آزمون رفتار توده‌واری سرمایه‌گذاران صکوک اجاره در ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی همواره از جمله موضوعات قابل توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی بوده است. به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه ایران نیز این ضرورت را ایجاب می‌کند. بر این اساس هدف از انجام تحقیق حاضر آزمون رفتار توده‌واری سرمایه‌گذاران در به کارگیری اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران طی سال‌های 1390 تا 1394 می‌باشد؛ که با استفاده از مدل‌های کریستی هیوانگ و یائو و همکاران در 22 شرکت منتشرکننده اوراق اجاره و با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون رفتار توده‌واری در بازار ثانویه اوراق اجاره در ایران طی دوره مورد بررسی نشان داده که وجود رفتار توده‌وار بین سرمایه‌گذاران اوراق اجاره تأیید نشده است. همچنین نتایج نشان داده که سرمایه‌گذاران در این بازار، در دوره‌های تنش رفتار توده‌واری از خود نشان نداده‌اند و این نتایج موئد ثبات نسبی بازده سرمایه‌گذاری در بازار اوراق اجاره در ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the Investors Herding Behavior of Ijarah Sukuk in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Fadaee 1
  • Zahra Takbiri 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University

2 Graduate of Master of Financial Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)

چکیده [English]

A survey of investors' behavior in financial markets has always been one of the substantial topics for monetary and fiscal policymakers. The adoption of new financial instruments in the capital market in Iran has necessitated this more than before. The aim of this study was to test the herding behavior of investors in the application of Islamic securities (sukuk) in the capital market during the period 1390 to 1394 in Iran. This was performed by using Yao et al model and correlation and regression analysis method in 22 companies which issued Ijarah sukuk. The results of testing the herding behavior in the lease sukuk (Ijarah) in Iran's secondary market during the period under review show that herding behavior among investors in Ijarah sukuk is not verified. Also, the results have shown that investors in this market have not shown herding behavior in periods of stress.These results suggest the relative stability of returns on investment in the Ijarah Sukuk market in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding Behavior
  • Islamic Financial Markets
  • Islamic Lease Sukuk (Ijarah Sukuk)
ایزدی‌نیا، ‌ناصر و امین حاجیان‌نژاد (1389)، «بررسی و آزمون رفتار توده‌واردر صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران»، بورس اوراق بهادار، شماره 7، صص 105-132.
ایزدی‌نیا، ناصر، غلامرضا جعفری و جلال پیروتی (1389)، «تحلیل چند فراکتالی و رفتار توده‌وار در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
پورزمانی، زهرا (1391)، «بررسی رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش سرمایه‌گذاری، شماره 3، صص 147-160.
راعی، رضا و علی سعیدی (1385)،‌ مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: سمت،‌ چاپ دوم.
سروش، ابوذر و محسن صادقی (1387)، «مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، اقتصاد اسلامی، شماره 27، صص 157-186.
سعیدی، علی و سید محمدجواد فراهانیان (1390)، «رفتارتوده‌وار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادارتهران»، بورس اوراق بهادار، شماره 16، صص 198-175.
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، www.Sukuk.ir
شبانی، محمد (1392)، بازارها و نهادهای مالی، تهران: سمت، چاپ اول.
شمس، شمس‌الدین و علی گل‌بابایی‌پاسبندی (1393)، «بررسی وآزمون رابطه رفتار توده‌واری و نوسان‌پذیری درصنایع منتخب بورس اوراق بهادارتهران»، تهران: کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، شرکت دانش‌محور ارتاخه.
شوقی‌نسب، نفیسه و محمد باقری (1392)، «مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اوراق بهادار»، مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 2، صص 81 – 96.
فراهانی، مهدی و حسین مرزبان (1394)، «مدلسازی تکنولوژی صکوک در صنعت بانکداری ایران با رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و فیلتر کالمن»، تهران: بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی آموزش و بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
فضل‌زاده، علیرضا و مسعود وردست النجفی (1392)، «روش‌های نوین تأمین مالی اسلامی؛ ساختار رتبه‌بندی و ریسک نکول صکوک»، گرگان: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان.
قاسمی ارمکی، علی (1391)، راهنمای صکوک، تهران: کیومرث، چاپ اول، فصل اول.
مظفری، مهردخت (1391)، «بررسی و آزمون رفتارتوده‌وارشرکت‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از مدل لاکونپشوک»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 15، صص 69-82.
موسویان، سیدعباس (1386)، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، چاپ اول.
Manjoo, F. A. (2005). Securitization: An Important Recipe for Islamic Banks-A Survey. Review of Islamic Economics, 9(1), 53.
Balcilar, M., Demirer, R., & Hammoudeh, S. (2013). Investor herds and regime-Switching: Evidence from Gulf Arab stock Markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 23, 295-321.
Blasco, N., Corredor, P., & Ferreruela, S. (2012). Does Herding Affect Volatility? Implications for the Spanish Stock Market. Quantitative Finance, 12(2), 311-327.
Chang, C. H., & Lin, S. J. (2015). The Effects of National Culture and Behavioral Pitfalls on Investors' Decision-Making: Herding Behavior in International Stock Markets. International Review of Economics & Finance, 37, 380-392.
Christie, W. G., & Huang, R. D. (1995). Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd Around the Market?. Financial Analysts Journal, 51(4), 31-37.
Economou, F., Gavriilidis, K., Goyal, A., & Kallinterakis, V. (2015). Herding Dynamics in Exchange Groups: Evidence from Euronext. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 34, 228-244.
Gavriilidis, K., Kallinterakis, V., & Ferreira, M. P. L. (2013). Institutional industry herding: Intentional or Spurious?. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 192-214.
Holmes, P., Kallinterakis, V., & Ferreira, M. P. (2013). Herding in a Concentrated Market: a Question of Intent. European Financial Management, 19(3), 497-520.
Lutje, T., & Menkhoffl, U. (2003). Risk Management, Rational Tierding and Institutional Investors: A Macro View, Discussion Paper, University of Hannover, 285.
Yao, J., & CH. M. & peng Tie, w. (2014). In vestor, Herding, Behavior of Chinese Stock Market, Fernational Review of Economics and Finance, 29, 12-29.
 
  • تاریخ دریافت: 31 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1395