نویسنده = رضا غلامی جمکرانی
پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 831-855

10.30497/ifr.2021.241861.1667

ایمان زارع؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد مرادی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا


مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 453-494

10.30497/ifr.2018.2243

رضا غلامی جمکرانی


مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 191-218

10.30497/ifr.2017.2131

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی


ضرورت چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی از منظر خبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 35-72

10.30497/ifr.2013.1648

رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی