ارزش‌گذاری صکوک ‌اجاره مبتنی‌بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران ایران

چکیده

انتشار اوراق اجاره سهام یکی از دستاوردهای بازار سرمایه بوده و درواقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی‌بر دارایی‌های مالی است. این اوراق ازاین‌جهت دارای اهمیت بوده که دارایی پایه آن شفاف و قابلیت مبادله در بازار دارد و قیمت آن به‌صورت مستمر قابل‌اندازه‌گیری است. بنابراین دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم‌ترین حقوق مالکیتی خود، یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره‌مند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و به‌کارگیری این اوراق مشاهده می‌شود این است که تفاوتی در قیمت‌گذاری این اوراق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز به‌صورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به مطالعات مشابه و همچنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش‌گذاری با درنظرگرفتن تغییرات قیمت دارایی ‌پایه و نرخ سود متناسب با عایدی سهام و شبیه‌سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می‌پردازد و درنهایت با قیمت‌های بازار مقایسه شده و مشاهده می‌شود که قیمت‌های شبیه‌سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت‌های بازار متفاوت است و درنهایت می‌توان اشاره کرد که انتشار اوراق‌ اجاره مبتنی‌بر سهام با درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و ارائه این مدل پیشنهادی، به الگوی ایده‌آل و مطلوب کشور نزدیک‌تر بوده و همچنین مطابقت بیشتری با اقتصاد اسلامی نیز خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Valuation of Ijarah Sukuk Based on Equity Using Stochastic Mathematics Method

نویسندگان [English]

  • Hasan kiaee 1
  • Mostafa Soltani 2

1 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 .A. in Islamic Studies and Economics, Islamic Studies and Economics Faculty, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The issuance of ijarah sukuk based on equity is one of the achievements of the capital market and is in fact the second generation of ijarah sukuk based on financial assets. These securities are important because their underlying assets are transparent and tradable in the market, and their price can be measured continuously. Therefore, sukukholders should be able to enjoy their most important property rights, namely the transfer of sukuk at the current price, and changes in stock prices should also be considered. But unfortunately, what can be seen in the design and use of these sukuk is that there is no difference between the pricing of these sukuk and ordinary ijarah sukuk and the interest rate of these bonds is considered to be fixed and proportional to the bank interest rate. Therefore, considering the importance and position of this type of ijarah sukuk, the article uses a library method and refers to similar studies as well as a random mathematics method and Monte Carlo simulation to provide a proposed valuation model that considers changes in the base asset price and interest rate proportional to the stock income, and its simulation using an experimental sample. Finally, this is compared to the market prices and it is observed that the simulation prices using the proposed model are different from them. It can eventually be noted that, in regard to the research assumptions and our proposed model,  the issuance of ijarah sukuk based on equity is closer to the country’s desirable model and will be more in line with the Islamic economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ijarah Sukuk
  • Equity
  • Valuation Model
  • Stochastic Mathematics
  • Monte Carlo
اعتصامی، امیرحسین؛ و سعدی، حسینعلی (1399). امکان‌سنجی فقهی- حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 12(24)، 95-135.
جلوداری، محمد (1399). درآمدی بر ریاضیات مالی. فصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی. 39(66)، 7-40.
صالح‌آبادی، علی؛ میرطاهر، سیدمحمدجواد؛ فدایی‌واحد، میثم؛ و علی‌حسینی، مهدی (1392). مدل‌های‌ ارزش‌گذاری اوراق ‌مالی ‌اسلامی اجاره. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 13(49)، 115-137.
صادقی، کوروش (1397). مدل‌سازی مالی و سرمایه‌گذاری در اکسل. تهران: چالش.
کاوند، مجتبی (1397). بررسی فقهی اوراق ‌اجاره مبتنی‌بر سهام. تهران: مرکز پژوهش و توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
Brennan, M. J., & Xia, Y. (2000). Stochastic Interest Rates and the Bond-Stock mix. Review of Finance, 4(2), 197-210.
Etesami, A, H., & Sadi, H, A., (2019). Jurisprudential Feasibility Study of Stock Leasing and its Financial Applications. Bi-Quarterly Journal of Islamic Economic Studies, Year 12, NO.2 (24 Consecutive), Spring and Summer, 95-135. (In Persian)
Isa, Z., & Shafie, N. A. (2017). A Stochastic Approach for Determining Profit Rate of Islamic Financing Products. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 154-163.
Kavand, M., (2018). Jurisprudential Study of Ijarah Sukuk Based on Equity. Center for Research and Development and Islamic Studies of the Stock Exchange and Securities Organization (Markets and Financial Instruments Group). (In Persian)
Jelodari, M., (2019). An Introduction to Financial Mathematics. Mathematical Culture and Thought. 36(66), 7-40. (In Persian)
Sadeghi, K., (2018). Financial Modeling and Investment in Excel. Tehran: Challenge Publishing. (In Persian)
Salehabadi,A; Mirtaher, S, M, J; Fadaie Vahed, M; & Ali Hosseini, M., (2013). Models for Valuing Islamic Ijarah Sukuk. Scientific-Research Quarterly of Islamic Economics, 13(49), 115-137. (In Persian)
Sheldon Lin, X., & Tan, K. S. (2003). Valuation of Equity-Indexed Annuities Under Stochastic Interest Rates. North American Actuarial Journal, 7(4), 72-91.
Mallier .R, & Alobaidi .G (2002). Pricing Equity-Linked Debt Using The Vasicek Model; Acta Math. Univ. Comenianae. Vol. LXXI, 2, 211–220.
Dusuki, A. W. (2010). Do equity-based Sukuk structures in Islamic capital markets manifest the objectives of Shariah??. Journal of Financial Services Marketing, 15, 203-214.
Wilmott, P. (2013). Paul Wilmott on quantitative finance. John Wiley & Sons.
دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22
اردیبهشت 1401
صفحه 763-804
  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1400