تأملی در همانندی مفهوم غرر و عدم تقارن اطلاعات در عقد بیمه و ضمانت اجرای آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، عدم تقارن اطلاعات به‌مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن‌ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به‌عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده‌ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان‌گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می‌نماید.
در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو‌چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری  بودن در خصوص آن مطرح‌شده که با  توجه به ماهیت مسامحه‌ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین  به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه‌ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته‌شده و غرر در آن مصداق نیابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thinking on the Similarity between Information Asymmetry Concept and al-Gharar in the Insurance Contract and the Implementation Guarantees

نویسندگان [English]

  • Diba Jafari 1
  • Mansour Amini 2

1 PhD Student, Department of Private Law, Law Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Private Law, Law Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, information asymmetry or inequality of information between the parties and consequently the ignorance of one side about issues related to the contract is an existing fact in all contracts. This relative ignorance of one of the contract parties ranges from minor to severe. From the perspective of Islamic jurisprudence, severe information asymmetry disrupts the contract economic character and the order established by the will of the parties and makes them confronted by al-gharar as a guarantee.
   In this article, by relying on library resources and with an analytical-descriptive approach, an attempt has been made to explain and distinguish the two concepts of information asymmetry and al-gharar, as well as the criteria for identifying them in the insurance contracts. The insurance contract is focused due to the fact that, on the one hand, information is doubly crucial as necessitated by the nature of the contract, and on the other, al-gharar is doubtfully attributed to the contract, which has been answered by emphasizing the negligent nature and the ignorance intentionally interwoven with the contract. However, the subtle point here is that the negligent nature of the insurance contract will not lead to the acceptance of any ignorance and asymmetry of information there, hence the lack of al-gharar as a consequence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse Selection
  • Insurance
  • Information Asymmetry
  • Al-Gharar
  • Moral Hazard
ابریشمی، حمید؛ توحیدی‌نیا، ابوالقاسم؛ و حشمتی مولایی، احمد (1395). مخاطره اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا. فصلنامه دانش مخاطرات. 9(1)، 47-60.
ابوحبیب، سعدی (1424ق). القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً (چاپ دوم)، دمشق: دارالفکر.
احمدپور کاسگری، احمد؛ و عجم، مریم (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(11)، 107-124.
ارژنگ، اردوان؛ نظری، قاسم؛ و حسینی، سید علی (1393). نقد احتمال غرر در بیمه. فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 2(186). 193-214.
اسلامی‌پناه، علی (1390). تفاوت اشتباه و جهل نسبت به موضوع قرارداد. فصلنامه پژوهش‌های حقوقی، 5(20)، 13-22.
ایزانلو، محسن؛ و لطفی، احسان (1390). درباره تعهدات بیمه‌گذار به اطلاع‌رسانی. دوفصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 41(23)، 57-76.
السان، مصطفی (1384). تعهد به حسن‌نیت در قرارداد بیمه عمر. فصلنامه پژوهش‌های حقوقی، 2(8)، 149-184.
اﻣﯿﺪﺍﺧﮕﺮ، ﻣﺤﻤﺪ؛ و ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻧﺴﺮﯾﻦ (1394). ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﯾﺴﮑﯽ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ. فصلنامهﺍﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﺎﻟﯽ، 6(2)، 129-147.
امینی، منصور؛ و جعفری، دیبا (1399). تشریک اطلاعات اعتباری در ایران با نظر به شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی. فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، 11(41)، 39-58.
انصاری، علی؛ و عسگری دهنوی، جواد (1391). نقش و معیار خسن‌نیت بیمه‌گذار در انعقاد قرارداد بیمه. فصلنامه پژوهش‌نامه اندیشه‌های حقوقی، 1(2)، 21-48.
انصاری‌پور، محمدعلی؛ ولدبیگی، فرزاد؛ و حسینعلی، مهدی (1394). غرر و کاربرد آن در قراردادها. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 45(177)، 21-40.
انصاری، مرتضی (1425ق). المکاسب (جلد چهارم، چاپ ششم)، قم: مجمع الفکر الاسلامی
باریکلو، علیرضا؛ و خزائی، سید علی (1390). اصل حسن‌نیت و پیامدهای آن در دوره پیش قراردادی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و فرانسه. فصلنامه حقوقی دادگستری، 19(76)، 53-88.
بهاروندی، احمد (1388). بیان و اثبات تفاوت ماهوی معاملات مبتنی‌بر غرر و قراردادهای پوشش ریسک از منظر فقه امامیه. فصلنامه راهبرد توسعه، 5(18)، 224-243.
تسخیری، محمدعلی (1392). دلیل نفی غرر و میزان اثرگذاری آن بر معاملات، فصلنامه فقه مقارن، 1(1)، 33-54.
جعفری، دیبا (1400). حکومت حسن‌نیت به‌عنوان اصلی فقهی و اخلاقی بر قراردادهای بیمه اعتبار تجاری. فصلنامه پژوهش‌های نوین دینی، 2(5)، 112-136.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381). مبسوط در ترمینولوژی حقوق (چاپ دوم). تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1379) مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382). فلسفه اعلی در علم حقوق. تهران: گنج دانش.
جلیلی، محمد (1386). نظام سنجش اعتبار: یک راهکار عملیاتی برای مهندسی فرهنگ اعتباری. فصلنامه مهندسی فرهنگی ،4(14)، 19-28.
حاجی‌پور، مرتضی (1395). نقش محدودکننده حسن نیت در مذاکرات. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 4(14)، 81-108
حکمت‌نیا، محمود؛ و نظری علوم، میثم (1396). واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر. فصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، 12(46)، 5-26.
خلیلی عراقی، منصور؛ نوبهار، الهام؛ و قائمی دیزجی، آمنه (1392). کاربردی از نظریه بازی‌ها در اقتصاد اسلامی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 13(55)، 87-108.
دیلمی، احمد (1397). ماهیت و مبنای قاعده حسن‌نیت و راه‌های اثبات آن. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 5(17)، 93-118.
زمانی، محمود؛ و رفیعی، محمدتقی (1395). تحلیل اقتصادی حسن‌نیت در مرحله اجرای قرارداد. فصلنامه حقوق خصوصی، 7(28)، 137-159.
زرگوش‌نسب، عبدالجبار (1399). بازپژوهی لزوم رفع جهل و غرر؛ مورد معامله و مبانی فقه و حقوق. فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، 11(41)، 157-176.
سرمدی، عباس؛ و حقیقت، صبا (1394). تحلیل حقوقی ریسک در نظام قراردادها با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره). فصلنامه پژوهشنامه متین17(67)، 97-124.
شعبانی شهبندی، رضا؛ امیرمعزی، احمد؛ و حسینی، سید عسگری (1400). دلایل فقهی و حقوقی صحت معامله مال آینده، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1(3)، 119-136.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ و آقابابائی، محمدابراهیم (1390). تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 1(1)، 89-115. DOI: 10.30497/ifr.2011.1517
صادقی صقدل، حسین؛ و خانزاده، یاور (1395). اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 8(16)، 199-226.
صالحی زهره؛ و حیدری، محمدرضا (1396). الگوپذیری نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر عدم تقارن اطلاعات). فصلنامه اقتصاد اسلامی، 17(65)، 119-147.
صفائی، سید حسین (1391). نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در مورد معامله، تفسیر ماده 216 قانون مدنی بر مبنای قاعده غرر. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 15(59)، 41-61.
طباطبایی‌نژاد، سید محمد؛ باقری، محمود؛ و فرخانی، هدایت (1396). عدم تقارن اطلاعات در حقوق بانکی (مطالعه موردی: تسهیلات سندیکایی). فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 12(47)، 49-64.
علی‌دوست، ابوالقاسم (1382). قاعده نفی غرور در معاملات. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 3(9)، 89-106.
علیزاده اصل، محمد؛ و موسویان، سید عباس (1394). بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 5(9)، 5-36. DOI: 10.30497/ifr.2015.1791.
فرزین‌وش، اسداله؛ و محبی، محمدتقی (1391). نقش عنصر زمان در کارایی بازار مسلمین. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 5(9)، 141-166.
قاسمی‌عهد، وحید ( 1390). تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار در بیمه‌های اموال (رساله دکتری). تهران: دانشگاه شهید بهشتی
کامیابی، یحیی، و بوربوری، فاطمه (1395). مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 5(20)، 21-41.
گوگردچیان، احمد؛ محمودی‌نیا، داوود؛ و راه‌نورد، فهیمه (1392). تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالی درکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 3(11)، 47-68.
لطفی، اسدالله (1393). بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه. فصلنامه پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، 10(40)، 101-132.
مسجدسرایی، حمید (1392). تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 9(33)، 131-144.
موسائیان صبحانی، ماه‌نیسان (1400). بررسی تطبیقی جهل قصوری و تقصیری در فقه و قوانین موضوعه ایران و فرانسه. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا،  6(22)، 60-81.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1405). تحریرالوسیله (چاپ دوم). بیروت: دار المنتظر
موسوی الخمینی، سید روح‌الله (1421ق) البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
موسویان، سید عباس (1391). ابزارهای مالی اسلامی (چاپ پنجم). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
نعیمی، عمران؛ و صداقت، محمدمهدی (1391). حقوق بیمه (چاپ اول). تهران: جنگل.
نجفی، محمدحسین (1400ق). جواهر الکلام (جلد 22، چاپ ششم)، تهران: دار الکتب الاسلامی.
نجفی، محمدحسن (1367). جواهر الکلام فی الشرح الشرایع الاسلام (چاپ هفتم). بیروت: دار الکتب الاسلامیه.
نصیری‌اقدم، علی؛ حسینی، سید محمدرضا؛ و قودجانی، اصلان (1392). مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار (چاپ اول). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
Abdullah, A. H. (2013). The Elements of Qimar (wagering) and Gharar (Uncertainty) in the Contract of Insurance Revisited. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 9(2), 89-102.
Abrishmi, H; Tahhidiniya, A; & Heshmati Moulai, A., (2015). Moral Hazard in Interest-free Banking Operations. Risk Knowledge Quarterly. 9(1), 47-60. (In Persian).
Ahmeti, Y., & Iseni, E. (2022). Factors Affecting Profitability of Insurance Companies. Evidence from Kosovo. Academicus. International Scientific Journal, 25, 122-142.
Alidoost, A., (1382). The Rule of Negation of Pride in Transactions. Islamic Economics Quarterly, 3(9), 89-106. (In Persian).
ALPEN Capital., (2021). Islamic Finance and Wealth Management Report, Availble at: https://argaamplus.s3.amazonaws.com/86f171a0-dcdc-4a26-b7f1-35345c16f250.pdf
Al-Saati, A. (2003). The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 16(2).
Al-Suwailem, S. (2000). Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange. Islamic Economic Studies, 7(1).
Al-Suwailem, S. (2006). Hedging in Islamic Finance. Working Paper, Islamic Development Bank, Jeddah, May
Arvidsson, S. (2011). Reducing Asymmetric Information with Usage-based Automobile Insurance. Swedish National Road & Transport Research Institute (VTI), (2010), 2.
Attar, A., Mariotti, T., & Salanié, F. (2022). Regulating Insurance Markets: Multiple Contracting and Adverse Selection. International Economic Review, 63(3), 981-1020.
Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd.
Ahmedpour Kasgari, A; & Ajam, M., (1389). Investigating the Relationship Between the Quality of Accruals and Information Asymmetry in Companies Admitted to the Tehran Stock Exchange. Stock Exchange Quarterly, 3(11), 107-124. (In Persian).
Alizadeh Asl, M; & Mousaviyan, S, A., (2014). Review of Gharr Code in New Transactions, Islamic Financial Research Quarterly, 5(9), 5-36. (In Persian).
Arjang, E; Nazari, Q; & Hosseini, S, A., (2013). Criticism of the Possibility of Fraud in Insurance. Fiqh and Fundamentals of Islamic Law Quarterly, 2(186). 193-214.
Ansaripour, M, A; Voldbighi, F; & Hossein, A, M., (2014). Gharr and its Application in Contracts. Private Law Studies Quarterly, 45(177), 21-40.
Ansari, A; & Asgari Dehnavi, J., (2011). The Role and Criterion of Good Faith of the Insured in Concluding an Insurance Contract. Legal Thought Research Quarterly, 1(2), 21-48.
Ansari, M., (1425). Al-Makasab (Volume 4, 6th edition), Qom: Jamal al-Fikr al-Islami. (In Persian).
Amini, M; & Jafari, D., (2019). Credit Information Sharing in Iran According to World Bank's Business Performance index. Comparative Law Studies Quarterly, 11(41), 39-58.
Amidakhgar, M; & Shanzari, N., (2014). Examining the Relationship Between the Quality of Financial Reporting and Information Asymmetry Under Different Conditions of Risk and Investors' Interest. Financial Accounting Knowledge Quarterly, 6(2), 129-147.
Badawi, Z. (1998) .The Question of Risk, Islamic Banker, 32, 16-17.
Baharundi, A,, (2008). Expressing and Proving the Substantive Difference Between Gharar-Based Transactions and Risk Hedging Contracts from the Perspective of Imami Jurisprudence. Development Strategy Quarterly, 5(18), 224-243.
Baker, T. (2002). Containing the Promise of Insurance: Adverse Selection and Risk Classification. Conn. Ins. LJ, 9, 371.
Bariklo, A, R; & Khazaei, S, A., (2010). The Principle of Good Faith and its Consequences in the Pre-contractual Period; With a Comparative Study in English and French Law. Judicial Legal Quarterly, 19(76), 53-88. (In Persian).
Benamraoui, A., & Alwardat, Y. (2019). Asymmetric Information and Islamic Financial Contracts. International Journal of Economics and Finance, 11(1), 96-108.
Clarkson, G. (2008). Wall Street Indians: Information Asymmetry and Barriers to Tribal Capital Narket Access. Lewis & Clark L. Rev., 12, 943.
Dari-Mattiacci, G., Onderstal, S., & Parisi, F. (2021). Asymmetric Solutions to Asymmetric Information Problems. International Review of Law and Economics, 66, 105981.
Deilmi, A., (2017). The Nature and Basis of the Rule of Good Faith and Ways to Prove it. Islamic and Western Laws Quarterly, 5(17), 118-93. (In Persian).
Elsan, M., (1384). Pledge of Good faith in Life Insurance Contract. Legal Research Quarterly, 2(8), 149-184. (In Persian).
El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
Farzinvosh, E; & Mohabi, M, T., (2011). The Role of the Element of Time in the Efficiency of the Muslim Market. Islamic Economic Studies Quarterly, 5(9), 141-166. (In Persian).
Ghasemiahed, V., (1390). Obligations of the Insurer and the Insured in Property Insurance (Doctoral Thesis). Tehran: Shahid Beheshti University. (In Persian).
Gugardchian, A; Mahmoudinia, D; & Rahnoord, F., (2012). The Effect of Information Asymmetry on the Financial Crisis in Selected Member Countries of the Islamic Conference. Economic Development Research Quarterly, 3(11), 47-68. (In Persian).
Hartanto, D. A. (2021). A Comparative Study on the Principles of Online Buying and Selling from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law. KnE Social Sciences, 22-33.
Hajipour, M., (2015). The Limiting Role of Good faith in Negotiations. Private Law Research Quarterly, 4(14), 81-108. (In Persian).
Hekmatnia, M; & Nazari Ulum, M., (2016). Analyzing the Concept of Risk in Contracts with an Emphasis on the Concepts of Gambling and Gambling. Islamic Law Research Quarterly, 12(46), 5-26. (In Persian).
Islami Panah, A., (2010). The Difference Between Mistake and Ignorance Regarding the Subject of the Contract. Legal Research Quarterly, 5(20), 13-22. (In Persian).
Izanlou, M; & Lotfi, E., (1390). About the Obligations of the Insured to Inform. Private Law Studies Quarterly, 41(23), 57-76. (In Persian).
Imamuddin Mahar, S, M., & Arain, A.W (2016). Principles of Islamic Economics In The Light Of the Holy Quran and Sunnah, 5(5) , 48-54
Islamic Finance and Wealth Management Report June 29,(2021),. Avavible at: https://argaamplus.s3.amazonaws.com/86f171a0-dcdc-4a26-b7f1-35345c16f250.pdf
Jafari, D., (1400). The Rule of Good Faith as a Juridical and Moral Principle on Commercial Credit Insurance Contracts. New Religious Research Quarterly, 2(5), 112-136. (In Persian).
Jafari Langroudi, M, J,. (1381). Extended in Legal Terminology (2nd ed.). Tehran: Ganj Danesh. (In Persian).
Jafari Langroudi, M, J., (1379) Mohashi Collection of Civil Law. Tehran: Ganj Danesh. (In Persian).
Jafari Langroudi, M, J., (1382). Supreme Philosophy in the Science of Law. Tehran: Ganj Danesh. (In Persian).
Jalili, M,. (2016). Credit Measurement System: an Operational Solution for Credit Culture Engineering. Cultural Engineering Quarterly, 4(14), 19-28. (In Persian).
Jus, M. (2013). Credit Insurance. Academic Press.
Kamyabi, Y, & Burbouri, F., (2015). Moral Hazard and Information Asymmetry in Underpricing of IPOs. Economic Research Quarterly, 5(20), 21-41. (In Persian).
Khanfar, A. (2016). A Critical Analysis of the Concept of Gharar in Islamic Financial Contracts: Different Perspective. Journal of Economic Cooperation & Development, 37(1).
Khalili Iraqi, M; Nobahar, I; & Ghaemi Dizji, A., (2012). An Application of Game Theory in Islamic Economics. Economic Research Quarterly, 13(55), 87-108. (In Persian).
Kuryłowicz, Ł., & Śliwiński, A. (2022). Risk Self-Selection and the Concept of Equilibrium in a Competitive Insurance Market. Risks, 10(1), 9.
Lotfi, A., (2013). Investigating the Ways of Realizing the Gharar in the Insurance Contract. Islamic Law Research Quarterly, 10(40), 101-132. (In Persian).
Lowry, J. (2009). Whither the Duty of Good Faith in UK Insurance Contracts. Conn. Ins. LJ, 16, 97.
Masjid Sarai, H., (2012). Jurisprudential Analysis of the Basis of Insurance. Islamic Jurisprudence and Law Research Quarterly, 9(33), 131-144. (In Persian).
Mitchell, A, D. (2006). Good Faith in WTO Dispute Settlement, Melbourne Journal of International Law, Vol. 7, Iss: 2Miller J. D. (2008), Principles of Microeconomics, McGraw-Hill Companies, Incorporated, Irwin; McGraw-Hill, 1st Edition.
Mowla, M. M. (2019). Identifying the Presence of Gharar in Buying and Selling Mechanism Under Different Kinds of the Market Structure. Global Journal of Human-Social Science: Economics, 19(1), 37-42.
Mousaian Sobhani, N, M., (1400). Comparative Study of Negligent Ignorance and Culpability in Jurisprudence and Related Laws of Iran and France. Fiqh, Law and Criminal Sciences Quarterly, 6(22), 60-81. (In Persian).
Mousavi Khomeini, S, R., (1405). Tahrir al-Wasilah (Second Edition). Beirut: Dar al-Muntzar. (In Persian).
Mousavi Khomeini, S, R., (1421 AH) Al-Bay, Institute for Editing and Publishing the Works of Imam Khomeini. (In Persian).
Mousaviyan, S, A., (2011). Islamic Financial Instruments (5th Edition). Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought. (In Persian).
Naimi, I; & Sadaqat, M, M.; (2011). Insurance Rights (first Edition). Tehran: Jungle. (In Persian).
Najafi, M, H.; (1400 AH). Jawaharlal Kalam (Volume 22, 6th Edition), Tehran: Dar Al-Katb al-Islami. (In Persian).
Najafi, M, H.; (1367). Jawaharlal Kalam fi al-Sharh al-Sharia' al-Islam (7th Edition). Beirut: Dar al-Katb al-Islamiya. (In Persian).
Nasiri-Aghdam, A; Hosseini, S, M, R; & Gudjani, A., (2012). Economic and Legal Foundations of Credit Assessment (First Edition). Tehran: Islamic Council Research Center. (In Persian).
Safai, S, H., (2011). Another Look at the Rule of Sufficiency of Summary Knowledge Regarding the Transaction, Interpretation of Article 216 of the Civil Code based on the Gharr rule. Legal Research Quarterly, 15(59), 41-61. (In Persian).
Salehi Zahra; & Heydari, M, R., (2016). Modeling the Exchange System in Islamic Economy (by Insisting on Information Asymmetry). Islamic Economics Quarterly, 17(65), 119-147. (In Persian).
Sadeghi Saqdel, H; & Khanzadeh, Y., (2015). Asymmetric Information and its Place in Islamic Economy. Islamic Economic Studies Quarterly, 8(16), 199-226. (In Persian).
Sadeghi S, M; & Agha Babaei, M, I., (2010). Comparative Analysis of Credit Risk in Islamic Banking and Conventional Banking, Islamic Financial Research Quarterly, 1(1), 115-89. (In Persian).DOI: 10.30497/ifr.2011.1517
Saadi, A, H., (1424). Al-Qamoos al-Fiqhi, Lagheh and Tiqam (2nd edition), Damascus: Dar al-Fikr. (In Persian).
Sarmadi, A; & Haghighat, S., (2014). Legal Analysis of Risk in the System of Contracts with an Approach According to Imam Khomeini. Matin Research Quarterly, 17(67), 124-97. (In Persian).
Sen, S. (2010). International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature.
Setiawan, R. A. (2022). Issues in Islamic Derivatives and Proposals for Reforms in the OTC Market in Indonesia. Journal of Risk and Financial Management, 15(5), 222.
Sokolovska, O. (2017). Trade Credit Insurance and Asymmetric Information Problem. Scientific Annals of Economics and Business, 64(1), 123-137.
Shabani Shahbandi, R; Amir Moazi, A; & Hosseini, S, A., (1400). Fiqh and Legal Reasons for Validity of Future Property Transaction, Fiqh and Fundamentals of Islamic Law Quarterly, 1(3), 119-136. (In Persian).
Suzuki, Y. (2013). A Post‐Keynesian Perspective on Islamic Prohibition of Gharar. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.
Tabatabaeinejad, S, M; Bagheri, M; & Farkhani, H., (2016). Information Asymmetry in Banking Rights (Case Study: Syndication Facility). Private Law Studies Quarterly, 12(47), 49-64. (In Persian).
Tatiana, N., Igor, K., & Liliya, S. (2015). Principles and instruments of Islamic Financial Institutions. Procedia Economics and Finance, 24, 479-484.
Taskhiri, M, A.; (2012). The Reason for the Negation of Gharr and its Effect on Transactions, Fiqh Maqaran Quarterly, 1(1), 33-54. (In Persian).
Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2020). Islamic Law Principles in Islamic Business Activity. International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC), 13(5), 378-387.
Tsindeliani, I. A., & Mikheeva, I. E. (2022). Review of Information Asymmetry in Banking in the Russian Federation. Journal of Money Laundering Control, 25(4), 779-791.
Van Greuning, H., & Iqbal, Z. (2008). Risk Analysis for Islamic Banks. World Bank Publications.
Waemustafa, W. & Sukri, S. (2016). Theory of Gharar and its Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: A Review of Literature. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.
Yuniarti, S. I. (2020). Duty of Disclosure for Insurance Contracts: A Comparative Note of the United Kingdom and Indonesia. Corporate and Trade Law Review, 1(1), 80-97.
Zamani, M; & Rafiei, M, T., (2015). Economic Analysis of Goodwill in the Contract Implementation Phase. Private Law Quarterly, 7(28), 137-159. (In Persian).
Zargushnasab, A, J., (2019). Re-examining the Need to Eliminate Ignorance and Arrogance; The Transaction and the Basics of Jurisprudence and Law. Quarterly Journal of Islamic Jurisprudence and Fundamentals of Law, 11(41), 157-176. (In Persian).
Zein, F. M., Zein, A. R., & Alhaq, A. M. (2021). Insurance and Takaful Concepts: An Islamic Analysis and Offer in Life Assurance. Journal of Islamic Economic Laws, 4(2), 88-104.
دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22
اردیبهشت 1401
صفحه 805-836
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 تیر 1401