دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، آبان 1396، صفحه 1-246 

علمی

ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

صفحه 5-32

10.30497/ifr.2017.2125

امیر خادم‌علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی


تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

صفحه 33-56

10.30497/ifr.2017.2126

محمدمهدی عسگری؛ مجید کریمی‌ریزی؛ علی مصطفوی‌ثانی


آثار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP

صفحه 57-90

10.30497/ifr.2017.2127

محمدنقی نظرپور؛ روح‌اله عبادی؛ فاطمه بنی‌جمالی


صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی

صفحه 91-126

10.30497/ifr.2017.2128

محمد توحیدی


اوراق مشارکت‌کاهنده راهکار عملیاتی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک

صفحه 127-162

10.30497/ifr.2017.2129

موسی احمدی؛ سعید احمدی


بررسی فقهی انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید (با تأکید بر اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف و اسناد خزانه اسلامی)

صفحه 163-190

10.30497/ifr.2017.2130

سیدامیرحسین اعتصامی؛ محمد سلیمانی


مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

صفحه 191-218

10.30497/ifr.2017.2131

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی


رتبه‌بندی عوامل مؤثر در گسترش سرمایه‌گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

صفحه 219-246

10.30497/ifr.2017.2132

علی خوزین