بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مسأله معاملات بانکی بوده که با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو می‌ّباشد. از بحث­های مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور «العقود تابعة للقصود» می‌دانند، سؤال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله به‌طور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه به‌نظر می‌رسد آن است که در صورت عدم‌وجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین می‌باشد. لذا با توجه به‌ بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معیّن نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the dependence of contracts to the parties’ intention in banking transactions

نویسندگان [English]

  • Sadegh Elham 1
  • Navid Emsaki 2

1 Assistant professor of Fiqh and Foundations of Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate of Fiqh and Foundations of Law, Tehran University Farabi Campus, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Banking transaction is one of the most important economic issues in the Islamic society which faces many challenges and problems. One of the most important arguments in this field is about parties’ intention. Since Shiite jurisprudences consider that contracts are dependent to parties’ intentions, the question is that whether the criteria in contracts is the intention to use or the intention to create? And because both parties may not be acquainted with the religious contracts, is this contract valid or not? This research is descriptive-analytic attempts to the jurisprudential principal whish says “contracts are dependent to the intention” and adapt it with banking transactions. It seems that contracts are dependent to the parties’ intention to use not their intention to create or their real intention. Therefore signing the banking transactions in which the status of parties’ is determined before is sufficient to verify the contract and solve this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • Intent
  • intention to create
  • intention to use
  • banking transactions
آخوندخراسانى، محمدکاظم بن حسین (1409ق). کفایة الأصول (چاپ اول). قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.
اصفهانى، محمدحسین (1429ق). نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (چاپ دوم). بیروت: مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث‏.
امامی، حسن (بی‌تا). حقوق مدنی (چاپ ششم). تهران: اسلامیه.
انصارى، مرتضى بن محمدامین (1428ق). فرائد الأصول(چاپ نهم). قم: مجمع الفکر الاسلامی.
بجنوردى، سیدحسن بن آقا‌بزرگ ‌موسوی (1419ق). القواعد الفقهیة(چاپ اول). قم: نشر الهادی.
بحرانى، محمدسند (1428ق). فقه المصارف و النقود (چاپ اول). قم: مکتبه فدک.
تستری، اسدالله (بی‌تا). مقابس الانوار. قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام.
حائری‌یزدی، عبدالکریم (1406ق). دررالفوائد. قم: دارالتفسیر.
حسینى‌میلانى، على (1428ق). تحقیق الأصول (چاپ دوم). قم: الحقایق.
محمدی، مهدی؛ سعدی، حسینعلی، و عسکری، محمدمهدی (1394). مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 5(1)، 65-88.
موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله (1407ق). البیع. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
موسوی‌خمینى، سیدروح‌الله (1418ق). تنقیح الأصول (چاپ اول). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
خویی، ابوالقاسم (1410ق). مصباح الفقاهه. قم: غدیر.
خویى، ابوالقاسم (1417ق). محاضرات فی‌أصول الفقه(جلد یکم، چاپ چهارم)، قم: انصاریان.
راغب‌اصفهانی، حسین‌بن‌محمد (1404ق). مفردات الفاظ قرآن (چاپ دوم). تهران: دفتر نشر کتاب.
شهیدثانی، زین الدین بن‌علی (1410ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: داوری.
صدر، محمدباقر (1417ق). بحوث فی علم الأصول(چاپ سوم). قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‏.
طباطبایی، محمدحسین (بی­تا). نهایه الحکمه (چاپ دوازدهم). قم: مؤسسه نشر اسلامی.
عاملى، شهیدثانى (1410ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (چاپ اول). قم: داورى.
عراقى، ضیاءالدین (1417ق). نهایة الأفکار (چاپ سوم). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
غروی‌اصفهانی، محمدحسین (1418‌ق). حاشیه المکاسب. قم: دار المصطفی لاحیاء التراث.
محقق‌داماد، مصطفی؛ قنواتی، جلیل؛ وحدتی‌شبیری، حسن؛ و عبدی‌پور، ابراهیم (1392). حقوق قراردادها در فقه امامیه (چاپ پنجم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
مراغى، سیدمیر عبدالفتاح بن على‌حسینى (1417ق). العناوین الفقهیة (چاپ اول). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
مظفر، محمدرضا (1387). أصول الفقه (با تعلیقه زارعى)(چاپ پنجم). قم: بوستان کتاب.
منتجب‌الدین، علی بن عبیدالله بن بابویه الرازی (1408ق). الأربعون حدیثا عن أربعین شیخا من أربعین صحابیا فی فضائل الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام (للرازی) (چاپ اول). قم: مدرسة الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف.
نائینى، محمدحسین (1376). فوائد الاُصول (جلد2). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى (1417ق). عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام (چاپ اول). قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
هاشمی‌شاهرودی، سیدمحمود (1391). درسنامه اصول فقه (چاپ اول). قم: بنیاد فقه و معارف اهل بیت علیهم‌السلام.
 
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16
اردیبهشت 1398
صفحه 255-276
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1397