بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل توسط بیمه‌گذاران شرکتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار گروه پژوهشی عمومی بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

3 گروه آموزش مدیریت، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

10.30497/ifr.2024.245189.1857

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتخاب تکافل؛ از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی است. کلیه مدیران عامل بیمه‌‌گذاران حقوقی شامل مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی ازجمله پالایشگاه، مجموعه ورزشی، معادن، دانشگاه، بیمارستان، مجموعه هواپیمایی، پتروشیمی جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‎دهند که تعداد آنها 101 بیمه‌گذار است. روش نمونه‌گیری، قضاوتی، از نوع نمونه در دسترس و تعداد نمونه 40 بیمه‌گذار است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شد. عوامل اولیه در 7 دسته نوآوری و فنی، سیاست بازاریابی و تبلیغات، منابع ‌انسانی، عوامل مالی، عوامل بیرونی و کنترلی، ساختار سازمانی و عوامل عقیدتی، دسته‌بندی شده‌اند. به‌منظور تعیین اهمیت معیارهای وزن‌دهی به شرکت‌ها از روش بهترین-‌بدترین (BWM)، برای تعیین وزن شرکت‌های بیمه‌گذار نمونه از روش تاپسیس و برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل از روش واسپاس‌ فازی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، عوامل عقیدتی، توان مالی شرکت‌ها در عمل به تعهدات، انطباق عوامل بیرونی و کنترلی با نیاز مشتری، نوآوری در محصولات و خدمات تکافل، نوآوری در محصولات تکافل، انطباق سطح عمومی قیمت‌ها به نسبت بیمه متعارف، انطباق عوامل بیرونی و کنترلی با نیازهای شرکت‌ها، ساختار سازمانی برای پذیرش خدمات نوین، منابع مالی کافی برای توسعه و ارائه خدمات، حفاظت، نگهداری و پشتیبانی در ارائه خدمات، ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات، معرفی انواع محصولات تکافل، اطلاعات کافی پرسنل شرکت‌ها، شناسایی، ترغیب، حفظ و ارائه خدمات، جزو عوامل تأثیرگذار بر تقاضای تکافل توسط بیمه‌گذاران شرکتی است و عوامل عقیدتی بیشترین اثر را در این زمینه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The factors influencing the choice of Takaful by corporate policyholders

نویسندگان [English]

  • Majid Nili Ahmad Abadi 1
  • leili niakan 2
  • Mahsa Heidari Ahmadi 3

1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran

2 Assistant professor, General insurance group, Insurance Research Center, Tehran, Iran

3 Department of Management Education, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The insurance industry is one of the manifestations of the progress of human societies, which, as one of the basic needs of people, has grown in proportion to the progress of societies. With the introduction of insurance in Muslim societies (takaful), this industry quickly attracted the attention of religious professionals. Therefore, relying on the importance of insurance and its role in supporting the economy of the society and its importance in Iran, this study aims to identify and rank the factors affecting Takaful demand by corporate insurers. The current research is applied in terms of purpose and hybrid in terms of method. All legal insurers including industrial, agricultural and service institutions such as refineries, sports complexes, mines, universities, hospitals, aviation complexes, petrochemicals constitute the statistical population of the research, whose number is 40 corporate insurers. The sampling method is judgmental, from the type of sample available and the number of samples is 101 corporate insurers. Questionnaire, interview, library study and document study were used to collect data. The number of primary factors is 3, which are categorized into 7 categories under the headings of innovation and technology, marketing and advertising policy, human resources, financial factors, external and control factors, organizational structure and ideological factors. In order to determine the importance of weighting criteria for companies, the best-worst (BWM) method was used, the TOPSIS method was used to determine the weight of sample insured companies, and the WASPAS-Fuzzy method was used to rank the factors affecting the choice of Takaful insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Takaful
  • Demand
  • Corporate policyholders
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1402