اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

2 استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

چکیده

با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط‌مشی‌های کلی در این سیاست‌ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست‌ها بر‌عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه‌بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت‌بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین‌ بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین‌بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Factors Affecting Implementation of General Policies of Resistance Economy in Iranian Banking System by Fuzzy TOPSIS Method

نویسندگان [English]

  • Rasool Khansari 1
  • Vahhab Ghelich 2

1 Senior Researcher, Monetary and Banking Research Institute, CBI

2 Assistant Professor of Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank

چکیده [English]

With the formal notification of "Resistance Economy General Policies", there are now fresh incentives for the conversion of Iranian economy into one based on knowledge, technology and justice, and one which will be more dynamic, showing both endogenous and exogenous growth. This could, in its turn, be presented as an Islamic economic model.
Banking system has a unique role in financing economic activities and allocating financial resources. As one of the main pillars of the financial system in Iran, it can also significantly contribute to realizing and implementing these general policies. This survey, after explanation of the term, diagnoses and ranks the effective factors on the implementation of "Resistance Economy General Policies" in the Banking System. We have benefitted from the related literature and interviews with experts to diagnose these effective factors and rank them by fuzzy TOPSIS method as one of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) methods. The conclusion shows the transparency and health of the banking system, customer validation system and low delayed payments in the banking system to be among the most important factors in implementing the Resistance Economy policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economy
  • islamic banking
  • Banking System
  • Fuzzy TOPSIS
آذر، عادل و علی رجب‌زاده (1387)، تصمیم‌گیری کاربردی با رویکرد MADM، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.
آذر، عادل و حجت فرجی (1386)، علم مدیریت فازی، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ دوم.
ابوالحسنی، اصغر و احمد بهاروندی (۱۳۹۲)، «اوراق دوسویه ارزی، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۱۰.
اصغرپور، محمدجواد (1381)، تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ویرایش دوم.
سیف، اله‌مراد و موسی خوشکلام خسروشاهی (۱۳۹۲)، نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره ۵۴.
عطائی، محمد (1389)، تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، شاهرود: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، ویرایش اول.
قلیچ، وهاب (۱۳۹۳)، «بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا در پشتیبانی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، همایش بررسی ابعاد حقوقی و قانونی اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج حقوق‌دانان.
کرانک، ریپ (1388)، «مصرف‌گرایی و نوسرمایه‌داری»، سیاحت غرب، شماره 70.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (1390)، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 21 آذر 1390.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (139۲)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 30 بهمن 139۲.
موسویان، سید عباس و محسن عبداللهی (۱۳۹۲)، «تبیین آسیب‌های اجرای عقود بانکی در کشور؛ رهیافتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی»، بهبود مدیریت، شماره ۲۰.
Basel Committee on Banking Supervision (1988), "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards", Bank for International Settlements, Basel.
Basel Committee on Banking Supervision (2004), "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework", Basel.
Basel Committee on Banking Supervision (2010), "Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems", Basel.
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1394
  • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1394