تأثیر صکوک برکسری‌های دوقلو در کشورهای منتخب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران ایران

3 استاد، اقتصاد بین‌الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

بدهی عمومی منبع اصلی درآمد دولت برای تأمین­مالی کسری بودجه است. این امر به‌عنوان انباشت سالانه کسری بودجه در نظر گرفته می‌شود که عموماً کشورها را با کسری دوقلو روبرو می‌کند. لذا با ظهور بانکداری و امور مالی اسلامی در سراسر جهان، اقتصاددانان اسلامی به دنبال معاملاتی بودند که مناسب و مطابق با اصول دین اسلام باشد. ازاین‌رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی«صکوک» به‌عنوان یک راه‌حل تأمین‌مالی هزینه‌های عمومی با جایگزین کردن سایر شیوه‌های مرسوم تأمین­مالی و تأثیر آن بر کسری دوقلو کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد گشتاورهای­تعمیم‌یافته طی دوره زمانی 2021-2013 میلادی است. نتایج نشان می‌دهد که در غیاب صکوک، ترازهای مالی اثر مثبت و معنا‌دار بر تراز حساب‌جاری دارند که از فرضیه کسری دوقلو حمایت می‌کند، اما وجود صکوک باعث کاهش اثر تراز بودجه بر تراز حساب‌جاری می‌شود و اندازه ضریب برآورد شده بر تراز بودجه بین 86/0 و 95/0 درصد هست (ضریب به 0.1 درصد کاهش می‌یابد). درواقع رابطه کسری دوقلو باوجود صکوک تضعیف می‌شود. این نوآوری با استفاده از صکوک به‌عنوان منبع جایگزین تأمین­مالی می‌تواند مزیت استراتژیک و توسعه اقتصادی کشورها را افزایش ‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sukuk on Twin deficits in Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi 1
 • Seyyedeh Soheila Miri Ledari 2
 • Saeed Rasekhi 3

1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

2 PhD student, Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

3 Professor, International Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Public debt is a prime source of government revenue to finance budget deficit. It is perceived as the accumulation of annual budget deficits, generally face twin deficit viz. With the emergence of Islamic banking and finance across the globe, Islamic economists sought to find transactions that fit and conform to the principles of Islamic religion.therefore, The present study aims to discuss the possibilities of introducing Sukuk as an alternative way of financing public expenditure by replacing other conventional modes of financing in the future and effect Sukuk on twin deficit hypothesis for selected countries using the dynamic panel a generalized methods of moments (GMM) approach during the annual period 2013-2021. In the absence of sukuk we find a significant positive effect of fiscal balances on the current account, supporting the twin deficit hypothesis and the results show that the size of the estimated coefficient on the budget balance is between 0.86 and 0.95. However, the existence of sukuk reduces the effect of budget balance on the current account balance (the coefficient is reduced to 0.1). In fact, the twin deficits relationship is reduced with the presence of sukuk. This innovation will increase a lot of strategic advantage and economic development of countries by utilizing sukuk as an alternative source of funding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sukuk
 • Fiscal Balance
 • Current Account Balance
 • Twin Deficit Hypothesis
 • Generalized Methods of Moments
 1. پناهی بروجردی، محمدسعید؛ و رضایی، احمدعلی (1400). اثر توسعه بازار صکوک بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (مطالعه موردی کشور ایران). جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاداسلامی، 18(36)، 48-33.
 2. Panahi Brojerdi., M & Rezai, A. (2021). The Effect of Sukuk Market Development on the Capital Adequacy Ratio of Islamic Banks (Case Study of Iran).Journal of Economic Essays in Iran, (36)18, 33-48. (In Persian).
 3. توحیدی، محمد؛ و یارمحمدی، رضا. (1398). نوع­شناسی و طبقه­بندی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از منظر معیارهای گوناگون. اقتصاد و بانکداری اسلامی، 8(28)، 76-41.
 4. Tohidi M., & Yarmohammadi., R. (2019). Typology and classification of Islamic Securities (Sukuk) in terms of various criteria. Islamic Economics and Banking, 8 (28) ,41-76. (In Persian)
 5. سوری، علی (1394). اقتصادسنجی، همراه با کاربرد Eviews8 & stata12(جلد 1)، ایران: فرهنگ‌شناسی.
 6. Souri, A. (2015). Econometrics (introductory) with the use of Eviews 8 and Stata 12 (volume 1), Iran: Cultural studies. (In Persian)
 7. سهیلی، کیومرث؛ کریمی، محمدشریف؛ و نعیمی، مینا (1397). بررسی ارتباط متغیرهای کلان کسری بودجه دولت، میزان صدور صکوک و رشد اقتصادی با استفاده از سیستم معادلات همزمان. ایران: اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار و حسابداری با تأکید بر ارزش‌آفرینی و اقتصاد مقاومتی.
 8. Sohaili, K., Karimi, M., & Naemi, M. (2018). Investigating the Relationship Between the Macro Variables of the Government Budget Deficit, The amount of Sukuk Issuance and Economic Growth Using the System of Simultaneous Equations. The First International Conference of New Approaches to Business and Accounting Management with an Emphasizing Value Creation And Resistance Economy. (In Persian)
 9. حرواش، زینب ایمان؛ و شلیحی، طاهر (2021). دور الصکوک اإلسالمیة فی تمویل العجز الموازنی- دراسة حالة الجزائر-. مجلة البحوث االقتصادیة والمالیة. المجلد الثامن العدد: الثانی.
 10. Harvash, Z, I; & Shalihi, T., (2021). Al-Islamic Sukuk Period in the Financing of Disability- Algiers Case Study-. Journal of Economic and Financial. Volume 8, Number: Al-Thani.
 11. خسروی، میثم؛ آذربایجانی، علیرضا؛ و ندری، کامران (1398). پس‌انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن. راهبرد اقتصادی، 8(31)، 148-117.
 12. Khosravi, M., Azarbayjani, A., & Nadri, K. (2020). Precautionary Saving in Iran Incomplete Financial Markets: Heterogeneous Agent Model Approach. Journal of Economic Strategy, 8(31), 117-148. (In Persian)
 13. عسگری، محمدرضا؛ و فرجی، نفیسه (1397). صکوک، ابزار مالی اسلامی جایگزین اوراق قرضه. مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(13)، 89-78.
 14. Asgari, M., & Faraji, N. (2017). Sukuk, Islamic Financial Instrument that Replaces Bonds. Journal of Management and Accounting Studies, 4(13), 78-89. (In Persian)
 15. عیسوی، محمود؛ قلیچ، وهاب (1394). قابلیت اوراق بهادار اسلامی در جبران کسری بودجه دولت به‌عنوان ابزار سیاستی. پژوهشنامه اقتصادی، 15(56)، 134-105.
 16. Eisavi, M., & Ghelich, & W. (2015). The Capability of Islamic Securities in Compensating the Government's Budget Deficit as a Political Tool. Journal of Economic Research Paper, 15(56), 105-134. (In Persian)
 17. غروی، سید فرشید؛ نقی‌لو، احمد؛ و رحیم­زاده، اشکان (1402). اثرات اوراق قرضه اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی براساس یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE. اقتصاد مالی، 17(63)، 273-312.
 18. Gharavi, F., Naghilu, A., & Rahimzadeh., A. (2023) The Effects of Islamic Bonds (Sukuk) on Economic Growth Based on a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (DSGE). Journal of Financial Economics, 17(63), 273-312. (In Persian)
 19. غفوری، منوچهر؛ صادقی، محمد؛ و رجب­زاده، علیرضا (1401). ماهیت حقوقی صکوک انتظاری در حقوق ایران. جامعه­شناسی سیاسی، 5(56)، 561-549.
 20. Ghafoori, M., Sadeghi, M., & Rajabzade., A. (2022). The Legal Nature of Expected Sukuk in Iranian law. Journal of Iranian Political Sociology, 5(56), 549-561. (In Persian)
 21. مداح، مجید؛ و مهرپرور، منصوره (1400). تحلیل تجربی عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با استفاده از روش دیمتل فازی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1(8)،332-299.
 22. Maddah, M., & Mehrparvar, M. (2021). The Empirical Analysis of Effective Factors on Budget Deficit in Iran Using Fuzzy Dematel Method. Journal of Iranian Economic Issues, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) Biannual Journal, 1(8), 299-332. (In Persian)

 

 1. Abiodun, A. (2020). Government Domestic Borrowing and Private Sector Credit Crowding Out: Empirical Evidence from Nigeria. Journal of Investment and Management, 9(4), 100-106.
 2. Afonso, A., & Coelho, J. C. (2022). The Role of Fiscal Policies for External Imbalances: Evidence from the European Union. Economic Systems, 46(2), 1-34.
 3. Afonso, A., Huart, F., Jalles, J. T., & Stanek, P. (2022). Twin Deficits Revisited: a Role for Fiscal Institutions?. Journal of International Money and Finance, 121, 102506.
 4. Aghughu, A. A., Alenoghena, R. O., & Amase, J. (2022). Government Domestic Borrowing and Private credit in Nigeria: Testing the Lazy Bank Hypothesis. Journal of Economics and Sustainable Development, 13(7), 52-62.
 5. Ayot, K. O. (2020). Essays on Current Account Dynamics and Fiscal Rules in Sub-Saharan Africa, Faculty of Commerce, School of Economics. Retrieved from http://hdl.handle.net/11427/32580.
 6. Badinger, H., Fichet de Clairfontaine, A., & Reuter, W. H. (2017). Fiscal Rules and Twin Deficits: The Link Between Fiscal and External Balances. World Economy, 40(1), 21-35.
 7. Banday, U. J., & Aneja, R. (2019). Twin Deficit Hypothesis and Reverse Causality: a Case Study of China. Palgrave Communications, 5(1), 1-10.
 8. Beig, M., & Jameel, K. (2020). Economic Structural Reforms and Sovereign Assets-Backed Sukuk in Pakistan: A Systematic Literature Review. Reviews of Management Sciences, 2(1), 17-25.
 9. Benbekhti, S. E., Boulila, H., Benladghem, F., & Benbouziane, M. (2019). The Asymmetric Effect of Sukuk on Government Budget: Dealing with Deficit in Malaysia. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8 (1), 93-104. doi: http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v8i1.8068.
 10. Boukhatem, J. (2022). How Does Financial Risk Affect Sukuk Market Development? Empirical Evidence from ARDL Approach. Heliyon8(5), e09453.
 11. Bucevska, V. (2020). Testing the Twin Deficit Hypothesis: Evidence from the Republic of North Macedonia. Business Systems Research: International journal of the Society for Advancing Innovation and Research in Economy, 11(3), 45-62.
 12. Dogan, B., & Saykal, B. (2022). Relationship Between the Twin Deficit Hypothesis and the Inflation: Case of Turkey (2010-2019). International Journal of Business and Social Science Research, 3(3), 8-25.
 13. Duwicquet, V. (2023). Twin Deficits. In Elgar Encyclopedia of Post-Keynesian Economics ,Edward Elgar Publishing Limited, 424-425.
 14. Feriyantoa, N. (2020). Determinants of the Indonesia's Current Account Balance: an Error Correction Model Approach. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 3410.
 15. Hanane, S., & Noureddine, N. O. U. I. (2021). Mechanisms for Financing General Budget Deficit: A Comparative Study Between Algeria and Sudan. Journal of Research in Finance and Accounting, 6(1), 701-716.
 16. Jayawardhana, T., Anuththara, S., Nimnadi, T., Karadanaarachchi, R., Jayathilaka, R., & Galappaththi, K. (2023). Asian Ageing: The Relationship Between the Elderly Population and Economic Growth in the Asian Context. Plos one, 18(4), e0284895.
 17. Kafi, M., & Mullick, N. H. (2020). Sukuk in Iran's Banking, Challenges and Opportunities A Study of Four Decades of Sukuk in Iran. Journal of Critical Reviews, 7(1), 887-890.
 18. Kalim, R. (2023). Sukuk as an Alternative Source of Public Debt. In Research Anthology on Macroeconomics and the Achievement of Global Stability, 1225-1239. IGI Global.
 19. Kim, S., and N. Roubini. (2008). Twin Deficit or Twin Divergence? Fiscal Policy, Current Account, and Real Exchange Rate in the US. Journal of International Economics, 74(2), 362–383.
 20. Lahiani, A., Mtibaa, A., & Gabsi, F. (2022). Fiscal Consolidation, Social Sector Expenditures and Twin Deficit Hypothesis: Evidence from Emerging and Middle-Income Countries. Comparative Economic Studies, 1-38.
 21. Ledhem, M. A. (2022). The Financial Stability of Islamic Banks and Sukuk Market Development: Is the Effect Complementary or Competitive?. Borsa Istanbul Review, 22(1), 10-23.
 22. Ledhem, M. A., & Moussaoui, W. (2021). Islamic Finance for Entrepreneurship Activities and Economic Growth: a Parametric and Non-Parametric Analysis from Malaysia. PSU Research Review.
 23. Lonevskyi, O., Klimaitis, K., & Tkačevs, O. (2019). The Twin Deficits Hypothesis in the Eastern European Group: An Empirical Investigation.
 24. Mehdaoui, H., & Bouchaib, B. (2022). The Role of Islamic Sukuk in Absorption of Deficit Budget: Indonesia and Malaysia cases. Humanities 53-67.
 25. Mitsaliyandito, R. Q., Arundina, T., & Kasri, R. A. (2017). Impact of Sukuk Market Development on Indonesian Economic Growth. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(24), 537-549.
 26. Obstfeld, M., K. S. Rogoff and S. Wren-lewis (1996). Foundations of International Macroeconomics. Cambridge, MA: MIT Press.
 27. Okoli, T. T., Tewari, D. D., & Ileasanmi, K. D. (2021). Investigating a Threshold Effect in Twin Deficit Hypothesis: Evidence from the BRICS Economies. Cogent Economics & Finance, 9(1), 1886451.
 28. Poterba JM (1994) State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and Politics. Journal of Politic Economy, 102(4), 799–821.
 • Prat, J., Medina, L., Thomas, A.H. (2010). Current Account Balance Estimates for Emerging Market Economies,
 1. Rajarathinam, A., & Anju, J. B. (2023). Modeling COVID-19 Infected Cases and Deaths Based on Generalized Method of Moments. Journal of Statistical and Econometric Methods, 12(1), 1-18.
 2. Riswan, R., Rustam, A., Razak, L. A., & Muchran, M. (2023). Sukuk Negara as an Alternative for APBN Financing in Indonesia. Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(2), 111-121.‏
 3. Tekdoğan, Ö. F. (2023). Islamic Finance-Based Financing Mechanism Proposals to Support Local Economic Development. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 22(2), 565-578.‏
 4. Tergou, M., & Meddahi, M.(2023). Is there a Relationship Between Economic Growth and CO2 Emissions in Algeria? An Econometric Analysis. Journal Of North African Economies ISSN19(32), 41-54.‏
 5. Wilson, R. (2008). Islamic Economics and Finance. World Economics, 9(1), 177.
 6. IIFM SUKUk REPORT.
 7. International Islamic Financial Market
 • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402