کلیدواژه‌ها = ایران
نقش یکپارچگی حکمرانی در بانکداری اسلامی؛ (با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مالزی)

دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402، صفحه 37-72

10.30497/ifr.2023.244139.1769

علی الهیاری‌فرد؛ محمود گنج‌بخش


واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 1-34

10.30497/ifr.2018.2273

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده


تحلیل فقهی و حقوقی اسناد خزانه اسلامی (نوع اول)

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 197-222

10.30497/ifr.2018.2290

سید محمد رضا حسینی


عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 119-154

10.30497/ifr.2015.1794

حسین میثمی؛ کامران ندری


مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت

دوره 2، شماره 1، آبان 1391، صفحه 69-98

10.30497/ifr.2012.1532

حسین حسن‌زاده سروستانی؛ مهدی‌یار سرشار


حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان و مقایسۀ آن با ایران

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 89-114

10.30497/ifr.2012.1524

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی؛ محسن محمدزاده؛ رسول خوانساری