دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، آبان 1397، صفحه 1-222 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه علمی

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

صفحه 1-34

10.30497/ifr.2018.2273

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده


علمی - پژوهشی (تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی)

کاربرد روش استدلال منطقی مبتنی‌بر قیاس (آگزیوماتیک) در طراحی ابزارهای مالی اسلامی

صفحه 35-58

10.30497/ifr.2018.2272

ابوذر سروش


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تأمین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیّرین

صفحه 59-90

10.30497/ifr.2018.2276

حسین حسن‌زاده سروستانی؛ مهدی تمیزی‌فر؛ محمدرضا سیمیاری


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

مقدمه‌ای بر پارادایم جایگزین برای پارادایم عقود معیّنه در بانکداری اسلامی

صفحه 91-116

10.30497/ifr.2018.2277

محمد طالبی


علمی پژوهشی (صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی)

طراحی صندوق سرمایه‌گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه

صفحه 117-148

10.30497/ifr.2018.2275

سیدمحمدعلی ترابی؛ رضا یارمحمدی؛ سیدعباس موسویان


علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله‌ای

صفحه 149-174

10.30497/ifr.2018.2269

محمدجواد پاک‌نیت؛ میثم فدایی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام

صفحه 175-196

10.30497/ifr.2018.2271

سیدمحمد امین‌زاده


تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

صفحه 197-222

10.30497/ifr.2018.2290

سید محمد رضا حسینی