شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.30497/ifr.2024.244444.1830

چکیده

تأمین مالی خرد را می‌توان به‌عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه‌های با درآمد پایین تعریف کرد. پژوهش حاضر باهدف طراحی و اعتبارسنجی ابعاد و مؤلفه‌های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی انجام‌شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده‌شده به‌طوری‌که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی ایفا را کرده است. همچنین در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون(کلارک،2006) و در مرحله کمی، از الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS بهره‌گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 25 نفر و در بخش کمی60نفر از کارشناسان و مدیران دایره اعتبارات و اساتید دانشگاه با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب‌شده‌اند. یافته‌های پژوهش می‌دهد که ابعاد مسائل مربوط به مالکیت و کنترل، ویژگی قراردادهای وام و امنیت به ترتیب از مهم‌ترین ابعاد مؤثر بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی به شمار می‌آیند. نتایج ارزیابی الگو بیانگر آن است که از بین مقوله‌های اصلی مرتبط با بعد «ویژگی‌های قرارداد وام» به ترتیب نحوه پرداخت، مسئولیت و نحوه بازپرداخت، هزینه قرارداد، مدت قرارداد وام و گروه هدف/موضوع تجاری و همچنین از بین مقوله‌های اصلی مرتبط با بعد «امنیت» به ترتیب الزامات وثیقه/ مدارک و دادرسی ازجمله مهم‌ترین مقوله‌هایی هستند که می‌توانند بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of the executive requirements of Islamic microfinance

نویسندگان [English]

  • akram taftiyan 1
  • Farideh noor mohammadi 2

1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yazd Branch, Accounting Department, Yazd, Iran

2 PhD Student, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Microfinance can be defined as a mechanism for providing various financial services to low-income groups. The current research was carried out with the aim of designing and validating the dimensions and components of the executive requirements of Islamic wisdom financing. In this research, a mixed exploratory approach was used, so that the qualitative method played an exploratory role and the quantitative method played a confirmatory role. Also, in the qualitative stage, the theme analysis method (Clark, 2006) and in the quantitative stage, modeling of structural equations using Smart PLS software has been used. The experts of this research are 25 people in the qualitative part and 60 people in the quantitative part from the experts and managers of the credit department and professors of the university by snowball sampling method. The findings of the research show that the aspects related to ownership and control, the characteristics of loan contracts and security are considered to be the most important aspects affecting the executive requirements of Islamic microfinance, respectively. The results of the model evaluation show that among the main categories related to the "loan contract features" dimension, payment method, responsibility and repayment method, contract cost, duration of the loan contract, and target group/business subject, respectively, as well as among the main categories related to the dimension "Security" is one of the most important categories that can affect the executive requirements of Islamic wisdom financing, respectively, the requirements of collateral/documents and proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic
  • Appraisal Model
  • Islamic banking
  • Microfinance
  • mixed approach
  • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1402