تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه‌های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به‌کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت‌های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می‌تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به‌منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته‌بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی‌های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل‌های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل‌های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل‌استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Binary Options from Economic and Jurisprudential Points of View

نویسندگان [English]

  • Abdolmohammad Kashian 1
  • Elham Parsa 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Ph.D. Candidate of Financial Engineering, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan Iran

چکیده [English]

Analyzing the economic nature of new financial instruments along with examining its jurisprudential aspects has an important role in introducing and using them in Islamic financial markets. One of these tools is binary options, which due to its high attractiveness, is an important part of derivative market exchanges. The purpose of this study is to analyze binary options from an economic and jurisprudential point of view. These are a type of exotic ones that can be used, like other options contracts, to cover risk, arbitrage and speculation. The present study, while examining the economic nature of this type of authority, answers the question of whether these powers are also legally legitimate. The method used in this research is the conventional analytical-ijtihad method in the analysis of Islamic financial markets. The present study, while examining the types of binary options and presenting different strategies of their transactions, has examined the nature of options and especially binary options through different contracts. The results indicate that some models of this option can be corrected in the form of contracts such as basic peace, sale of rights and basic conditions, and some models are only in the form of insurance contracts and others are examples of gambling. Accordingly, only some types of this contract can be used in Islamic financial markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Binary Options
  • Digital Options
  • Exotic Options
  • Vanilla Options
  • Options
ابن‌منظور، محمدبن مکرم (1373). لسان العرب. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
بیلی، روی (1390). اقتصاد بازارهای مالی (مهدی صادقی‌شاهدانی، عبدالمحمد کاشیان و علیرضا صمیمی، مترجمان). تهران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (نشر اثر اصلی 2005م).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). ترمینولوژی حقوقی. تهران: گنج دانش.
حسین‌زاده، جواد؛ و عبدالحسین، شیروی (1386). وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله، فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، 7(27)، 130-101.
راعی، ‌رضا؛ و سعیدی، علی (1398). ‌مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران‌. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت‌).
رضایی، مجید (1382). بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه. فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، 3(11)، 35-48.
رضایی، مجید (1384). بررسی فقهی اوراق اختیار معامله از منظر فقه امامیه. فصلنامه علمی دین وارتباطات (دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)، 7(25)، 115-142.
رفیعی، محمدتقی (1378). مطالعه تطبیقی غرر در معامله. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
شعبانی، احمد؛ و بهاروندی، احمد (1389). قراردادهای آتی‌ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی. دوفصلنامه علمی مطالعات اقتصاد اسلامی، 3(5)، 68-37.
DOI: 10.30497/ies.2010.1083
DOR: 20.1001.1.20084102.1389.3.1.2.2
عباس‌پور، رضا؛ و رجائی‌پور، مصطفی (1391). بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله. فصلنامه علمی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی. 8(23)، 118-99.
عصمت‌پاشا، عبیدالله (1382). فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاه‌های فقهی (علی صالح‌آبادی، مترجم). فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، 3(9)، 129-140.
عرفانی، توفیق (1371). قرارداد بیمه در حقوق اسلام. تهران: کیهان.
فطانت، محمد؛ و آقاپور، ابراهیم (1383). اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه ایران (چاپ اول). تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
کاشیان، عبدالمحمد؛ و احمدزاده، ایمان (1399). بررسی ماهیت اقتصادی اختیار مانع و تحلیل فقهی آن. فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، 9(33)، 7-31.
کشتکاری، معصومه؛ و علومی‌یزدی، حمیدرضا (1392). ساختار و چالش‌های حقوقی قرارداد اختیار معامله. دوفصلنامه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی. 5(8)، 123-148.
کلینی، محمد بن یعقوب (1362). الکافی (جلد پنجم) (علی‌اکبر الغفاری، تصحیح) تهران، دارالکتب الاسلامیة.
معصومی‌نیا، غلامعلی (۱۳۸۵). بررسی فقهی ابزارهای مشتقه. دوفصلنامه علمی جستارهای اقتصادی، 3(6)،‌ 157-192.
موسوی‌خمینی، روح‌الله (1361). تحریرالوسیله (جلد دوم). قم: اسلامی
مؤمن، محمد (۱۴۱۵ق). کلمات سدیده فی مسائل جدیده. قم: موسسة النشر الاسلامی.
هال، جان (1397) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، (سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی؛ مترجمان). تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار (نشر اصلی اثر 1946م).
HTeBooks (2014). کسب درآمد از اختیار معاملات دوطرفه (فاطمه روح‌الامینی، مترجم). تهران: شکیب.
Abbaspour, R; & Rajaeipour, M. (1391). Jurisprudential Review of the Option Contract. Scientific Quarterly of Islamic Jurisprudence and Law Research. 8 (23), 118-99 (In Persian).
Bailey, R. (1390). Economics of Financial Markets (Mehdi Sadeghi Shahdani, Abdolmohammad Kashian & Alireza Samimi, Translators). Tehran, Imam Sadiq University (Publishing the Main Work 2005) (In Persian).
Believer, M. (1415 AH). Sad Words in New issues. Qom: Islamic Publishing Institute (In Persian).
Erfani, T. (1371). Insurance Contract in Islamic Law. Tehran: Kayhan (In Persian).
Esmat Pasha, O. (1382). Philosophy and Evolution of Derivative Financial Instruments and Jurisprudential Views (Ali Salehabadi, Translator). Scientific Quarterly of Islamic Economics, 3 (9), 129-140 (In Persian).
Fetanat, M; & Aghapour, I. (1383). Bonds in the Iranian Capital Market (First Edition). Tehran: Monetary and Banking Research Institute (In Persian).
Hakansson, N. H. (1976). The Purchasing Power Fund: A New Kind of Financial Intermediary. Financial Analysts Journal, 32(6), 49-59.
Hall, J. (1397) Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management, (Sajjad Sayyah and Ali Salehabadi; Translators). Tehran: Stock Exchange and Securities Organization (Main Publication of 1946) (In Persian).
HTeBooks. (2014). Earn Money from the Option of Bilateral Transactions. (Fatemeh Rouhalamini, Translator). Tehran: Shakib (In Persian).
Hosseinzadeh, J; & Abdul Hussein, S. (1386). Jurisprudential and Legal Status of the Option Contract, Scientific Quarterly of Islamic Economics, 7 (27), 130-101 (In Persian).
Ibn Manzor, M, M (1373). Arabic Language. Beirut: Darahiyah Al-Tarath Al-Arabi (In Persian).
Jafari Langroudi, M, J. (1387). Legal Terminology. Tehran: Treasure of Knowledge (In Persian).
Kashian, Abdul M; & Ahmadzadeh, I. (1399). Examining the Economic Nature of Barrier Authority and its Jurisprudential Analysis. Scientific Quarterly of Islamic Economics and Banking, 9 (33), 7-31 (In Persian).
Keshtkari, M; & Ulumi Yazdi, H, R. (2013). Structure and Legal Challenges of the Option Contract. Journal of Islamic Jurisprudence and Law. 5 (8), 123-148 (In Persian).
Klini, M, ibn Y. (1362). Al-Kafi (Volume 5) (Ali Akbar Al-Ghaffari, Correction) Tehran, Islamic Library (In Persian).
Kolkova, A., & Lenertova, L. (2016). Binary Options as A Modern Fenomenon of Financial Business.
Miyake, M., Inoue, H., Shi, J., & Shimokawa, T. (2014). A binary Option Pricing Based on Fuzziness. International Journal of Information Technology & Decision Making, 13(06), 1211-1227.
Masoumiya, G, A. (2006). Jurisprudential Study of Derivative tools. Bi-Quarterly Journal of Economic Research, 3 (6), 157-192 (In Persian).
Mousavia Khomeini, R. (1361). Writing (Volume II). Qom: Islamic Publications (In Persian).
Peng, B., & Han, Y. (2004). A Study on the Binary Option Model and its Pricing. In Allied Academies International Conference. Academy of Accounting and Financial Studies. Proceedings (Vol. 9, No. 1, p. 71). Jordan Whitney Enterprises, Inc.
Rai, R; & Saeedi, A. (1398). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management. Tehran. Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Department) (In Persian).
Rafiei, M, T. (1378). A Comparative Study of Bargaining in the Transaction. Qom: Islamic Propaganda Office (In Persian).
Rezaei, M. (1382). Jurisprudential Study of Derivative Financial Instruments. Scientific Quarterly of Islamic Economics, 3 (11), 35-48 (In Persian).
Rezaei, M. (1384). Jurisprudential Study of Transaction Options from the Perspective of Imami Jurisprudence. Scientific Quarterly of Religion and Communication (Imam Sadiq University), 7 (25), 115-142 (In Persian).
Shabani, A; & Baharvandi, A. (1389). Futures Contracts and Foreign Exchange Options from a Jurisprudential and Economic Point of View. Journal of Islamic Economics, 3 (5), 68-37 (In Persian).
DOI: 10.30497 / ies.2010.1083
DOR: 20.1001.1.20084102.1389.3.1.2.2
Thavaneswaran, A., Appadoo, S. S., & Frank, J. (2013). Binary Option Pricing Using Fuzzy Numbers. Applied Mathematics Letters, 26(1), 65-72.
http://www.alpari.com/
  • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 آذر 1400