ali Sabzevari. (In Arabic).
 105. Al-mamun, S; & Ali, A. (2017). Recovery, Resolution and Insolvency Issues for Institutions Offering Islamic Financial Services. Islamic Financial Services Board.
 106. Alexander, K. (2017). Bail-in: a Regulatory Critique. Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, 18(1), 28-29.
 107. Avgouleas, E., & Goodhart, C. (2015). Critical Reflections on Bank Bail-ins. Journal of Financial Regulation, 1(1), 3-29.
 108. Bates, C., & Gleeson, S. (2011). Legal Aspects of Bank Bail-ins. Law and Financial Markets Review, 5(4), 264-275.
 109. Berger, A. N., Himmelberg, C. P., Roman, R. A., & Tsyplakov, S. (2018). Bank Bailouts, Bail-ins, or no Regulatory Intervention? A Dynamic Model and Empirical Tests of Optimal Regulation. Available at SSRN 3179226.
 110. Chennells, L., & Wingfield, V. (2015). Bank Failure and Bail-in: an Introduction. Bank of England Quarterly Bulletin, Q3.
 111. Crespi, F., Giacomini, E., & Mascia, D. V. (2019). Bail‐in Rules and the Pricing of Italian Bank Bonds. European Financial Management, 25(5), 1321-1347.
 112. Hart, O., & Zingales, L. (2011). A New Capital Regulation for Large Financial Institutions. American Law and Economics Review, 13(2), 453-490.
 113. Hüser, A. C., Hałaj, G., Kok, C., Perales, C., & van der Kraaij, A. (2018). The Systemic Implications of Bail-in: a Multi-Layered Network Approach. Journal of Financial Stability, 38, 81-97.
 114. Joosen, B. (2014). Bail in Mechanisms in the Bank Recovery and Resolution Directive. Available at SSRN 2511886.
 115. Marinč, M., & Vlahu, R. (2011). The Economics of Bank Bankruptcy Law. Springer Science & Business Media.
 116. Lintner, P., Lincoln Nagy, M. A. J., Pyziak, P., Godwin, A. J., Schroeder, S. C., & Irsalieva, N. (2017). Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU: a Guidebook to the BRRD. World Bank Group.
 117. Ringe, W. G., & Patel, J. (2019). The Dark Side of Bank Resolution: Counterparty Risk Through Bail-in.
 118. Awadzi, E. A., Chartouni, C., & Tamez, M. (2015). Resolution Frameworks for Islamic Banks. International Monetary Fund.
 119. The Bank of England (2014). The Bank of England’s Approach to Resolution. England: Bank of England.
 • تاریخ دریافت: 18 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1401