اوراق مشارکت‌کاهنده راهکار عملیاتی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تصمیم‌گیری راجع به ادغام و تملک، از تصمیمات استراتژیکمدیران ارشد شرکت­ها تلقی می‌شود. ادغام و تملک در عمل، فرآیندهای بسیار پیشرفته هستند که پیامدهای گسترده مدیریتی، حقوقی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارند و در مواردی سبب تغییرات گسترده در ثروت و کیفیت تخصیص منابع می‌شوند. نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در این حوزه بیانگر آن است که دستیابی به استراتژی نفوذ در بازار، اجرای برنامه‌های نوآورانه، اصلاح ساختار، منطقی‌تر نمودن زنجیره تأمین و ایجاد یک مرکزیت مشترک ارائه خدمات از جمله اهداف ادغام و تملک در صنایع مختلف می‌باشد. در فرآیند ادغام و تملک مشکل اصلی عدم دستیابی به منابع مختلف مالی ارزان و به هنگام می‌باشد. با توجه به گسترش استفاده از روش‌های تأمین مالی ادغام و تملک، لزوم طراحی ابزارهای مالی در زمینه تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک مبتنی‌بر اصول شریعت اسلام بیش از پیش نمایان می‌شود. درایننوشتارکهباروشتوصیفیتحلیلیصورت می‌پذیرد، ضمن بررسی ابعاد مختلف ادغام و تملک در شرکت‌ها، کوشش شدهبا توجهبهالزاماتکشور، به تبیینمدلیجهتانتشاراوراقی که علاوه‌بر همسویی با اقتصاد واقعی منجر به کارآمدی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت­ها می­شود دستیابیم.ازاین‌روباتوجهبهتحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار،اوراق مشارکت کاهنده مبتنی‌بر عقد مشارکت‌کاهنده به عنوان الگویی نوین و مؤثر جهت تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت­ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می­‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participating Bonds Provide an Operational Solution to Finance the Process of Mergers and Acquisitions

نویسندگان [English]

 • Saeed Ahmadi 1
 • Saeed Ahmadi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Abhar Branch

2 Ph.D. Student of Financial Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Making decisins on mergers and acquisitions is one of the strategic decisions of top managers in different corporations. Mergers and acquisitions (M&A) are complex processes which have vast managerial, legal, financial, cultural, social and political outcomes and may lead to major increase in the wealth and quality of resource allocation. Researches show that achieving the penetration strategy in the market, implementing innovative programs, restructuring, reengineering the supply chain and creating shared service providing center are among the  main objectives of mergers and acquisitions in different industries. The main problem here is the lack of access to reasonable and quick financial resources. Due to the expansion in mergers and acquisitions methods, it is necessary to create innovative financial instruments for them according to Islamic Sharia Principals. This study, by using descriptive- analytical method, has provided the structure of new Islamic financial instruments for the financing of mergers and acquisitions. Tenaghos sukuk has been introduced based on decreasing partnership (mosharakat) contract as a modern M&A financing method for the Iranian financial market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integration and Ownership
 • Sukuk
 • Decreasing participation
 • Partial Bonds
 • Financing
 • Islamic Financial Instruments
احمدی، سعید و محمدمهدی دژدار (1395)، «اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره 10، صص 155-192.
احمدی، موسی و سعید احمدی (1393)، «شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با ادغام و تملک»، ماهنامه بورس، شماره 119، ص 37.
ترابی، مرتضی (1426ق)، المشارکه المتناقصه - صورها و احکامها، فقه اهل‌البیت، قم: مؤسسه دائره معارف الفقه‌الاسلامی.
جهانخانی، علی، علی ثقی و اصغر عارفی (1385)، «مبانی تئوریک و کاربردی تصاحب و ادغام شرکت­ها»، تحقیقات مالی، شماره 21، صص 47-74.
درگاهی فدایی، لعیا (1388)، «بررسی عملکرد شرکت­های تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه الزهراء.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1387)، دستورالعمل استفاده از خدمات مشاوران عرضه
اوراق بهادار
.
سازمان بورس و اوراق بهادار (1394)، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره.
شرکت بورس اوراق بهادار تهران (1388)، گزارش شناخت خریدهای تملکی.
صادقی، محسن و داوود جعفری‌سرشت (1387)، «گزارش شناخت ادغام و اکتساب شرکت‌ها»، تهران: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
عابد، ریحانه (1388)، «تأثیر تصاحب شرکت‌ها بر بازدهی سهام آنها»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
عارفی، اصغر (1388)، «بررسی عملکرد تصاحب شرکت­ها در ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 50، صص 225-246.
عارفی، اصغر (1389)، «ارزش افزدوه اقتصادی در شرکت­های تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 59، صص 47-62.
فاضلیان، سیدمحسن و غلامرضا اسلامی‌بیدگلی (1384)، «معرفی روش‌های تأمین مالی اسلامی مسکن»، دین و ارتباطات، شماره 25، صص 69-94.
کمال توفیق، محمد حطاب و حسین‌احمد ‌‌کامل‌فهمی (1424ق)، المشارکه المتناقصه کاداه من ادوات التمویل الاسلامی، قم: دراسات اقتصادیه اسلامیه، چاپ دهم.
معصومی‌نیا، غلامعلی و مصطفی شهید‌ی‌نسب (1388)، «بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تأمین مالی مشارکت کاهنده» اقتصاد اسلامی، شماره 35، صص 99-128.
موسویان، سیدعباس (۱۳۸۸)، «مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی»، اقتصاد اسلامی، شماره ۳۵، صص 63-98.
موسویان، سیدعباس، بلال وثوق و علی فرهادیان‌آرانی(1392)، «شناخت و رتبه­بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)»، اندیشه مدیریت راهبردی، شمار 13، صص 187-212.
موسویان، سیدعباس و روح‌اله غلامی (1392)، «بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیرجاری در بانکداری بدون ربا»، روند، شماره‌های 63 و 64، صص 109-140.
هیأت وزیران (1362)، «آیین‌نامه تسهیلات اعطای بانکی»، تصویب نامه شماره 88620.
Abduh, M., & Abdul Razak, D. (2011). Customers’ Attitude Towards Diminishing Partnership Home Financing in Islamic Banking.
Ali, U., & Mahmood, A. (2015). Proposing a KIBOR-Free Home Financing Model Based on Diminishing Musharakah for Islamic Banks. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 35(2).
Bin Mohd Yatim, M. N. (2010). Diminishing Musharakah: Using a Viable Kind of Equity Financing Instrument in Managing the Capital Requirement of Business. African Journal of Business Management, 4(12), 2380.
DePamphilis, D. (2009). Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions. Academic Press.
Fauziah, Taib, M., Ramayah, T., & Abdul Razak, D. (2008). Factors Influencing Intention to Use Diminishing Partnership Home Financing. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(3),
235-248.
Lung, L. C. (2013). Musharakah Mutanaqisah Partnership in Malaysia's Islamic Bank: A Comparison Between Theory and Practice. American Journal of Economics and Business Administration, 5(3), 95.
Martynova, M., & Renneboog, L. (2008). A Century of Corporate Takeovers: What have We Learned and Where do we Stand?. Journal of Banking & Finance, 32(10), 2148-2177.
Meera, M., Kameel, A., & Abdul Razak, D. (2005). Islamic Home Financing Through Musharakah Mutanaqisah and Al-Bay’Bithaman Ajil Contracts: A Comparative Analysis. Review of Islamic Economics, 9(2), 5-30.
Nor, N. M. (2008). Musharakah Mutanaqisah as an Islamic Financing Alternative to BBA. Malaysian Islamic Finance Monthly, 3(9), 22-24.
Osmani, N. M., & Abdullah, M. F. (2010). Musharakah Mutanaqisah Home Financing: A Review of Literatures and Practices of Islamic Banks in Malaysia. International Review of Business Research Papers, 6(2), 272-282.
Pianese, C., Naji Boulos E., & Cosgrave, B. (2012), Islamic Finance News, Volume 9(6).
Razak, D. A., Mohammed, M. O., & Tarique, K. M. (2015). Abandoned Housing Projects in Malaysia and the Prospect of DP: An Overview. Procedia Economics and Finance, 31, 813-822.
Reuters, T. (2016), Mergers & Acquisitions Review- full Year 2015.
Usmani, M. I. A., & Zubairi, Z. (2002). Islamic Banking. Karachi: Darul-Ishaat Urdu Bazar.
Yachou, N., & Aboulaich, R. (2016). A Modified Diminishing Partnership for Home Financing. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Economics and Management Engineering, 3(7).
 • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1395