نمایه سال هفتم (شماره‌های 13 و 14)

مطالب عمومی

چکیده

نمایه‌سازی عبارت از ثبت و ضبط محتوای اطلاعاتی اسناد با استفاده از روش‌های گوناگون، به‌منظور سازمان دادن اطلاعات به‌قصد سهولت بازیابی است. به‌طور خلاصه، نمایه‌سازی تخصیص واژه­ها یا اصطلاحات به اسناد، به‌منظور توصیف محتوای آنها برای بازیابی در مراحل بعد است. هدف نمایه‌سازی افزایش میزان دسترسی مراجعه‌کنندگان به مطالب موضوعی مورد جستجو است. دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی با این هدف نمایه سال هفتم (پیاپی 13 و 14) را در سه بخش نمایه پدیدآورنده(گان)، نمایه عنوان و نمایه موضوعی تنظیم نموده است.
در نمایه پدید‌آورنده(گان) اسامی افرادی که در مقالات قلم زده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردیده است. به‌دلیل اینکه برخی مقالات توسط بیش از یک محقق تهیه گردیده، بخشی تحت عنوان نمایه پدید‌آورنده همکار تنظیم شده است. در نمایه عنوان و موضوع مقابل عناوین و واژگان کلیدی موضوعی شماره بازیابی که ارجاع به نمایه پدید‌آورندگان دارد، قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Index Vol.7, (Serial 13 & 14)

دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14
اردیبهشت 1397
صفحه 495-502
  • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1397