دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اردیبهشت 1398، صفحه 223-458 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه علمی

علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

بررسی و تحلیل معاملات مبتنی‌بر اطلاعات نهانی براساس موازین فقه امامیه

صفحه 223-254

10.30497/ifr.2019.2267

محمد توحیدی


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی

صفحه 255-276

10.30497/ifr.2019.2321

صادق الهام؛ نوید امساکی


حقوق شهروندی سرمایه‌گذاران در معاملات اوراق بهادار

صفحه 277-306

10.30497/ifr.2019.2400

سیدمحمد امین‌زاده؛ مجید رضایی‌دوانی


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله جهت تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران

صفحه 307-338

10.30497/ifr.2019.2270

سیدعباس موسویان؛ محمدهاشم بت‌شکن؛ فرشته رحیمی‌الماسی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

اهمیّت عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباری در بانکداری بدون‌ربای ‌ایران

صفحه 339-376

10.30497/ifr.2019.2322

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی


بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون‌ربا بر رکودتورمی در ایران

صفحه 377-408

10.30497/ifr.2019.2291

مهدی قائمی‌اصل؛ مهدی نظرآقایی


شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره

صفحه 409-440

10.30497/ifr.2019.2324

روح‌اله عبادی؛ گلاره حسین خانی


علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

بررسی میزان آگاهی و ادراک حسابداران از حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

صفحه 441-458

10.30497/ifr.2019.2323

زهره حاجیها؛ حسین رجب‌دری