رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی در علم مالی و درواقع به‌‌عنوان دو روی سکه سرمایه‌گذاری قلمداد می‌گردند. ازآنجاکه ابزارهای مالی اسلامی، ابزارهایی نوظهور در کشورهای اسلامی و به‌ویژه بازار سرمایه ایران هستند، شناسایی ریسک‌های این ابزارها و به‌تبع آن نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود ریسک‌های مرتبط با این ابزارها، از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است. به‌همین واسطه تحقیق حاضر با بررسی ریسک‌های مرتبط با اوراق منفعت، تلاش می‌کند با استفاده از مدل‌های عاملی، رابطه بین ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد‌بررسی قرار دهد. در این تحقیق الگوی تخمین نرخ‌‌بازده موردانتظار اوراق منفعت باتوجه به ریسک‌های این اوراق بررسی‌شده است. جامعه آماری این تحقیق، صکوک منتشرشده -که دارای ساختار مالی مبتنی‌بر دارایی، یعنی اوراق اجاره و اوراق منفعت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران- است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Risk and Expected Return of Manfa’at Sukuk

نویسندگان [English]

 • MajId Shariat Panahi 1
 • Jala l Sadeghi Sharif 2
 • Mohamad Osoolian 2
 • Akram Bodaghi 3

1 Assistant Professor at Department of Financial Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor at Department of Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 PhD in Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Risk and return are key concepts in financial science and are actually considered to be the two sides of the investment coin. Since Islamic finance instruments are emerging tools in Islamic countries, especially in Iranian capital market, identifying the risks of these instruments and, consequently, the expected return from investment by investors due to the risks associated with these tools is significant. Thus this study, through examining the risks associated with manfa’at sukuk, tries to examine the relationship between risk and return from manfa’at sukuk using factor models. In this paper, the model of the expected rate of return for manfa’at sukuk has been investigated while considering the risks of these securities. The statistical population of this research is the issued sukuk, which is based on assets, i.e ejareh and manfa’at sukuk in Iran’s modern financial tools market, from 1393 to 1397, whose data are available and accessible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Expected Return
 • Risk
 • Factor Model
 • Manfa’at Sukuk
 • Ejareh Sukuk. JEL Classification: C02
 • C19
 • C33
 • G12
راعی، رضا؛ و سعیدی، علی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک،  تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
سجادی، حسین؛ فرازمند، حسن؛ و بادپا، بهروز (1390). کاربرد تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیّرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 46(181)، 45-66.
صمدی، سعید؛ و بیاتی، عذرا (1390). بررسی ارتباط متغیّرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهعلوماقتصادی، 5(16)، 91-111.
قائمی، محمدحسین (1378). بررسیعواملمؤثربربازدهسهامشرکت‌هایپذیرفته‌شدهدر بورساوراقبهادار تهران (رساله دکتری). دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کمال‌رضایی، هاشم (1387). بررسیتأثیرنوساناتشاخص‌هایکلاناقتصادیبربازده سهام (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
کمیجانی، اکبر؛ نظرپور، محمدنقی؛ و خزائی، ایوب (1392). بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی. دوفصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 9(2)، 3-30.
موسویان، سیدعباس؛ و شیرمردی‌احمدآباد، حسین (1390). شناسایی و رتبه‌بندی صکوک مضاربه با تأکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چند معیاره. قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
موسویان، سیدعباس؛ وثوق، بلال؛ و فرهادیان‌آرانی، علی (1392). شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 7(13)، 187-212.
Adam, Anokye M. & Tweneboah, G, (2008). Macroeconomic Factors and Stock Market Movement: Evidence from Ghana.
Alsaeed, K. (2012). Sukuk Issuance in Saudi Arabia: Recent Trends and Positive Expectations (Doctoral Dissertation, Durham University).
Alswaidan, M. W. (2017). An Investigation of Sukuk Structure Risk (Doctoral Dissertation, University of Portsmouth).
Antoniou, A., Garrette, I., & Priestley, R. (1998). Macroeconomic Variables as Common Pervasive Risk Factors and the Empirical Content of the Arbitrage Pricing Theory. Journal of Empirical Finance, 5(3), 221-240.
Azeez, A. A., & Yonezawa, Y. (2006). Macroeconomic Factors and the Empirical Content of the Arbitrage Pricing Theory in the Japanese Stock Market. Japan and the World Economy, 18(4), 568-591.
Beenstock, M., & Chan, K. F. (1988). Economic Forces in the London Stock market. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 50(1), 27-39.
Bordo, M. D., Dueker, M. J., & Wheelock, D. C. (2008). Inflation, Monetary Policy and Stock Market Conditions (No. w14019). National Bureau of Economic Research.
Brygham, O, C; Gapenski, L., & Ardie Wes, F., (2005). Middle Middle Management, translation by Ali Parsaeean, Tehran: Termeh (in Persian).
Burton, B. B., Nixon., R. W. El-Sharif, I., & Russell, A. (2005). Evidence of the Nature and Extent of the Relationship between Oil Prices and Equity Values in the UK. Energy Economics, 819-830.
Buyuksalvarci, A. (2010). The Effects of Macroeconomics Variables on Stock Returns: Evidence from Turkey. European Journal of Social Sciences, 14(3), 404-416.
Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic Forces and the Stock Market. Journal of Business, 383-403.
Choi, J. J., Hiraki, T., & Takezawa, N. (1998). Is Foreign Exchange Risk Priced in the Japanese Stock Market?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33(3), 361-382.
D.Gay, R., (2008). Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns For Four Emerging Economies: Brazil, Russia, India, And China, International Journal of Economics and Business Research, 3(7).
El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z. (2004). Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulated. The World Bank.
Fama, E. F. (1981). Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money. The American Economic Review, 71(4), 545-565.
Fauzi, F., Locke, S., Basyith, A., & Idris, M. (2015). The Impact of Islamic Debt on Company Value. Islamic Banking and Finance–Essays on Corporate Finance, Efficiency and Product Development, 3.
Gan, C., Lee, M., Yong, H. H. A., & Zhang, J. (2006). Macroeconomic Variables and Stock Market Interactions: New Zealand Evidence. Investment Management and Financial Innovations, (3, Iss. 4), 89-101.
Ghaemi, M., (1999). The Investigation of Effective Factor on Tehran Stock Return, Phd Thesis, Tehran University, Tehran. (In Persian).
Gultekin, N. B. (1983). Stock Market Returns and Inflation: Evidence from other Countries. The Journal of Finance, 38(1), 49-65.
Hamao, Y. (1988). An Empirical Examination of the Arbitrage PricingT: Using Japanese Data. Japan and the World Economy, 1(1), 45-61.
Jalil, M. J. A., & Rahman, Z. A. (2012). Sukuk Investment: Comparison of the Profits Obtained by UsingIjarah and Musharakah Mutanaqisah Principles with Long-term Tenure. Qualitative Research in Financial Markets, 4(2/3), 206-227.
Kamal Rezaei, H., (1999). The Investigation of Macroeconomic Factors Volatility on Stock Return, (Mater Thesis), Azad Central Tehran University, Tehran, Iran (In Persian).
Knight, J. L., Satchell, S., & Adcock, C. (2005). Linear Factor Models in Finance. Elsevier/Butterworth-Heinemann.
Koch, M. (2015), Sukuk vs Conventional Bonds, A Study into the Performance of Islamic Bonds, 1-17.
Komijani, A; Nazarpour, M, N; & Khazaei, A., (2013). Investigating the Risk of Foreign Exchange Partnerships in Secondary Markets Compared to International Bonds, Economic Studies and Policies, 9(2), 3-30 (In Persian).
Leon, K. (2008). The Effects of Interest Rates Volatility on Stock Returns and Volatility: Evidence from Korea. International Research Journal of Finance and Economics. 14, 285-290.
Moosavian, S, A, & Shirmardi Ahmad Abad, H., (2011). Identification and Ranking of Sukuk Mudarbeh with Emphasis on Imamieh Jurisprudence with Multi Criteria Decision Making Modeling Approach , Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.3. No.1 (In Persian).
Moosavian, S, A, & Vosough, B., (2013). Identifying and Ranking the Risks of Islamic Financial Instruments (Sukuk). Journal of Andishe Modiriat Rahbordi, 7(13), 187-212 (In Persian).
Muradoglu, y., & Metin, K., (1996). “Efficiency of the Turkish Stock Exchange with Respect to Monetary Variables: A co Integration Analysis”. European Journal of Operational Research, 90, 566-576.
Noor, N., & Shahimi, S. (2013). Credit Risk Management for Sukuk: A Case Study of Debt Based Sukuk. Prosiding Perkem VIII, JILID (3), 1259-1271.
Poon, S., & Taylor, S. J. (1991). Macroeconomic Factors and the UK Stock Market. Journal of Business Finance & Accounting, 18(5), 619-636.
Priestley, R. (1996). The Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic and Financial Factors, and Expectations Generating Processes. Journal of Banking & Finance, 20(5), 869-890.
Puah, C. H., & Jayaraman, T. K. (2007). Macroeconomic Activities and Stock Prices in a South Pacific Island Economy. International Journal of Economics and Management, 1(2), 229-244.
Raei, R, & Saeedi, A., (1383). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management of Tehran: Samt (In Persian).
Rahman, M. P. B., Duasa, J., Kassim, S., & Zainudin, W. R. A. (2017). Sovereign Sukuk Pricing Analysis: Do Macroeconomic Variables Matter? International Journal of Economics, Management and Accounting, 25(3), 513-528.
Rauf, A. L. A., & Ibrahim, Y. (2014). Determinants of Risk and Return Performance with Special Reference to GCC Sukuk market Structure. International Journal of Development and Economic Sustainability, 2(2), 64-78.
Robert, D., & Gay, J. (2008). Effect Of Macroeconomic Variables On Stock Market Returns For Four Emerging Economies: Brazil, Russia, India, And China. International Business & Economics Research Journal, 7(3),119-125.
Safari, M., & Ariff, M. (2013). Do Debt Markets Price Ṣukūk and Conventional Bonds Differently? Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 26(2).
Sajjadi, H., Farazmand, H., & Badpa, B., (2011). Application of Arbitrage Pricing Theory Using Macroeconomic Variables in Stock Exchange, Economic Research, 46, 1, 45-66 (In Persian).
Samadi, S., & Baiani, A., (2011). Investigating the Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Returns in Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Economic Sciences. 5(16), 91-111 (In Persian).
Tariq, A. A., & Dar, H. (2007). Risks of Sukuk Structures: Implications for Resource Mobilization. Thunderbird International Business Review, 49(2), 203-223.
Usmani, M. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Kluwer Law International. the Hague: the Netherlands, 1-140.
Yunita, I. (2015). The Development, Scheme, Risk and Fair Market Value Model of Sukuk Ijarah and Mudharabah in Indonesia. American Journal of Economics, 5(2), 56-6.
 • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1398