ارتقای پذیرش تأمین مالی اسلامی در پرتو نگرش سهامداران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مرکز بانه

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین نگرش سهامداران به پذیرش تأمین مالی اسلامی به ‌عنوان یکی از روش‏های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. تأمین مالی اسلامی اشاره به تأمین سرمایه و خدمات مالی و ابزارهایی دارد که بر اساس قوانین و ضوابط شریعت اسلامی باشند. امروزه تأمین مالی اسلامی به ‌عنوان یک منبع جدید رشد اقتصادی پدید آمده است، اما در عرصه صنعت و کسب‌وکار برای تأمین مالی بیشتر از روش‌های دیگر استفاده می‌شود. این پژوهش از نوع کاربردی و همچنین جزء مطالعات همبستگی است. نمونه پژوهش شامل سهامداران بورس اوراق بهادار تهران است که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس تعداد 410 نفر انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نگرش سهامداران نسبت به پذیرش تأمین مالی اسلامی مثبت است، اما اعتقادات دینی سهامداران بر نگرش نسبت به تأمین مالی اسلامی معنادار نبود. همچنین آگاهی و دانش، مزایای هزینه‌ای و حمایت کسب‌و‌کار بر نگرش سهامداران نسبت به تأمین مالی اسلامی تأثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving Islamic Financing Acceptance in Light of Stockholders' Attitude

نویسندگان [English]

  • Saman Ghaderi 1
  • Kaveh Ghaderi 2
  • Salahaldin Ghaderi 3

1 Assistant Professor, Department of Economics, Kurdistan University

2 M.A. In Accounting, Payam Noor University

3 Ph.D. Student Accounting, Islamic Azad University, Tehran Branch & Faculty Member of Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Baneh Center

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the relationship between stockholders' attitude and Islamic financing acceptance in Tehran's Stock Exchange. Islamic financing refers to providing capital, services and tools that are based on Islamic laws and regulations. Today, Islamic financing has emerged as a new source of economic growth, but in industries and businesses other methods are mostly used for financing. This research is of applied type as well as a correlation study. The population includes 410 shareholders of Tehran Stock Exchange which were selected though random sampling. The structural equation modeling and LISREL software have been used to test the hypothesis. The results show that the attitude of the shareholders to accept Islamic finance is positive. But their religious opinions were not significantly affecting their attitudes. Also, knowledge and awareness, cost benefits and business support affected the stakeholders' attitude to Islamic financing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Financing
  • Stakeholders' Attitude
  • Tehran Stock Exchange
اسماعیل‌زاده، علی و حمیده امیری (1394)، «بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت»، علوم اقتصادی، شماره 31، صص 57-76.
خانی، عبدالله، حمیده افشاری و میرهادی حسینی‌کندجلی (1392)، «بررسی تصمیمات تأمین مالی، زمان‌بندی بازار و سرمایه­گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران»، مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 1، صص 109-122.
رابینز، استیفن (1395)، مبانی رفتار سازمانی، مترجم: علی پارساییان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ 42.
رضاییان، علی (1379)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.
رضوی، مهدی (1394)، «گزارشی از تجربه جهانی بانکداری اسلامی؛ روش­های تأمین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات»، تهران: بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
سیدجوادیین، سیدرضا (1383)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، نگاه دانش.
شهریاری، مجید (1395)، «صکوک مشارکت ترکیبی؛ ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره 10، صص 133-154.
شیخ، محمدجواد، جلال دهقانی و محمدابراهیم راعی‌غزآبادی (1392)، «تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از طریق بدهی­های بانکی و انتشار سهام)»، مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 2، صص 51-68.
کریمی، یوسف (1377)، نگرش و تغییر نگرش، تهران: ارسباران، چاپ 4.
لشکری، محمد و مریم بهزاد‌ارجمندی (1391). «بررسی روش­های تأمین مالی در سیستم اقتصادی با تأکید بر صکوک»، اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 1، صص 33-76.
موسویان، سیدعباس (1386). اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ (ﺻﮑﻮک)، ﺗﻬﺮا:ن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
نایب‌یزدی، آرش (1386)، «تأمین مالی اسلامی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن»، دنیای اقتصاد، شماره 1376.
ندری، کامران و احمد کارگر‌مطلق (1389)، «امکان‌سنجی استفاده از صکوک در جهت تأمین مالی صادرات»، اقتصاد اسلامی، شماره 37، صص 89-120.
هیبتی، فرشاد و موسی احمدی (1388)، «بررسی تکنیک‌های تأمین مالی پروژه محور در تأمین مالی اسلامی»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 34، صص 91-112.
Ahmad, N., & Haron, S. (2002). Perceptions of Malaysian Corporate Customers Towards Islamic Banking Products and Services. International Journal of Islamic Financial Services, 3(4), 13-29.
Al-Suwailem, S. (2006). Hedging in Islamic Finance. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
Alshamrani, A. (2014). 'A critical Evaluation of the Regulatory Framework for the Application of Islamic Financial Derivatives in the Kingdom of Saudi Arabia'. Journal of Islamic Banking and Finance. 2 (1): 269-303.
Askari, H., & Krichene, N. (2014). Islamic Finance: An Alternative Financial System for Stability, Equity, and Growth.
Chintaman, S. A. (2014). A Comparative Study of CSR Practices of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region. Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 1-21.
Darvish, S. (2015). 'Strategies to shape the Future of Islamic Financial Risk Management and Takaful Insurance'. Journal of Islamic Banking and Finance. 3 (1): 50-61.
Edris, T. A. (1997). Services Considered Important to Business Customers and Determinants of Bank Selection in Kuwait: a Segmentation Analysis. International Journal of Bank Marketing, 15(4), 126-133.
Gimigliano, G. (2014). Regulatory and Legislative Landscape for Islamic Financial Institutions: the Case of Italy. Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 43-66.
Gait, A., & Worthington, A. C. (2009). Libyan Business Firm Attitudes Towards Islamic Methods of Finance.
Hovakimian, A., Hovakimian, G., & Tehranian, H. (2004). Determinants of Target Capital Structure: The Case of Dual Debt and Equity Issues. Journal of Financial Economics, 71(3), 517-540.
Jaffar, M. A., & Musa, R. (2014). Determinants of Attitude Towards Islamic Financing Among Halal-Certified Micro and SMEs: A Preliminary Investigation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 135-144.
Maxwell, J. (2006). Principles of Attitude: What Every Leader Needs to Know. Movahed, S. Tehran. Paykan Press.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
Osman, M. R., & Ali, H. (2008). Exploring Muslim Entrepreneurs’ Knowledge and Usage of Islamic Financing. In Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaaan, Universiti Malaya (Vol. 15).
Wang, C. Y., Chen, Y. F., & Yu, C. W. (2013). Managerial Optimism and Post-Financing Stock Performance in Taiwan: A Comparison of Debt and Equity Financing. Economics Letters, 119(3), 332-335.
 
دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12
اردیبهشت 1396
صفحه 225-244
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1395
  • تاریخ بازنگری: 11 دی 1395
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1396