شناسایی معیارهای اقتصادی گزارشگری توسعه پایدار مبتنی بر متون اسلامی در سطح شرکت ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

10.30497/ifr.2024.244470.1831

چکیده

ایجاد مزیت رقابتی از نظر اقتصادی در دراز مدت برای شرکت‌ها نمی‌تواند تامین‌کننده انتظارات تمام ذینفعان باشد. بنابراین شرکت‌ها برای کسب مشروعیت بیشتر و تامین خواسته‌های تمامی ذینفعان، راهی جز لزوم حرکت به سمت توسعه پایدار(تقسیم عادلانه فرصت‌های توسعه با درنظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اخلاق کسب و کار) ندارند. از دیدگاه تعالیم اسلامی تا فرهنگ انسانی متعادل بر یک جامعه ای حاکم نشود نمی‌توانیم توسعه ای از آن انتظار داشته باشیم و یکی از ارکان و مولفه‌های اصلی این توسعه و فرهنگ، اقتصاد متعادل و متوازن است. هدف این پژوهش شناخت مولفه‌های بعد اقتصادی گزارشگری پایداری در متون اسلامی است. برای شناسایی مولفه‌های بعد اقتصادی پایداری از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد نشانه‌شناختی استفاده شد. قرآن کریم و نیز 148 جلد کتب دینی معتبر شیعه (از جمله نهج‌البلاغه، اصول کافی و من لا یحضره الفقیه) با روش نمونه-گیری غیراحتمالی به روش هدفمند از نوع نمونه‌گیری رسیدن به معرف با زیر‌شاخه نمونه‌گیری از موارد شناخته شده یا معروف به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مولفه‌های بعد اقتصادی گزارشگری پایداری در متون اسلامی شامل 18 مولفه و 268 مصداق است. که برای استانداردگذاری در حوزه گزارشگری پایدار و مقررات افشا در سطح شرکت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی می‌تواند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the economic criteria for sustainable development reporting based on Islamic texts at the level of companies

نویسندگان [English]

 • مرتضی یوسفی 1
 • Rasoul Baradaran Hassanzadeh 2
 • alireza radbin 3
 • محمدعلی ربی پور 3
 • سعید حسن زاده دلگشا 4

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 Associate Professor of Accounting , Tabriz Branch of Islamic Azad University Department of Management Economic and Accounting , Tabriz - Iran

3 Department of Quran and Hadith, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran. delgosha@iaut.ac.ir

چکیده [English]

Creating a long-term economic advantage for companies can not meet the expectations of all stakeholders. Therefore, companies have no choice but to move towards sustainable development(Equitable distribution of development opportunities by considering the long-term time horizon and respecting intergenerational and intragenerational justice and various economic, social, environmental and business ethics aspects) in order to gain more legitimacy and meet the demands of all stakeholders. From the point of view of Islamic teachings, as long as a balanced human culture does not rule a society, we can not expect development from it.One of the main pillars and components of this development and culture is a balanced economy. The purpose of this study is to identify the components of the economic dimension of sustainability reporting in Islamic texts.To identify the components of the economic dimension of sustainability, qualitative content analysis with a semiotic approach was used. The Holy Quran and 148 volumes of authentic Shiite religious books (Among them are Nahj‌ ol Balagha, osul Kafi and Man La Yahzaraho al Faqih) were selected by non-probabilistic sampling method by purposeful sampling method of reaching the identifier with the sub-branch of sampling from known or famous cases as a sample. Findings showed that the components of the economic dimension of sustainability reporting in Islamic texts include 18 components and 268 examples. which can be effective for standardization in the field of sustainable reporting and disclosure regulations of the stock exchange and securites organization teachings and Islamic values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic religious teachings
 • sustainable development
 • economic dimension
 • semiotics
 • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 03 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 19 دی 1402