تکنیک‌های تصمیم‌گیری در حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

روش‌های اتخاذ شده در حسابداری مدیریت متعارف جهت انتخاب از میان دو یا چند راهکار، هم در تصمیم‌گیری‌های بلند‌مدت و هم کوتاه‌مدت، با اهداف کلی اسلام در مدیریت شرکت‌ها دارای تعارض است. در مقاله حاضر به بررسی مقاله‌ها و تحقیق‌های مربوطه (شامل قرآن و حدیث) برای تعیین اهداف اسلامی در مدیریت شرکت‌ها پرداخته می‌شود و رویکردی جایگزین جهت انتخاب راهکارهای مختلف پیشنهاد می‌شود که با اهداف اجتماعی- اقتصادی اسلام مطابقت دارد؛ همچنین نشان داده می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، مقایسه جنبه‌های مختلف منفعت- هزینه به‌جای تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای باید به‌عنوان معیار انتخاب نهایی از میان چند گزینه برای تحقق اهداف اسلامی بکار گرفته شود. روش تحقیق توصیفی و به صورت تحلیلی انتقادی در ارزیابی تکنیک‌های تصمیم‌گیری کنونی در حسابداری مدیریت است. اهداف دیگری که یک سازمان ممکن است؛ علاوه‌بر حداکثر کردن سود دنبال کند در مقاله حاضر در نظر گرفته نشده است، همچنین تکنیک‌های حسابداری مدیریت از دیدگاه اسلامی موردبررسی قرار گرفته است که تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Techniques for Decision Making in Management Accounting from an Islamic Perspective

نویسندگان [English]

  • Farshid Kheirollahi 1
  • Mohammad Nadri 2

1 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah

2 Master student of accounting, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah

چکیده [English]

Methodologies adopted by the conventional management accounting in selecting between two or more alternative courses of action, both in the long-term and short-term decision-making, conflict with the overall objective of Islamic enterprises. The paper explores the relevant literature (including the Quran and the Hadith) to ascertain the objective of an Islamic enterprise and suggests an alternative approach in making a choice among various courses of action that align with the Islamic socio-economic objective. It is also suggested that both in long-term and short-term decision-making, cost-benefit comparison (where cost includes negative externalities) rather than discounted cash flow techniques should be adopted in making a final choice among alternatives to achieve islamic objectives. The research is descriptive and has used critical analysis to evaluate the current decision-making techniques in management accounting .The paper has not considered other objectives that may be pursued by an organization besides profit maximization. It has also explored the Islamic perspective of the conventional management accounting, rarely observed by scholars in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability Theories of Islamic Perspective
  • Traditional Management Accounting Techniques
  • Management Accounting Techniques from Islamic Perspective
  • Cost- Benefit
قرآن کریم
رحمان، شادیه و سید حسن صالح‌نژاد (1384)، «استاندارد های حسابداری اسلامی»، پیک نور، سال سوم، شماره سوم، ص 117.
جابر‌زاده، فرهاد و داریوش مختاری (1388)، «تأثیر ربا و زکات بر حسابداری اسلامی»، حسابدار، شماره 213، ص 48.
Zayyad Abdul- Baki (2013), "Islamic Perspective of Management Accounting Decision Making Technique", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 4, No. 2, pp. 203-219
AAOIFI (1996), Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions , Manama.
Abdel Karim, R.A (2001), "International Accounting Harmonization, Banking Regulation, and Islamic Banks", the International Journal of Accounting, Vol. 36, pp. 169-193.
Abudlgader, E.A (1994), "Accounting Postulates and Principles From an Islamic Perspective", Review of Islamic Economics, Vol. 13 No. 2, pp. 1-18.
Abu-Tapanjeh, A.M (2009), "Corporate Governance from the Islamic Perspective: a Comparative, Analysis with OECD principles", Critical Perspective on Accounting, Vol. 20, pp. 556-567.
Amer, S (2007), "Development of Islamic accounting theory: principle of Shahadat– second, principle", International Review of Business Research Papers, Vol. 3 No. 3, pp. 56-68.
Askary, S. and Jackling, B (2004), A Theoretical Framework of Analysis of Accounting Propensity, in Different Religions, Paper Presented at the Fourth Asia Pacific Interdisciplinary, Research in Accounting Conference.
Baydoun, N. and Willett, R (2000), "Islamic Corporate Reports", Abacus, Vol. 36, No. 1, pp. 71-90.
Belkaoui, A.R (2004), Accounting Theory, Cengage Learning EMEA, Andover.
Campbell, D. (2008), all about stakeholders, Student Accountant, February, part 2, pp. 64-66.
Donaldson, T. and Preston, L.E. (1995), "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications", the Academy of Management Review, Vol. 20 No. 1, pp. 65-91.
Freeman, R.E. and McVea, J (2001), a stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Graduate School of Business Administration Working Papers.
Friedman, M. (1970), the Social Responsibility of Business Is to Increase Its profits, The New York Times Magazine, 13 September.
Gambling, T.E. and Abdel Karim, R.A. (1986), "Islam and Social Accounting", Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 13 No. 1, pp. 39-50.
Hameed, S.I. (2000), "Nutured by Kufr: the Western philosophical assumptions underlying, conventional (Anglo- American) Accounting", International Journal of Islamic Financial, Services, Vol. 2 No. 2.
Hameed, S.I. and Yaya, R. (2005), "The Emerging Issues on the Objectives of Islamic Accounting for Islamic Business Organizations", Malaysian Accounting Review, Vol. 4 No. 1, pp. 75-80.
Haniffa, R. (2002), "Social Responsibility Disclosure: an Islamic Perspective", Indonesian Management Accounting Research, Vol. 1 No. 2, pp. 128-146.
Haniffa, R, Hudaib, M. and Mirza, A.M (2005), "UQUD and Accounting Policy Choice", Bradford School of Management Working Papers, Vol. 5 No. 15.
Hendriksen, E.S (1977), Accounting Theory, 5th ed., Richard D. Irwin, Homewood, IL.
Inanga, E.L. (1998), "Linking Research in Accounting and Finance with Accounting Practice", Maastricht School of Management Research Paper, Vol. XVIII.
Inanga, E.L. and Schneider, W.B. (2005), "The Failure of Accounting Research to Improve, Accounting Practice: a Problem of Theory and Lack of Communication", Critical Perspectives on Accounting, Vol. 16, pp. 227-248
Jensen, M.C. (2001), "Value Maximisation, Stakeholder Theory and the Corporate Objective, Function", European Financial Management, Vol. 7, No. 3, pp. 297-317.
Kamla, R. (2009), "Critical Insights into Contemporary Islamic Accounting", Critical Perspectives, on Accounting, Vol. 20, pp. 921-932.
Kamla, R., Gallhofer, S. and Haslam, J. (2006), "Islam, Nature and Accounting: Islamic Principles and the Notion of Accounting for the Environment", Accounting Forum, Vol. 30, pp. 245-265.
Lewis, M.K. (2005), "Islamic Corporate Governance", Review of Islamic Economics, vol. 9, No. 1, pp. 5-29.
Maurer, B. (2002), "Anthropological and Accounting Knowledge in Islamic Banking and Finance: Rethinking Critical Accounts", Journal of Royal Anthropological Institute, vol. 8, pp. 645-667.
Mirza, M. and Baydoun, N. (1999), "Do Islamic Societies Need Their Own Accounting and Reporting standards?", Journal of the Academy of Business Administration, Vol. 4 No. 2, pp. 39-45.
Sulaiman, M. and Willett, R. (2001), "Islam, Economic Rationalism and Accounting", the American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 18 No. 2.
Tricker, R.I. (1978), "Research in Accounting", Arthur Young Lecture No. 1, Glasgow University, Press, Glasgow.
Triyiwonu, I. (2004), "Trust (Amanah), the Divine Symbol: Interpretations in the Context of Islamic Banking and Accounting Practices", Paper Presented at the Fourth Asia Pacific, Interdisciplinary Research in Accounting Conference.
Zaid, O.A. (2000), "Appointment Qualifications of Muslim Accountants in the Middle Ages", Accounting Education, Vol. 9 No. 4, pp. 329-342.
 
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8
اردیبهشت 1394
صفحه 69-96
  • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1393
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1394
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1394