ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران

نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی

چکیده

دین مقدس اسلام به‏عنوان کامل‏ترین دین الهی، برنامه‏ای جامع و کامل در راستای سعادتمندی انسان دارد. وقف از جمله سفارش‏های مؤکد اسلام است. وقف واجب نیست، اما مصلحت‏‏های فراوانی دارد که در تعالی روح و ایجاد معنویت در جامعه سهم بسزایی ایفا می‏کند. افراد زیادی علاقه‏مند به وقف هستند لیکن این امکان برای همگان فراهم نمی‏شود؛ به‏ویژه اگر عین موقوفه از نوع ساختمان، مدرسه و... باشد؛ زیرا نیازمند مبالغ زیادی پول است که برای همگان میسر نیست.
این مقاله در صدد است تا با استفاده از ایده‏‏های مربوط به گسترش و تنوع ابزارهای مالی، اقدام به ارائه مدلی برای رفع این مسئله نماید. انتشار اوراق وقف، علاوه بر جذب سرمایه‏های اندک افراد، ترویج فرهنگ وقف را نیز در پی دارد. این اوراق به‏صورت غیرانتفاعی هستند و دارنده آن پس از ساخت دارایی، امکان وقف نمودن آن را می‌یابد. ازاین‌رو، مقاله حاضر ضمن بررسی ارکان مؤثر در فرایند انتشار اوراق وقف، به ارائه مدل مالی این اوراق پرداخته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Detailed Model for the Distribution of Endowment Papers in Iran

نویسنده [English]

  • Abouzar Soroosh

PhD of Financial Management

چکیده [English]

As the most perfect divine religion, the holy Islam contains comprehensively complete programs leading human-being to prosperity and salvation. One of the recommendations highly emphasized in the religion of Islam is charitable endowment. Though being not compulsory, endowment is highly advised in the religion and has a well-deserved role in elevating our souls and providing spirituality for the whole community. Many people are interested in giving endowments; however, it is not possible for all to do so, especially when the endowed object is a building, school, etc, because such things require the person to undergo a huge cost, which is not possible for everybody.
Using the suggestions proposed regarding the expansion and diversity of financial tools, the present article is intended to offer a model that solves the above-mentioned problem. In addition to absorbing small capital of individuals, the distribution of endowment papers will also lead to the promotion of endowment culture. Such papers are non-for-profit, and the owner, after earning the property, finds the possibility to endow it. Hence, in addition to examining the foundations effective on the process of distributing endowment papers, the present essay is also intended to present the financial model related to such papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic financial tools
  • endowment papers
  • provision of finance for endowment
امام خمینی، روح‌الله (1379)، تحریر الوسیله، قم: نشر اسلامی.
دانشگاه مفید (1384)، مجموعه مقالات همایش وقف در بازار سرمایه، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
ریاحی سامانی، نادر (1378)، وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، انتشارات نوید.
سروش، ابوذر (1387)، «تأمین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک)»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، همایش بین‏المللی وقف و تمدن اسلامی اصفهان، ج2، تهران: انتشارات اسوه، آبان.
عبادی، صادق (1387)، «شیوه­های جدید بهره‏وری و سرمایه‏گذاری اموال وقف»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، همایش بین‏المللی وقف و تمدن اسلامی اصفهان، ج2، تهران: انتشارات اسوه، آبان.
فبوزی، فرانک، مودیلیانی، فرانکو، مایکل، فری (1376)، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمه حسین عبده تبریزی، تهران: انتشارات آگاه.
قانون بازار اوراق بهادار (1384).
قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای اصل 44 قانون
اساسی
(1388).
مصباحی‏مقدم، غلامرضا؛ سیاح، سجاد و نادری، محمدمهدی (1388)، «امکان‏سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، پاییز و زمستان، شماره 12.
مصباحی‏مقدم، غلامرضا؛ کاوند، مجتبی و اسمعیلی گیوی، حمیدرضا (1387)، «ارایه الگوی تأمین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، پاییز و زمستان، شماره 10.
مقدم، وحید (1387)، «ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه‏های افزایش آن»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، همایش بین‏المللی وقف و تمدن اسلامی اصفهان، ج2، تهران: انتشارات اسوه، آبان.
موسویان، سید عباس (1386)، فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات، پژوهشکده پولی و بانکی.
موسویان، سید عباس و نصرآبادی، داوود (1388)، «طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح‏های عام‏المنفعه»، دوفصلنامه تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شمار اول، پاییز و زمستان.
عمید، حسن (1193)، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات فرهنگ نما.
 
Kothari, Vinod (2006),Securitization the financial instrument of the future, Wiley Finance.
Malaysian ICM (2006), "Developing Waqf Assets", vol.2, No.3, September.
Qatar Global Sukuk Prospectus(2003).
Tabreed preliminary prospectus (2006), Ajman Bank
  • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1390
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1390
  • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1390