تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تاکید بر نقش ریسک مالی در کشورهای منتخب اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار دانشگاه یزد

3 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ‌

10.30497/ifr.2023.245107.1853

چکیده

در سال‌های اخیر، بازار صکوک رشد چشمگیری داشته است. بازار صکوک به‌ عنوان واسطه‌ مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش‌های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تاکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 و با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای مورد بررسی تاثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، در حالی‌که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تاثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه‌براین، نتایج تاثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر را انجام دهند. بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تاثیر منفی و معنادار دارد. یافته‌های این مطالعه برای سیاست‌گذاران، دولت‌ها و تنظیم‌کننده‌ها در تدوین سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of macroeconomic factors on the sukuk market development with an emphasis on the role of financial risk in selected Islamic countries

نویسندگان [English]

 • hadis dalvandi 1
 • Habib Ansari Samani 2
 • Ali lamea 3

1 University of Bu-ali Sina, Hamedan, Iran

2 Associate Professor Yazd University

3 University of Shiraz, Shiraz, Iran

چکیده [English]

In recent years, the sukuk market has grown significantly. The sukuk market, as a financial intermediary, plays a positive and important role in the country's economic growth by stimulating capital accumulation and promoting the efficient allocation of resources. Macroeconomic factors are one of the most important factors affecting on the sukuk market development. The purpose of this research is to investigate the impact of macroeconomic factors on the sukuk market development with an emphasis on the role of financial risk in 11 selected Islamic countries for the period of 2013-2021 and using the panel ordinary least squares method. The results show that in the studied countries, the impact of financial risk, interest rate fluctuations and institutional quality on the sukuk market development is negative and significant, while, the stock market development, inflation and exports have a positive and significant impact on the sukuk market development. Moreover, the results did not show a significant impact of the banking sector development on the sukuk market development. An increase in financial risk causes an increase in uncertainty and instability and a decrease in the confidence of investors, and as a result, investors prefer to make less risky investments. Therefore, financial risk has a negative and significant impact on the sukuk market development. The findings of this study are significant for policy makers, governments and regulators in formulating policies to improve the current situation of the sukuk market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sukuk Market Development
 • Macroeconomic
 • Financial Risk
 • Islamic Countries
 • OLS method
 • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1402