دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، آبان 1400، صفحه 1-394 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75437

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


ارزیابی و تحلیل معاملات تقلیدی (کپی) و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی

صفحه 39-74

10.30497/ifr.2022.241661.1660

میلاد خوش‌زبان؛ محمودرضا خواجه‌نصیری


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

بررسی عوامل تأثیرگذار بر سواد مالی اسلامی با استفاده از تکنیک دنپ

صفحه 75-110

10.30497/ifr.2022.242426.1690

جلال نادری؛ محمود رامشینی؛ فاطمه زارعی


علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران

صفحه 111-144

10.30497/ifr.2022.240538.1602

اکبر محمودی


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)

صفحه 145-168

10.30497/ifr.2022.241199.1634

محمدرسول آهنگران؛ نوید امساکی


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک و تمییز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه

صفحه 169-192

10.30497/ifr.2022.241642.1659

مجید رهائی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تبیین الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 193-226

10.30497/ifr.2021.240714.1611

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح‌آبادی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی)

تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی

صفحه 227-258

10.30497/ifr.2021.241402.1651

عبدالمحمد کاشیان؛ الهام پارسا


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه بر مبنای فقه امامیه

صفحه 259-290

10.30497/ifr.2021.11912.1385

محمدجواد پاک‌نیت؛ محمدحسین قوام


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

عملیات پردازش پس از معامله در بستر بلاکچین؛ الگویی برای به‌کارگیری فین‌تک در مالی اسلامی

صفحه 291-332

10.30497/ifr.2021.240952.1620

رباب منصوری؛ مهدی قائمی‌اصل


مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تأثیر بر جامعه

صفحه 333-362

10.30497/ifr.2022.241305.1642

سیداکبر سیدهاشمی؛ شهرام میرزایی دریانی؛ مجید احمدلو؛ فرزاد ستاری اردبیلی


پویایی‌های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن 12 تا 17)؛ رهیافت‌هایی برای اقتصاد اسلامی

صفحه 363-392

10.30497/ifr.2022.241941.1673

محمدحسین بهمن‌پور‌ خالصی؛ محمدجواد شریف‌زاده