دسترسی بانکی و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه منا از طریق شاخص ترکیبی

نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

دسترسی بانکی مفهومی است که به بررسی مواردی همچون در دسترس و در اختیار بودن خدمات بانکی برای مردم و بنگاه‌ها از جنبه فیزیکی، مقررات و شرایط، همچنین سهولت دسترسی به این خدمات، تنوع و گستردگی این خدمات و همچنین گستره نظارت نهاد ناظر می‌پردازد. در این مقاله بر اساس شاخص‌ها و اطلاعات جهانی به بررسی وضعیت کشور‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص‌های مختلف توسعه بانکی پرداخته شده است. در پایان نیز جهت رتبه‌بندی سطح دسترسی بانکی در این کشور‌ها و مقایسه آن‌ها اقدام به محاسبه شاخص ترکیبی دسترسی بانکی شده است. نتایج نشان از وضعیت متوسط و قابل قبول ایران در بین کشور‌های این منطقه و همچنین وضعیت متوسط به بالای کشور‌های منطقه در سطح جهان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Banking Access and Comparison between Iran and MENA Region Countries through Composite Index

نویسنده [English]

  • Ali Rahneshin

PhD student in Financial Management, Imam Sadiq University

چکیده [English]

Banking Access is a broad concept that examines issues such as physical availability of banking services for people and businesses, terms and conditions and ease of access to these services, diversity of services and financial regulatory scope .In this paper, based on global data and indicators, we survey the status of countries in the Middle East and North Africa in terms of various Banking Development indicators. At the end, we design and calculate a composite index to rank and compare their banking access.The results indicate an acceptable and medium situation of Iran among MENA countries and above the average position of MENA countries in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Access
  • Banking Access
  • Financial Development
  • MENA Region
  • Composite Index
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1389)، «نتایج بررسی دسترسی خانوار‌ها به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال 1387»، آبان.
راه‌نشین، علی (1389)، «بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مالی با تاکید بر بازار سرمایه»، بورس اوراق بهادار، شماره 12.
Beck, Thorsten. Kunt, Asli. and Patrick, Honohan (2009), "Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policies", World Bank.
Chaia, Alberto, Aparna Dalal, Tony Goland, Maria Jose Gonzalez, Jonathan Morduch and Robert Schiff (2010), "Half the World is Unbanked".
Demirgüç-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. (2008), Finance for All?: Policies and Pitfalls in Expanding Access. Washington, D.C.: The World Bank. Retrieved March 21, 2008
Kendall, J. Mylenko, N. Ponce, A. (2010), Measuring Financial Access around the World. World Bank.
Honohan, P. (2007), "Cross- Country Variation in Household Access to Financial Service ", World Bank conference on Access to Finance
World Bank (2005). Indicators of Financial Access Household - Level Surveys
Claessens, S. (2005), "Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives", World Bank.
Porteous, D. (2005, May 26). The Access Frontier as an Approach and Tool in Making Markets Work for the Poor. Somerville, MA: Bankable Frontier Associates. Retrieved May 28, 2008
World Bank (2008). Finance for all ?Police and Pitfalls Inexpanding Access.
World Bank. Financial Access 2010 Report (2010). CGAP, World Bank.
World Bank. Financial Access 2010 - Middle East and North Africa Factsheet (2010). CGAP, World Bank.
World Economic Forum, (2011) The Global Competitiveness Report 2011–2012.
World Economic Forum, The Financial Development Report 2010, 2010.
Nardo, M. et al. (2005), “Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide”, OECD Statistics Working Papers, 2005/3, OECD Publishing.
 
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1390
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1393
  • تاریخ پذیرش: 05 آذر 1391