نظریه مساهمت ابتدایی در سود تحول در مفهوم شرکت و بستری برای تحقق بانکداری اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 مدرس حوزه و دانشگاه

10.30497/ifr.2023.244422.1828

چکیده

در نظر مشهور فقهای امامیه شرکت مترادف با اشاعه است، یعنی امتزاج حقوق و مالکیت ها به نحوی که قابل تمییز نباشد، که ممکن است به سبب اختیاری مانند عقد، حیازت ، مزج ویا سبب قهری مانند ارث، امتزاج و مانند آن حاصل شود، در این صورت موضوع محدود به مواردی است که اشاعه در آن ممکن باشد ولذا مواردی چون شرکت در دیون، منافع ، اعمال و اعتبارات که از قضا دراقتصاد و بانکداری امروز رایج است از حیطه شرکت خارج می شود، اما آیا تراضی دو طرف می تواند سبب اشاعه و شرکت باشد؟ وآیا تحقق شرکت بدون اشاعه امکان پذیراست؟ یا طبق نظریه سنتی اشاعه در تحقق شرکت معتیر است؟ پژوهش حاضر کوشیده است به این سوال پاسخ بگوید و با مطالعه در اقوال فقهاء به روش استقراء و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیده است که مفهوم شرکت در اندیشه فقهای امامیه متحول ومتکامل شده است و در باور متأخرین اشاعه در تحقق شرکت شرط نیست و بلکه مساهمت ابتدایی در سود بدون امتزاج اموال کافی است.با پذیرش این مفهوم از شرکت چالش های پیش روی نظریه سنتی شرکت برطرف شده و بستری نو برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم می شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theory of elementary contribution to profit Transformation in the concept of the company and a platform for the realization of Islamic banking

نویسندگان [English]

  • Sayed Amrollah Hoseini 1
  • محمد زارعی محمودآبادی 2

1 Drpartment: Fiq & Islamic law Faculty: Islamic researchs & sciencs Imam Khomeini International University

2 مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده [English]

In the opinion of famous Imami jurists, company is synonymous with admixturing. It means combining rights and properties in a way that cannot be.distinguished. which may be achieved due to optional means such as contract, menstruation, mixing or coercive means such as inheritance, mixing and the like.In this case, the matter is limited to those cases in which the combination is possible.Therefore, things like the company's debt, interests, actions and credits, which are ironically common in today's economy and banking, are out of the scope of the company. But can the agreement of both parties be the cause of diffusion and participation? And is it possible to realize the company without distribution? Or according to the traditional theory of diffusion in the realization of the company? The present research has tried to answer this question And by studying the sayings of the jurists by the method of induction and data analysis, he has come to the conclusion that The concept of participation in the thought of Imami jurists has evolved and evolved And according to the latest belief, diffusion is not a condition for the realization of the company Rather, initial participation in profit is sufficient without mixing of properties. By accepting this concept of the company, the challenges facing the traditional theory of the company have been resolved A new platform is provided for the realization of Islamic banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • company
  • contract company
  • initial participation in profit
  • Islamic banking
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1402