دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اردیبهشت 1393، صفحه 7-191 

علمی

نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی

صفحه 5-34

10.30497/ifr.2014.1653

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی


تبیین مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی

صفحه 35-64

10.30497/ifr.2014.1654

مهدی صادقی شاهدانی؛ مهدی رعایایی


ارائه الگوی مطلوب تأمین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک استصناع و رتبه‌بندی ریسک‌های آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 65-96

10.30497/ifr.2014.1655

محمدنقی نظرپور؛ سیدمحسن فاضلیان؛ ناهید مؤمنی‌نژاد


تحلیل مقایسه‌ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائۀ راه‌کارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 97-128

10.30497/ifr.2014.1656

محمدمهدی عسگری؛ محمد عظیم‌زاده آرانی


طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس قرارداد مرابحه و مشارکت مدنی

صفحه 129-158

10.30497/ifr.2014.1681

سید محمدجواد میرطاهر؛ محمد صفایی


بررسی مقایسه‌ای روش تأمین مالی پروژه‌های انرژی بر اساس تلفیق اوراق استصناع- قرارداد BLT و اوراق استصناع مستقل

صفحه 159-186

10.30497/ifr.2014.1658

فرزانه اشعریون قمی‌زاده؛ حامد تاجمیر ریاحی