دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اردیبهشت 1401، صفحه 351-720 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

داوران

داوران سال یازدهم (شماره‌های 21 و 22)

علمی - پژوهشی (تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی)

طبقه‌بندی و تحلیل فنی- اقتصادی انواع رمزارزش‌ها از منظر چارچوب کلان نظام پولی در اقتصاد اسلامی

صفحه 393-434

10.30497/ifr.2023.243231.1722

محمدرضا کشاورزی؛ محسن رضایی صدرآبادی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

ارزیابی فقهی تأمین‌مالی‌‌جمعی مبتنی‌بر سهام

صفحه 435-472

10.30497/ifr.2022.243797.1750

محمدهادی حبیب‌الهی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

تحلیل مبانی فقهی اعمال محدودیت در دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه

صفحه 473-512

10.30497/ifr.2022.242244.1683

نویدرضا کیوانی؛ سید مرتضی شهیدی


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

تحلیل فقهی توافق بازخرید موسوم به ریپو

صفحه 513-540

10.30497/ifr.2022.242712.1699

صادق الهام؛ سید محمدصادق شاهچراغ


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

آسیب‌شناسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی‌های تسهیلاتی بانک‌ها از منظر فقهی و اقتصادی

صفحه 541-594

10.30497/ifr.2023.243761.1746

حسین هرورانی؛ سید هادی عربی؛ عباس عرب مازار


علمی - پژوهشی (نهادهای مالی اسلامی)

طراحی الگوی تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فقه امامیه

صفحه 595-658

10.30497/ifr.2023.242424.1689

محمدمهدی دژدار؛ عادل آذر


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

بررسی فقهی - اقتصادی درآمدزایی ناشی از تحمل ریسک؛ مطالعه موردی قرارداد آتی

صفحه 659-698

10.30497/ifr.2022.241125.1631

مهدی محمدی؛ محمد الهی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

ثبات مالی در بازارهای مالی اسلامی و متعارف از منظر حباب؛ یک تحلیل نظری و تجربی (مورد بررسی: اندونزی)

صفحه 699-734

10.30497/ifr.2022.243131.1716

محسن کشاورز؛ علیرضا پورفرج؛ وحید تقی‌نژاد عمران


تحلیل گفتمان دولت جمهوری اسلامی ایران و بورس در بازه زمانی بین سال‌های 1392 تا 1400

صفحه 735-762

10.30497/ifr.2022.243037.1711

محمدحسین شعاعی؛ امیرمحمد اصفهانی


علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

ارزش‌گذاری صکوک ‌اجاره مبتنی‌بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی

صفحه 763-804

10.30497/ifr.2022.242022.1678

حسن کیایی؛ مصطفی سلطانی


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

تأملی در همانندی مفهوم غرر و عدم تقارن اطلاعات در عقد بیمه و ضمانت اجرای آن

صفحه 805-836

10.30497/ifr.2022.242956.1707

دیبا جعفری؛ منصور امینی


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

چالش‌ها و فرصت‌های فناوری مالی اسلامی

صفحه 837-874

10.30497/ifr.2023.243589.1737

اکرم تفتیان؛ رامین علی پور