نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام با تأکید بر متغیّر تعدیل‌گر حاکمیت ‌شرکتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی بر رابطه بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده‌سهام با تأکید برمتغیّر تعدیل‌گر حاکمیت شرکتی است. منظور از مناسبت‌های تاریخی اسلامی، ماه‌های رمضان و محرم هستند. از اندازه هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، حسابرسی شرکت، وجود حسابرس داخلی، استفاده از متخصصین مالی و اظهارنظر حسابرس به‌عنوان متغیّرهای حاکمیت شرکتی استفاده‌شده و تعداد 132 شرکت در دوره 14/08/1392 شمسی مصادف 01/01/1435 قمری (اول محرم) تا تاریخ 19/06/1397 شمسی مصادف با 29/12/1439 قمری (آخر ذی‌الحجه) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، الگوی رگرسیون چندمتغیّره بر مبنای داده‌های پانلی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده‌سهام در ماه‌های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه‌ها وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی نقش تعدیل‌کننده‌ای در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام در ماه‌های رمضان و محرم دارد. به‌عبارتی، حاکمیت شرکتی از تصمیمات احساسی سرمایه‌گذاران که از مناسبت‌های اسلامی نشأت گرفته و بر بازده سهام تأثیر می‌گذارند جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Islamic Events in the Relationship between Investor Sentiment and Stock Returns with an Emphasis on the Moderating Variable of Corporate Governance

نویسندگان [English]

 • Abdoulgafour Mohammadzadeh 1
 • Forough Heirany 2
 • Akram Taftiyan 2

1 Ph.D. Student in Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

2 Assistant Professor of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

This study intends to investigate the role of Islamic events on the relationship between investor sentiment and stock returns by emphasizing the role of corporate governance. The specific Islamic events in this study include the holy months of Ramadan and Muharram. The variables in corporate governance include the size of the board of directors, the presence/absence of CEO on board of directors, corporate auditing, the internal auditors, the financial experts’ assistance and auditors’ reports. The research sample consists of 132 companies observed over a period extending from 14/8/1392 in Solar Hijri Calendar (1/1/1435, i.e. the first of Muharram in Lunar Calendar) to 19/6/1397 (SH) (29/12/1439, i.e. the last day of Dhu al-Hijjah (LH)). In this study, Multivariate Regression Model for panel data was used to analyze the data and test the hypotheses. The research results indicate a significant difference between investor sentiment, on the one hand, and stock returns on the other during Islamic months of Ramadan and Muharram compared to other months. Corporate governance plays a moderating role in the relationship between investor sentiment and stock returns during the months of Ramadan and Muharram. In other words, corporate governance prevents investors from making sentimental decisions originating from Islamic events and affecting stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock Return
 • Corporate Governance
 • Investor Sentiment
 • Islamic Events
 • Ramadan
 • Muharram. JEL Classification: C19
 • C33
 • G15
 • G29
اسماعیل، ابونوری؛ و ایزدی، رضا (1385).ارزیابی اثر روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 18(72)،
190-163.
تهرانی،رضا؛ و بیگی‌نیا، حسین(1391).بررسی تأثیر ماه‌های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 1(3)، 25-1.
حیدرپور، فرزانه؛ تاری‌وردی، یداله؛ و محرابی، مریم (1392). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام. فصلنامه دانش مالی تحقیقات اوراق بهادار، 5(13)،17-1.
حسین‌خانی، محمد؛ و یکه‌فلاح، محمد (1393). اثربخشی حضور در مراسم دهه اول محرم بر سطح دین‌داری عزاداران. فصلنامه روانشناسی و دین، 7(4)، 54-41.
حساس یگانه، یحیی (1385). حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه حسابرس، 8(32)، 32-39.
داغبندان، الهیار؛ نجفی، علی‌اکبر؛ و تسخیری، علیرضا (1394). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی در کاهش عوارض نامطلوب احساسات سرمایه‌گذار در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شرکت. دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران: مرکز همایش‌های تلاش.
رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ و صالحی، اله‌کرم (1389). مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری مشتمل بر نظریات، فرضیات، مدل‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها (چاپ اول). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
راعی، رضا؛ و سعید، شیرزادی (1387). بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 8(32)، 170-147.
ستایش، محمدحسین؛ و شمس‌الدینی، کاظم (1395). بررسی رابطه بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پیشرفت‌‌های حسابداری، 8(29)، 125-103.
سینایی، حسنعلی؛ و محمدی، سیدمهدی (1391). تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 2(3)، 199-175.
شمس‌الدینی، کاظم؛ دانشی، وحید؛ و سیدی، فاطمه (1397). بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام. فصلنامه دانش حسابداری، 9(34)، 163-189.
شهرآبادی، ابوالفضل؛ و یوسفی، راحله (1386). مقدمه‌ای بر مالیه رفتاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار. 18(69)، 33-24.
شعری آناقیز، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی؛ و نره‌ئی، بنیامین (1395). تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه حسابداری مالی، 8(32)، 37-1.
سعیدی، علی؛ و فراهانیان، جواد (1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری (چاپ دوم). تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
عبدالهی، حمیدرضا (1390). عوامل مؤثر بر وفاق اجتماعی. فصلنامه پژوهشنامه، 19(75)، 150-139.
نوروزی، محمد؛ تقی‌پوریانی گیلانی، یوسف؛ و فرجی، جعفر (1397). نقش تعدیلی سهامداران نهادی در رابطه بین قیمت گذاری نادرست سهام و سرمایه گذاری شرکت‌ها، فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 1(3)، 54-43.
نیک‌بخت، محمدرضا؛ حسین‌پور، امیرحسین؛ و اسلامی مفیدآبادی، حسین (1395). بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(22)، 245-219.
Abbes, M. B., & Abdelhédi-Zouch, M. (2015). Does Hajj Pilgrimage Affect the Islamic Investor Sentiment?. Research in International Business and Finance, 35, 138-152.
Al-Khazali, O. (2014). Revisiting Fast Profit Investor Sentiment and Stock Returns during Ramadan. International Review of Financial Analysis, 33, 158-170.
Al-Hajieh, H., Redhead, K., & Rodgers, T. (2011). Investor Sentiment and Calendar Anomaly Effects: A Case Study of the Impact of Ramadan on Islamic Middle Eastern Markets. Research in International Business and Finance, 25(3), 345-356.
Almudhaf, F. (2012). The Islamic Calendar Effects: Evidence from Twelve Stock Markets. Available at SSRN 2131202.
Baker, M., Wurgler, J., & Yuan, Y. (2012). Global, Local, and Contagious Investor Sentiment. Journal of Financial Economics, 104(2), 272-287.
Bandopadhaya, A, Jones, L. (2005). Mesuring Investment Sentiment in Equity Markets, University of Massachusetts Boston Financial Services Forum at the College of Management.
Barro, R. J., & McCleary, R. (2003). Religion and Economic Growth (No. w9682). National Bureau of Economic Research.pp.1-52.
Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
Bialkowski, J. P., Etebari, A., & Wisniewski, T. P. (2010). Piety and Profits: Stock Market anomaly During the Muslim Holy month. In Finance and Corporate Governance Conference.
Blasco, N., Corredor, P., & Ferreruela, S. (2012). Market Sentiment: a key Factor of Investors’ Imitative Behaviour. Accounting & Finance, 52(3), 663-689.
Bolhuis, M., & Goodman, N. (2005). Reading Between the Lines of Investor Biases. Journal of Financial Planning, 18(1).
Curatola, G., Donadelli, M., Kizys, R., & Riedel, M. (2016). Investor Sentiment and Sectoral Stock Returns: Evidence from World Cup Games. Finance Research Letters, 17, 267-274.
Chen, W. J. (2013). Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2), 101.
Chen, M. P., Chen, P. F., & Lee, C. C. (2013). Asymmetric Effects of Investor Sentiment on Industry Stock Returns: Panel Data Evidence. Emerging Markets Review, 14, 35-54.
Gavriilidis, K., Kallinterakis, V., & Ferreira, M. P. L. (2013). Institutional Industry Herding: Intentional or Spurious?. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 26, 192-214.
Kim, J. S., Kim, D. H., & Seo, S. W. (2017). Investor Sentiment and Return Predictability of the Option to Stock Volume Ratio. Financial Management, 46(3), 767-796.
Kumar, A, Jeremy, P, Oliver. S. (2011). Religious Beliefs Gambling Attitude, and Financial Market Outcome, Journal of Financial Economics, 102, 3, 671-708.
Knerr, I., & Pearl, P. L. (2008). Ketogenic Diet: Stoking Energy Stores and Still Posing Questions. Experimental Neurology, 211(1), 11-13.
Kamstra, M. J., Kramer, L. A., & Levi, M. D. (2003). Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle. American Economic Review, 93(1), 324-343.
Leeves, G. D., & Herbert, R. (2014). Gender Ddifferences in Social Capital Investment: Theory and Evidence. Economic Modelling, 37, 377-385.
Monahan, G. (2005). Managing Inventories in a Two- Eschelon Dual-Channel Supply Chain. European Journal of Operational Reasearch, 162(2), 325-341.
Olson, K. R. (2006). A Literature Review of Social Mood. The Journal of Behavioral Finance, 7(4), 193-203.
Pompian, M. M. (2006). Behavioral Financial and Wealth Management. John Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey.
Renneboog, L., & Spaenjers, C. (2012). Religion, Economic Attitudes, and Household Finance. Oxford Economic Papers, 64(1), 103-127.
Saunders, E. M. (1993). Stock Prices and Wall Street Weather. The American Economic Review, 83(5), 1337-1345.
Stulz, R. M., & Williamson, R. (2003). Culture, Openness, and Finance. Journal of Financial Economics, 70(3), 313-349.
دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18
اردیبهشت 1399
صفحه 741-774
 • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 25 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1399